СТРУКТУРА БДР

За змістом БДР повинна відповідати індивідуальному завданню на дипломне проектування. БДР містить у собі ряд обов'язкових складових частин, перелік яких та вимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до профілю спеціальності. У частині "ВСТУП" формулюється актуальність розробки. В загальних рисах подається постановка задачі на проектування (дослідження) і шляхи її вирішення. Висвітлюється новизна і практична цінність розробки. Далі БДР повинна складатись в основному з двох основних частин. Перша частина (загальна) готується на основі літературних (включаючи фондові, архівні та ін.) джерел і характеризує всі дані, необхідні для розробки теми роботи: - короткий огляд стану вирішення проблеми (питання) з визначенням головних вузлових моментів, що мають теоретичне або прикладне значення; - коротку характеристику об'єкта дослідження. Друга (спеціальна) частина роботи повинна вміщувати результати самостійної творчої роботи студента з матеріалом, зібраним і обробленим ним особисто: - наводиться детальний опис отриманого фактичного матеріалу (експериментального, аналітичного тощо), який обов'язково ілюструється особистими та зведеними таблицями, графіками, діаграмами, схемами тощо; - проводиться дослідження метрологічних характеристик розробки; - наводиться аналіз результатів дослідження, а також обґрунтування зроблених на їх основі висновків і практичних рекомендацій; - розглядаються питання безпеки життєдіяльності. Робота завершується розділом "ВИСНОВКИ", в якому в розгорнутій формі наводяться головні досягнення виконаних досліджень, вказується можливі напрямки їх практичного або теоретичного використання.

Зміст