Додатки

Рисунки, таблиці, тексти допоміжного характеру, схеми можна оформляти у додатках.
Додатки оформляють як продовження документа на його наступ-них сторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті ПЗ (див. пункт 3.1.9.1).
Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки, вказуючи звер-ху посередині рядка слово "Додаток" і через пропуск його позначення. Додатки позначають послідовно великими українськими буквами, за винятком букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д. Якщо додатків більше ніж букв, то продовжують позначати арабськи-ми цифрами. Дозволяється позначати додатки латинськими буквами, за винятком букв I і O.
Під позначенням вказують вид додатка:
- для обов'язкового додатка в дужках пишуть слово (обов'язковий);
- для інформативного - (довідковий).
Кожен додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок, який записують під видом додатка, посередині рядка малими літерами, починаючи з великої. При наявності основного напису - заголовок записують у відповідній графі.
Нумерація аркушів документа і додатків, які входять до його складу, повинна бути наскрізна.
Всі додатки включають у зміст, вказуючи номер, вид додатка, заголовок і сторінки з яких вони починаються.

Зміст