ВСТУП

 

Ринкові умови господарювання вимагають якісного оцінювання ефективності функціонування різних економічних суб’єктів. Проте особлива увага приділяється підприємству, яке на сьогоднішній день є основною ланкою народного господарства, що створює конкретні економічні блага, й, відповідно, є першоосновою націо­нального багатства нашої держави. Запорукою ефективного функціонування будь-якого підприємства є прийняття правильних управлінських рішень, що можна забезпечити лише за умов комплексного аналітичного оцінювання всіх сфер діяльності підприємства, факторів його мікро- та макросередовища – економічної діагностики.

Економічна діагностика як конкретна галузь науки й навчальна дисципліна базується на аналізі та визначенні реального фінансово-економічного стану підприємства в цілому чи окремих сфер його діяльності. Економічна діагностика є базою для обґрунтування управлінських рішень, на основі яких розробляються рекомендації з удосконалення функціонування підприємства, поліпшення чи стабілізації його фінансового стану.

Базою для розробки цього практикуму є навчальна програма дисципліни «Економічна діагностика», що охоплює всі аспекти аналізу підприємства.

Основною метою практикуму є надання системного характеру виконанню студентами економічних напрямів підготовки практичних робіт з курсу «Економічна діагностика» в процесі набуття необхідного рівня знань. Даний практикум має допомогти студентам опанувати методичні основи здійснення аналізу діяльності підприємства на основі фінансово-економічних показників його діяльності, проведення діагностики певної галузі за різними методами, проведення оцінювання конкурентоспроможності галузі та продукції, проведення діагностики майна та ринкової ціни підприємства, вертикального та горизонтального аналізу балансу підприємства, а також діагностики безпеки підприємства та дослідження соціально-психологічного клімату в колективі.

Практикум містить навчальну програму курсу «Економічна діагностика», короткі теоретичні відомості в рамках відповідних практичних робіт, приклади розв’язування завдань, варіанти практичних задач, а також запитання для обговорення та дискусій й запитання для самоперевірки знань.

Поєднання теоретичного матеріалу та прикладів розв’язування практичних завдань дасть змогу студентові без зайвих зусиль впоратись із запропонованими теоретичними завданнями. Крім того, завдання для дискусій та запитання для самоперевірки знань допоможуть засвоїти теоретичні та практичні аспети відповідної теми під час обговорення на практичному занятті в аудиторії.