ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ВЖИВАННІ ПРИЙМЕННИКІВ

 

Досить численними є порушення норм уживання похідних прийменників сучасної української літературної мови: передавання їх кальками відповідних похідних прийменників російської мови, використання їх з неправильними формами іменників.

Варто пам’ятати про таку особливість української мови, як позиційні чергування прийменників у, в, з, із, зі (зо), пов’язані з милозвучністю. У цих чергуваннях голосний звук у та звукосполучення із, зі (зо) вживаються для уникнення збігу важких для вимови приголосних, а приголосні в, з – для уникнення збігу голосних. При цьому пріоритетним є усунення збігу голосних.

Прийменник у вживається:

1. Між приголосними: узяв у хлопця, пішов у кіно.

2. Перед приголосними на початку речення: У кімнаті тихо.

3. Після паузи (розділового знака) перед приголосним: Дитина у плач.

4. Між голосним і приголосним та завжди перед в, ф, льв, св, тв, хв тощо: виглянув у вікно; у хвилини тривоги; зайшла у своїй справі.

Прийменник в уживається:

1. Між голосними: прийшла в оточенні; бачила в озері.

2. Перед голосним на початку речення: В іншій ситуації. В озері купатися краще.

3. Після голосного перед приголосним (крім в, ф, льв, св, хв та ін.): зайшли в ліс; але: побачила у вікно.

Уживання прийменників з, із, зі (зо)

1. З уживається перед словом, що починається на голосний: вийшов з автомобіля; узгодив з управлінням; вирішили з орендою приміщення.

2. З уживається перед приголосним (крім с, ш): одна з них мала вже приїхати; наш керівник – з Херсона; але: вийшов зі школи.

3. Із уживається між приголосними (переважно з, с, ц, ч, ш, щ): із сиром пироги; взяв із шафи; разом із часописом; приїхав із Сімферополя.

4. Зі вживається перед сполученням приголосних, серед яких є з, с, ц, ч, ш, щ: зустрівся зі старостами груп; виїхав зі Сходу; пізно прийшов зі школи.

5. Зо (фонетичний варіант зі) вживається з числівниками два, три та займенником мною: зустрівся зо (зі) мною; разів зо два.

Через посередництво російської мови великої сили набули конструкції з прийменником по. Серед них можна виділити такі, що виражають порівняно нові відношення: виступ по центральному телебаченню, проректор з навчальної роботи та ін. Однак велику групу становлять конструкції, у яких прийменник по замінили інші українські прийменники (а часто необхідно вживати взагалі безприйменникові вислови). Нижче наводимо фрази, що ілюструють найтиповіші відхилення у вживанні прийменника по:

неправильно

правильно

План по заготівлі

План заготівлі

По технічним причинам

Через технічні причини

Заходи по забезпеченню

Заходи щодо (для) забезпечення

Змагання по стрільбі

Змагання зі стрільби

Досвід по роботі з батьками

Досвід роботи з батьками

Працюють по багато років

Працюють багато років

По заявках

Відповідно до заявок

По виготовленню

Для виготовлення

По праці й честь

За працю й шана

По створенню

Для створення

План по продажу м'яса

План продажу м'яса

Мешкаю по вулиці

Мешкаю на вулиці

(а йду по вулиці)

Раз по раз

Раз у раз, щоразу

По всіх правилах

За всіма правилами

Не по прямому призначенню

Не за призначенням

По наказу директора

За наказом (відповідно до наказу) директора

По нашим підрахункам

За нашими підрахунками

По темі

На тему

Чимало поширених конструкцій з прийменником по легко можна спростити без шкоди для змісту, утворивши природніші:

неправильно

правильно

Незадовільно проводились роботи по підготовці техніки

Незадовільно підготовлена техніка

Спекотні місяці безжалісно вдарили по деревцях

Спека безжалісно знищила деревця

Поговорити по душам

Поговорити відверто, щиро

По одержанні диплома

Одержавши диплом

По виконанні завдання

Виконавши завдання

Перевантаження прийменником по призводить до штампованості мови.

Прийменник по функціонує в українській та російській мовах, однак у російській мові це один з найуніверсальніших прийменників і конструкції з ним виражають велику кількість найрізноманітніших відношень.

В українській мові прийменник по вживають з іменниками, займенниками, числівниками; конструкції з ним виражають такі відношення:

а) часові: по обіді, маю відпустку по 15 березня, приїду по святах (іноді можна замінити іменником у родовому відмінку з прийменником після – після свят);

б) об’єктні: погладив по голівці, по коліна у воді;

в) мети: пішов по воду, пішла по гриби (і за грибами), поїхав по рибу;

г) кількісні відношення: по 25 осіб у групі; працює по10 годин на добу;

д) найчастіше вживаємо цей прийменник на позначення просторових відношень: по садочку ходжу, по діброві вітер віє.

Варто пам’ятати, що конструкції прийменник + віддієслівний іменник на – ння (– ття) не характерні для сучасної української літературної мови. Потребу обмежувати вжиток віддієслівних іменників в українській мові обґрунтували ще мовознавці Розстріляного Відродження, зокрема О. Курило, С. Смеречанський, О. Синявський. Замість віддієслівних іменників слід уживати дієприслівникові звороти, конструкції з особовими формами та неозначеною формою дієслова, як ось:

неправильно

правильно

при досліджуванні ми виявили…

досліджуючи, ми виявили…

нема часу на читання…

нема часу читати…

після прочитання

дисертації опонент …

прочитавши дисертацію,опонент …

Перевірте себе, чи правильно Ви використовуєте прийменникові конструкції:

російська мова

українська мова

принять во внимание

взяти до уваги

принять к сведению

взяти до відома

согласно приказу

згідно з наказом

(відповідно до наказу)

на протяжении дня

протягом дня

читать на украинском языке

читати українською мовою

обучаться на родном языке

навчатися рідною мовою

при жизни

за життя

при любой погоде

за всякої погоди

в двух шагах

за два кроки

в семь часов

о сьомій годині

в рассрочку

на виплат

в защиту

на захист

в адрес

на адресу

в его пользу

на його користь

положить в карман

покласти до кишені

вовлекать в работу

залучати до роботи

поступать в институт

вступати до інституту

войти в комнату

зайти до кімнати

не по силам

не під силу

пришлось по вкусу

припало до смаку

прийти по делу

прийти у справі

по заказу

на замовлення

по просьбе

на прохання

по требованию

на вимогу

по собственному желанию

за власним бажанням

работать по схеме

працювати за схемою

по последней моде

за останньою модою

по поручению

за дорученням

по моим сведениям

за моїми відомостями

по закону

згідно із законом

учебник по языку

підручник з мови

по собственной воле

з власної волі

послать по почте

послати поштою

идти по улице

іти вулицею

на следующий день

наступного дня

Завдання 1. Перекладіть українською мовою подані словосполучення і сполучення слів. Порівняйте свій варіант перекладу з поданим у ключі.

В десять раз больше; работать в деревне; поехать в деревню; по служебным делам; вода превращается в пар; тетрадь в линейку; положить в карман; поехать в город; поступить в университет; ходить в школу.

Ключ:

У (в) десять разів більше (і в десятеро більше); (в) селі (і на селі) працювати; у (в) село (і на село) поїхати; у службових справах; вода перетворюється в пару (і на пару); зошит у лінійку; покласти в кишеню (і до кишені); поїхати в місто (і до міста); вступити в університет (і до університету); ходити в школу (і до школи).

Завдання 2. Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником В.

В его пользу; поступить в институт; положить в карман; вступить в партию; идти в школу; весь в отца; щель в ладонь; дом в два этажа; в два раза меньше; разорвать в куски; длиною в два метра; принимать во внимание; прочитать в назидание; во всю ширь; в выходной день; получать в месяц пять тысяч гривен; в обеденную пору; во время войны; сказать в двух словах; в трех километрах от села; в должности инженера; отдать в починку; в срок; во избежание (чего); в наказание (кому); в подражание (кому, чему); в восемь часов; купить в рассрочку.

Завдання 3.     Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником К.

Подойти к столу; варенье к чаю; одежда к празднику; к началу работы; к вашему сведению; прийти к заключению; к крайнему сожалению; подарок ко дню рождения; прийти к консенсусу; быть к восьми часам; прибегнуть к решительным мерам; прийти к обеду; к концу года; годный к употреблению; к общему удовольствию; лежать к востоку.

Завдання 4. Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником ПО.

Считает по пальцам; читает по слогам; ходит по комнатам; по доброй воле; консультации по пятницам; по обыкновению; смотря по погоде; по направлению к городу; я к вам по делу; по выходным дням; по собственному желанию; по нашим подсчётам; по причине чего; ездить по селам; по просьбе; первый по счету; пособие по безработице; по наследству; по моему мнению; мероприятие по повышению трудовой дисциплины; по поводу чего; плыть по течению; по ошибке; товарищ по школе; по отношению ко мне; идти по берегу; экзамен по математике; приказ по университету; комиссия по составлению акта; тоска по родине.

Завдання 5. Виправте словосполучення, у складі яких прийменник ПО вжито недоречно або помилково.

Завдання по мові; мешкати по вулиці; автобус по замовленню; по кордону; методичні рекомендації по вивченню авторського права; операція по приватизації; комісія по перевірці фактів...; комітет по освіті й культурі; документи по розслідуванню справи; розіслали запит по міністерствах.

Завдання 6. Відредагуйте речення й перекладіть їх українською мовою.

1. Матч состоится при любой погоде.

2. Отмеченные комиссией все недочеты должны быть устранены в ближайшие сроки.

3. Выдача справок будет производиться по четным числам недели больным и нетрудоспособным.

4. С 2008 г. Григорчук С. Т. работал на автомобильном заводе в должности крановщика до 2010 г.

5. Жители района охотно строят кирпичные отдельные дома.

6. В учебной парикмахерской обслуживание клиентов производится с чистой головой.

7. В 2010 году согласно принятому документу начнется строительство жилого нового микрорайона.

Завдання 7. Перекладіть речення українською мовою.

1. Договоренность о переносе встречи руководителя с клиентом секретарь учреждения подтверждает письменно или по телефону сразу же, как только руководитель назначит дату новой встречи.

2. Не смотря в ее сторону, он продолжал разговаривать по телефону.

3. Несмотря на открывшиеся обстоятельства, следствие зашло в тупик.

4. Заявление об увольнении по собственному желанию Ткачук К. Г. послала по почте.

5. В его адрес прозвучало много лестных слов.

Завдання 8. Відредагуйте подані речення.

Зразок: При досліджуванні цього питання вони забули найголовніше.

Досліджуючи (коли досліджували) це питання, вони забули найголовніше.

1. Гра переноситься із-за погодних обставин.

2. Ви повинні діяти згідно розпорядження керівництва.

3. Обов’язково ознайомтеся з інструкцією по техніці безпеки.

4. Відповідно наказу аудиторська фірма перевірила звітність банку.

5. Неподалік зупинився автобус по заказу.

6. На протязі тижня довелося змінювати плани.

7. Після написання роману письменниця виїжджає з країни.

Завдання 9. Спишіть, розкриваючи дужки, доберіть один з варіантів прийменника.

1. Коли мечами злоба небо крає

І крушить твою вроду вікову,

Я тоді (з, із, зі) твоїм ім’ям вмираю,

І (в, у) твоєму імені живу. (В. Симоненко.)

2. Понад хатами (з, зі, із) степу летіло гайвороння (у, в) ліс на ночівлю. (А. Головко.)

3. Ми ходили (по, за) (ягоди).

4. Студенти нашої групи мріють поїхати (до, на) (море).

Завдання 10. Перекладіть словосполучення українською мовою, відповіді звірте з ключем.

На протяжении дня; во время Оранжевой революции; в должности переводчика; в ночной тиши; положить в кошелек; болеть гриппом; обучаться на родном языке; из-за отсутствия денег; ссора из-за пустяка; драма в пяти действиях; в трех километрах от границы; сказать в двух словах; во всю ширь; в два раза меньше; длиною в четыре километра; вовлечь в работу; поехать в деревню; в одиннадцать часов.

Ключ:

Протягом дня; під час Помаранчевої революції; на посаді перекладача; серед нічної тиші; покласти до гаманця; хворіти на грип; навчатися рідною мовою; через відсутність (брак) грошей; сварка через дурницю; драма на п’ять дій; за три кілометри від кордону; сказати двома словами; на всю широчінь; удвічі менше; завдовжки чотири кілометри; залучити до роботи; поїхати в (на) село; об одинадцятій годині.

Завдання 11. Поставте пропущені У, В.

… дужках наведено ставки з урахуванням капіталізації; знайшов … полі; взяли … аптеці; зустріли … Львові; бачила … метро; … мене їх немає; бачили … очах; Я знаю: … таких справах не завжди все й зрозумієш; кинула … яр; зайшла … воду; зайшли … урочище; заніс … дім; розмовляли … кімнаті; прийшов … гості; … Угорщину поїхали; одягнувся … святковий одяг; була … садку; завжди … твоєму столі; потонули … хвилях; побачити … Вінниці.

Завдання 12. Поставте пропущені З, ІЗ, ЗІ (ЗО).

Пролетіло десятків … три качок; знаю … власного досвіду; ніч … суботи на неділю; кожна … фірм; ходімо … мною; надійшли позитивні оцінки роботи … Львова, Тернополя; передав листа … щирим вітанням; перші … прибулих; дійшли згоди … арбітром; … мною нічого не станеться; вийшов … жовто-блакитним прапором; … першого дня; почав … узагальнень; звітувати … сьомого червня; засидівся ... своїми колегами; учора виїхав … Сочі; … діда-прадіда так повелося.

Завдання 13. Виберіть потрібні прийменники, подані в дужках.

Нацбанк України ввів (в, у) обіг пам’ятні монети номіналом 2 і 5 гривень. Монета номіналом 2 гривні виготовлена (з, із, зі) золота 999,9 проби. Інша, номіналом 5 гривень, виготовлена (з, із, зі) срібла 925 проби. Загалом (у, в) 2009 році Нацбанк випустив пам’ятні монети 23 найменувань і 28 видів. (У, В) вільному обігу їх, звісно, не знайти. (З, Із, Зі) грошима люди пов’язують свої бажання і сподівання, а ще (у, в) цьому емоційному плетиві завжди присутня й віра (у, в) здійснення тих прагнень. Зважте, (у, в) цій пошуковій справі існують і певні застереження. Про це мовиться (у, в) переказах про скарби запорожців.

Завдання 14. У поданих реченнях замініть сполуку іменника з прийменником ПРИ. Вставте пропущені літери.

1. При вступі на р...боту гр...м...дяни подають письмову заяву, де викладають проха...я про зарахува...я на певну посаду до певного структурного підрозділу (організації).

2. При вашій допомозі ми встигнемо виконати замовлення.

3. Майор міліції загинув при в…конанні службових обов’язків.

4. При виході з вагона перевірте, чи не забули багаж.

5. При житті письменника цькували.

6. При груповому прийнятті рішення на першому етапі кожна ОПР будує матриці попарних порівнянь кр…теріїв та альт…рнатив.

7. При прийнятті остаточного рішення добре все зважте.

Завдання 15. У якому з наведених словосполучень вживання У та В порушують милозвучність української мови?

1. А) купалися в озері; б) зайшов у фотоательє; в) зайшла у вагон; г) працюю у театрі.

2. А) тоді у вас; б) поверталися додому в темряві; в) бачила в фільмі; г) оберталася в міжзоряному просторі.

3. А) пішла в кінотеатр; б) приїхала в Острог; в) поверталися додому у темряві; г) пірнаю глибоко у воду.

4. А) буває різне в житті; б) зайти у кабіну; в) спитаю в мами; г) у кожного свій шлях.

5. А) усе вирішилося у день нашого приїзду; б) ходила в аптеку; в) бачила у фільмі; г) усякий прагне кращого в житті.

6. А) ні в кут, ні в двері; б) потрапити в лабети; в) загнати в лабіринт; г) їдемо в Варшаву.

7. А) опинитися у такій ситуації; б) хто шукає небезпеки, у ній і загине; в) тримати в напрузі; г) забитися в темний кут.

8. А) боялася увести дочку свою в неславу; б) використовується у науковому стилі; в) прийняти в обійми; г) пустити в непам’ять.

9. А) одурити в живі очі; б) приймати в штики; в) у Оксани сьогодні день народження; г) глянути у вічі.

10. А) дими йдуть у небо; б) першою думкою в Остапа було…; в) пішли у погріб; г) у двері хтось постукав.

11. А) жовтіють у вікнах; б) в яру залунав спів; в) підійшов до озера, у яке падали жолуді; г) освіту здобувала в інституті.

12. А) за вікном в абрикосовому саду; б) взяли участь в підготовці зустрічі; в) впадати у вічі; г) смачно пахне в них у хаті.

13. А) це було у вересні; б) як в бігуна; в) груди в орденах; г) душа черства ще в зав’язі.

14. А) уважно заглиблююся в роботу; б) високий у солом’яному брилі; в) були в гостях; г) розібралися у власному житті.

15. А) знайду підтримку у батьків; б) проходять у три зміни; в) зайшла в хату; г) працював у господаря.

Завдання 16. Позначте рядок, у якому всі прийменники вжито правильно.

1. Повідомити по радіо, завдання мені не під силу, перекласти на українську мову.

2. За світовими стандартами, згідно зі звичаєм, ходити по воду.

3. Товариш по школі, працювати за програмою, художник по костюмам.

4. Залучати до роботи, берегти про чорний день, іти за грибами.

Завдання 17. Позначте рядок, у якому всі прийменники вжито правильно.

1. Фахівець у галузі, занести до протоколу, відповідно з наказом.

2. Прийнятий у ремонт, вступити в інститут, на захист меншого.

3. У знак поваги, піти за водою, недивлячись на обставини.

4. За два кілометри на схід, згідно з правилом, через хворобу.

Завдання 18. Позначте рядок, у якому всі прийменники вжито правильно.

1. У його присутності, за умови збереження, пізнати по очах.

2. Чемпіон по боксу, підручник з фізики, по списку.

3. Інженер по фаху, з власного досвіду, при зачинених дверях.

4. Зошит по математиці, при посередництві колег, на знак згоди.

Завдання 19. Позначте рядок, у якому не всі прийменники вжито правильно.

1. У зв'язку з хворобою, розписка про одержання, іти по суниці.

2. Про всяк випадок, після підписання договору, у службових справах.

3. По столовій ложці в день, працювати за сумісництвом, згідно з моїми відомостями.

4. За дорученням старости, дібрати слова по аналогії, комісія в справах молоді.

Завдання 20. Позначте рядок, у якому неправильно вжито прийменник.

1. Добрий від природи, залучити до роботи, узяти до уваги, прилучитися до заходів.

2. Згідно з наказом, підручник з мови, концерт на замовлення, зустрілися по обіді.

3. Прийти у справі, приїхати до Києва, по завершенні роботи, заступник з навчальної роботи.

4. За покликом серця, покласти до кишені, відповідно з розпорядженням, родич за материнською лінією.

Завдання 21. Визначте, у якому рядку допущено граматичну помилку під час перекладу.

1. По многим причинам – з багатьох причин.

2. По болезни – через хворобу.

3. Тетрадь по математике – зошит по математиці.

4. В течение недели – протягом тижня.

5. При участии – за участі.

Завдання 22. Визначте, у якому рядку допущено граматичну помилку під час перекладу.

1. При Вашей помощи – при Вашій допомозі.

2. Специалист по экономике – фахівець з економіки.

3. При опасности – у разі небезпеки.

4. Битва при Жёлтых Водах – битва на Жовтих Водах.

5. В честь праздника – на честь свята.