Зміст

Жагловська Олена Миколаївна

Віницький національний технічний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» Вінниця ВНТУ 2015

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького націона-льного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від 23.04.2015 р.).


Рецензенти:
О. В. Осадчук, доктор технічних наук, професор
С. Т. Барась, кандидат технічних наук, доцент
Ю. В. Булига, кандидат технічних наук, доцент

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» / Уклад. Жагловська О. М. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 34 с.

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» та реко-мендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної про-грами дисципліни «Технологічні основи електроніки». Курсова робота має за мету за-дачу поглибленого вивчення окремих розділів базового курсу, а також засвоєння осно-вних навиків аналізу стану справ в галузі сучасних технологій в мікро- та наноелектро-ніці. Наведено опис основних етапів виконання роботи, методики розрахунку парамет-рів інтегральних МДН-транзисторів, технологічні маршрути створення КМДН інтегра-льних схем.