Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою пояснювальної записки БДП, яка не нумерується. Згідно з діючим стандартом на текстову конструкторську документацію (ДСТУ 3008-95) та з врахуванням вимог навчального закладу відповідно до профілю спеціальності в додатку А наведено зразок титульного аркуша. На титульному аркуші вказується позначення документа. Наприклад, 08-03.БДР.015.00.000 ПЗ: де 08-03 - числовий шифр кафедри, прийнятий у ВНТУ; БДР - бакалаврська дипломна робота; 015 - порядковий номер затвердженої теми БДР в наказі; 00 - позначення складальних одиниць (від 01 до 99); 000 - три символи для позначень простих складальних одиниць, що входять в основні складальні одиниці об'єкта, записані в специфікації складального креслення об'єкта; ПЗ - код неосновного конструкторського документа (ПЗ - поясню-вальна записка).

Зміст