УДК 32(075.8)

ББК 66я73

П 50

Рекомендовано МОН України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист від 26 липня 2010 № 1/11-6856)

 

Керівництво авторським колективом та загальна редакція –

д.політ.н., с.н.с К. О. Ващенко, д.політ.н., проф. В. О. Корнієнко

 

 

Рецензенти:               Бабкіна О. В., завідувач кафедри політичних наук Національного

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова,

д.політ.н., проф.

Горбатенко В. П., заступник директора Інституту держави і права

імені М. Корецького НАН України, д.політ.н., проф.

Михальченко М. І., завідувач відділу соціальних проблем вищої освіти

та виховання студентської молоді Інституту вищої

освіти НАПН України, д.ф.н., проф., член.-кор.

НАН України, академік НАПН України

 

 

П 50      Політологія для вчителя : навч. посібн. для студ. педагогічних

ВНЗ / за заг. ред. : К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка. – К. : Вид-во імені

М. П. Драгоманова, 2011. – 406 с.

 

У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні проблеми політологічного знання, показано розвиток поглядів видатних зарубіжних і вітчизняних мислителів на політику, проаналізовано місце та роль політичних суб’єктів у системі політико-владних відносин суспільства і держави, показано засади політики, її сутність, першооснову, причину і джерела її існування, що їх покликані реалізувати політичні інститути, соціальні спільноти та особи. Особливу увагу приділено питанням, що стосуються людського виміру політики, а також її духовним основам – політичній свідомості, ідеології, культурі. У посібнику розкрито питання, пов'язані з політичними режимами, етнонаціональною та демографічною політикою, світовим політичним процесом, сучасними глобальними проблемами, а також специфікою українських політичних реалій.

Навчальний посібник розраховано на студентів та викладачів навчальних закладів педагогічного спрямування, вчителів загальноосвітніх шкіл, широке коло зацікавлених осіб.

 

© Колектив авторів, 2011

© Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011