Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра Комп’ютерних систем управління

 В. М. Дубовой, М. С. Юхимчук

ІМІТІЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ SCILAB/XCOS

 


ПЕРЕЙТИ / ЧИТАТИ

 

Вінниця  ВНТУ  2018


Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 6 від  25.01.2018 р.)

 

Рецензенти:

Р. Н. Квєтний, доктор технічних наук професор

А. Я. Кулик, доктор технічних наук професор

П. Д. Лежнюк, доктор технічних наук доцент

 

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи сучасного  системного аналізу.  Описані методи моделювання задач системного аналізу, в тому числі в умовах невизначеності. Наведені методи аналізу великих систем.

Навчальний посібник з використання безкоштовного пакета Scilab/xcos призначений для першого знайомства і набуття навичок імітаційного моделювання. Знання цього інструменту моделювання необхідно фахівцям в усіх галузях науки і техніки. Останній розділ може слугувати коротким довідником з наявних блоків Xcos. Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання технічних та економічних спеціальностей.