Оформлення посилань

Посилання необхідно виконувати за такими формами: - на літературу. Посилання на літературні джерела наводять в квадратних дужках [1], вказуючи порядковий номер за списком. Нумерація посилань повинна починатися з одиниці і далі за порядком: - на формули "... в формулі (5.2) "; "... в формулах (5.3, ... , 5.7)"; - на додатки "... наведено в додатку А ", "... наведено в таблиці В.5 " або (додаток Б), (рисунок Б.3), (додатки К, Л ); - на рисунки "На рисунку 3.1 зображено..." або в дужках за текстом "В результаті дослідження одержимо залежність швидкості від часу (рисунок 3.2). ", на частину рисунка "... показано на рисунку 3.4, б "; - на таблиці "...наведено в таблиці 3.1"; "... в таблицях 3.2 - 3.5" або в дужках по тексту (таблиця 3.6). Посилання на раніше наведені рисунки і таблиці дають зі скороченим словом "дивись" в дужках за ходом чи в кінці речення (див. рисунок 1.4), (див. таблицю 3.2).

Зміст