ВСТУП

У процесі модернізації економіки України висуваються нові вимоги до ефективності менеджменту організацій, зумовлені підприємницькою активністю, зростанням динамічності бізнес-середовища, поглибленням розвитку ринкової економіки, глобалізацією економічних відносин, розвитком функцій і методів державного регулювання економічних процесів, посиленням конкуренції товарів, послуг та виробництва.

Одним з головних елементів ринкового господарювання є організація. Як економічно самостійний обєкт товарно-грошових відносин і повністю відповідаючи за результати своєї господарської діяльності, організація має сформувати таку систему управління, яка дозволить забезпечити високу ефективність роботи, конкурентоздатність, фінансову стійкість. З подальшим розвитком економічних відносин на підприємствах набувають актуальності управлінські та економічні чинники, а саме питання стратегічного управління, організації оптимальної діяльності підприємства, побудови ефективної організаційної структури, забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах нестабільності, конкурентоспроможності, раціонального використання наявних і потенційних можливостей, швидкої адаптації до змін у зовнішньому середовищі.

Курс Менеджмент організацій і адміністрування орієнтований на створення можливостей оволодіння і використання основних методів, механізмів та інструментів управління сучасними організаціями, системою адміністративно-державного управління, спрямованими на конкретизацію, розширення та поглиблення знань, вмінь та навичок, що придбані студентами в процесі вивчення попередніх курсів за напрямком Менеджмент.

Менеджмент організацій  як навчальна дисципліна повязана з рядом суміжних дисциплін: Основи менеджменту, Фінансовий менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Управління людськими ресурсами, Бізнес-планування, Інвестиційний менеджмент, Інноваційний менеджмент.

Мета вивчення курсу Менеджмент організацій формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь у студентів спеціальності Менеджмент організацій і адміністрування з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу.

Основне завдання посібника Менеджмент організацій і адміністрування: сприяти розумінню економічної сутності, характеристик і ролі організації як обєкта управління; сформувати вміння і навички управління організаційними процесами; вміти здійснювати планування діяльності підприємства в цілому, взаємоповязане планування діяльності окремих функціональних підрозділів підприємства; розробляти рішення щодо оптимізації організаційної структури підприємства; визначати потреби ринку та перспективи розвитку власного виробництва; розробляти програми та концепції розвитку підприємства; отримувати та опрацьовувати інформацію про стан ринку, на якому діє підприємство та загальну конюнктуру ринку; визначати стратегічні цілі і тактичні завдання щодо просування продукції на ринку; володіти основини теоретичними знаннями з адміністративно-державного управління.

Змістом дисципліни Менеджмент організацій є пояснення таких питань:

-           що являє собою організація, її характеристика та види;

-           що таке департаменталізація в організації;

-           як здійснюється делегування повноважень;

-           будова організаційної структури управління та її видів;

-           стратегія розвитку організації та критерії її вибору;

-           формування організаційної культури організації;

-           менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства;

-           особливості організаційних змін та подолання протидій на шляху їх впровадження;

-           управління ефективністю підприємства.

Дана книга є першою частиною навчального посібника Менеджмент організацій і адміністрування, що містить пять тем, які розкривають поняття організації, організаційних відносин в системі менеджменту, структури управління організацією, особливостей організаційного розвитку підприємства та системи стратегічного управління організацією в контексті сталого розвитку.

Матеріал посібника враховує специфіку програм дисципліни підготовки спеціалістів з напрямку Менеджмент. Посібник призначений для активізації самостійної роботи студентів та буде сприяти розвитку стратегічного мислення в отримані навичок та умінь при управлінні організаціями. В звязку з цим окремі теоретичні положення мають специфічну методику викладення та супроводжуються прикладами, які розяснюють теорію та суть питань, що розглядаються. Автори щиро вдячні рецензентам за поради та зауваження, врахування яких сприяло покращенню змісту даного навчального посібника.