Зміст

Кравченко Ю. С.
Кравченко С. Ю.

Віницький національний технічний університет


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо виконання розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” Вінниця ВНТУ 2014

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 6 від 21. 01. 2013 р.)


Рецензенти:
О. В. Осадчук, доктор технічних наук, професор
О. О. Дрючин, кандидат технічних наук, доцент

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” / Уклад.
Ю. С. Кравченко, С. Ю. Кравченко. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 51 с.

Наведені методика, основні формули і довідкові дані необхідні для розрахунків транзисторів і транзисторних структур, а також практичні рекомендації щодо використання таких розрахунків при проектуванні приладів твердотільної електроніки.
Призначені як додатковий матеріал при організації самостійної роботи студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” в межах дисципліни «Твердотільна електроніка».