4 ТОПКОВІ ТА ПАЛЬНИКОВІ ПРИСТРОЇ. ОСОБЛИВОСТІ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА
4.1 Класифікація топок. Час горіння палива

На промислових підприємствах отримання різних теплоносіїв здійснюється в котельних установках при спалюванні різних органічних палив. Топки—пристрої, в яких відбувається спалювання палива. За призначенням всі топки можна розділити на[2]:

—теплові;
—силові;
—технологічні.

Класифікація теплових топок наведена на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Класифікація теплових топкових пристроїв

Теплові топки призначаються для перетворення хімічної енергії палива у фізичну теплоту високотемпературних газів для подальшої передачі теплоти цих газів через поверхні нагріву теплоносію.

Силові топки служать для отримання продуктів не тільки з висо-кою температурою, але і з підвищеним тиском. Ці продукти згорання використовуються безпосередньо в газових турбінах, соплах реактивних двигунів тощо.

Теплові топки поділяють на шарові для спалювання кускового палива і камерні – для спалювання газоподібного і рідкого палива, твердого палива в пилоподібному (подрібненому) стані, а також для спалювання суміші палив.

Повнота, стійкість та інтенсивність горіння палива визначаються двома основними фізичними факторами:


—температура горіння;
—умови сумішоутворення.

Із підвищенням температури в зоні горіння вище мінімального значення – температури спалаху – інтенсивність горіння зростає.

Горіння можливе при утворенні такої суміші палива із повітрям, коли концентрація повітря у суміші знаходиться між нижньою та верхньою концентраційною межею. Для природного газу, наприклад, між 5,5 і 15,6%.

Основними показниками топкового пристрою є:

 1. Придатність для спалювання даного виду палива.
 2. Теплова видатність, Вр·Qн, МВт.
 3. Коефіцієнт надлишку повітря на виході з топки, αт".
 4. Втрати теплоти від хімічної неповноти згорання, q3, %.
 5. Втрати теплоти від механічної неповноти згорання, q4, %.

 6. Для камерних топок – об’ємна густина тепловиділення, qv = Вр·Qн/Vт, кВт/м3.
  Для шарових топок – густина тепловиділення на площу дзеркала горіння, qR = Вр·Qн/R, кВт/м2.
 7. Густина тепловиділення на одиницю площі стін топки, qF = Вр·Qн/Fст, кВт/м2.
 8. Доля золи, що виноситься з топки, авин.
 9. Надлишковий тиск в топці, Рт, Па.
 10. Температура дуттєвого повітря.

Незалежно від схеми організації горіння повний час згорання будь-якого палива в топці τт складається з часу, необхідного для підведення окислювача до палива (сумішоутворення), τсм, часу нагріву компонентів горіння до температури запалювання, τн, і часу, необхідного для протікання самої хімічної реакції горіння τх, тобто

{\tau _г} = {\tau _{cм}} + {\tau _н} + {\tau _x}.   (4.1)

Етапи змішування і нагріву є фізичною стадією процесу, τф, а реакцій горіння – хімічною, τx.

Якщо τф<<τx, то процес знаходиться в кінетичній області. Повний час згоряє палива визначається в цьому випадку швидкістю хімічного процесу. Для кінетичної області τт≈τx.

При τx>> τф, коли час транспортування окислювача до палива значно більше часу, необхідного для здійснення хімічної реакції горіння, процес знаходиться в дифузійній області для якої τт≈τф.

Якщо час протікання хімічної реакції приблизно дорівнює часу фізичної стадії, τx≈τф, то процес знаходиться в проміжній області і повний час горіння палива τт визначається швидкістю найповільнішого етапу.

Паливо та повітря подаються в топку через пальник. Призначення пальника – підведення визначеної кількості палива і повітря, організація їх сумішоутворення, створення стійкого факелу. Нестійка робота пальника характеризується "затягуванням" полум’я або "відривом" полум’я.

Під час вибору пальників слід враховувати наступне:

 1. Газове паливо технічно може використовуватись для котлів будь-якої потужності.
 2. Загальна потужність пальників повинна забезпечувати повну теплову потужність котла із запасом 10…20%.
 3. Із збільшенням кількості пальників покращується регулювання котла, але ускладнюється його експлуатація, компонування елементів.
 4. Відстань між осями пальників повинна бути не менше 2,5…3 діаметри амбразури, і по 3 діаметри від поду та бокових стін.