2.4 Склад, об’єми та ентальпії продуктів згорання

Повний об’єм продуктів згорання визначається як сума об’ємів окремих газів, віднесених до одиниці палива

{V_г} = {V_{C{O_2}}} + {V_{S{O_2}}} + {V_{CO}} + {V_{{H_2}}} + {V_{{N_2}}} + \Sigma {V_{{C_m}{H_n}}} + {V_{{O_2}}} + {V_{{H_2}O}} .   (2.13)

До продуктів повного згорання відносяться CO2, SO2, H2O, до продуктів неповного згорання – СО, Н2, СmHn.

Крім того в газах є складові повітря N2 і О2.

В розрахунках використовується поняття об’єму триатомних газів

{V_{R{O_2}}} = {V_{C{O_2}}} + {V_{S{O_2}}} ,   (2.14)
та об’єму двоатомних газів
{V_{{R_2}}} = {V_{{N_2}}} + {V_{{O_2}}} .   (2.15)

Продукти неповного згорання в розрахунках не враховуються, оскільки при нормальній роботі котла їх вміст не перевищує 1%.

Згідно рівнянь хімічних реакцій об’єм триатомних газів:


—для твердого та рідкого палива, м3/кг
{V_{R{O_2}}} = 0,01866 \cdot \left( {{C^p} + 0,375 \cdot {S^p}} \right) ;   (2.16)
—для газового палива , м33
{V_{R{O_2}}} = 0,01 \cdot \left( {C{O_2}^p + {H_2}{S^p} + C{O^p} + \sum {m \cdot \left( {{C_m}{H_n}} \right)} } \right) .   (2.17)

Теоретичний об’єм азоту:


—для твердого та рідкого палива, м3/кг
V_{{N_2}}^0 = 0,79 \cdot {V^0} + 0,008 \cdot {N^p} ;   (2.18)
—для газового палива , м33
V_{{N_2}}^0 = 0,79 \cdot {V^0} + 0,008 \cdot {N^p} .   (2.19)

Теоретичний об’єм водяної пари:


—для твердого та рідкого палива, м3/кг
V_{{H_2}O}^0 = 0,111 \cdot {H^p} + 0,0124 \cdot {W^p} + 0,0161 \cdot {V^0} + 1,24 \cdot {W_ф} ;   (2.20)
—для газового палива , м33
V_{{H_2}O}^0 = 0,01 \cdot \left( {{H^p} + {H_2}{S^p} + \Sigma {n \over 2}{C_m}{H_n} + 0,124 \cdot {d_г}} \right) + 0,0161 \cdot {V^0} ,   (2.21)
де dг – вологовміст газового палива, приймається dг = 8…14 г/кг.

Дійсний об’єм двоатомних газів для твердого та рідкого палива м3/кг та для газового палива м33

V_{{R_2}}^{} = V_{{N_2}}^{} = V_{{N_2}}^0 + \left( {\alpha - 1} \right) \cdot {V^0} .   (2.22)

Дійсний об’єм водяної пари для твердого та рідкого палива м3/кг та для газового палива м33

V_{{H_2}O}^{} = V_{{H_2}O}^0 + 0,0161 \cdot \left( {\alpha - 1} \right) \cdot {V^0} .   (2.23)

Дійсний об’єм димових газів для твердого та рідкого палива м3/кг та для газового палива м33

{V_г} = {V_{R{O_2}}} + {V_{{N_2}}} + {V_{{H_2}O}} .   (2.24)

В загальному випадку ентальпія продуктів згорання визначається

I = {I_г} + {I_з} ,   (2.25)
де Іг – ентальпія газоподібних продуктів згорання, кДж/кг або кДж/м3; Із – ентальпія золи, кДж/кг або кДж/м3.

Ентальпія газоподібних продуктів згорання визначається як сума ентальпій окремих складових димових газів

{I_г} = \Sigma \left( {{V_г} \cdot {c_г} \cdot {t_г}} \right) = {V_{C{O_2}}} \cdot {\left( {ct} \right)_{C{O_2}}} + {V_{S{O_2}}} \cdot {\left( {ct} \right)_{S{O_2}}} + {V_{{N_2}}} \cdot {\left( {ct} \right)_{{N_2}}} + {V_{{O_2}}} \cdot {\left( {ct} \right)_{{O_2}}} + {V_{{H_2}O}} \cdot {\left( {ct} \right)_{{H_2}O}} + ..... ,   (2.26)
де {V_{C{O_2}}},{V_{S{O_2}}},...
—об’єми складових газів, м3/кг, м33;
{\left( {ct} \right)_{C{O_2}}},{\left( {ct} \right)_{S{O_2}}},....
—питомі ентальпії складових газів, кДж/м3, за табл. 2.1.
Таблиця 2.1 – Питомі ентальпії повітря, газів і золи [3]
ϑ, oC (ct)пов, кДж/м3 (ct)RO2, кДж/м3 (ct)N2, кДж/м3 (ct)H2O, кДж/м3 (ct)зл, кДж/м3
20 26        
30 39        
100 132 169 130 151 81
200 266 357 260 304 169
300 403 559 392 463 264
400 542 772 527 626 360
500 684 996 664 794 458
600 830 1222 804 967 561
700 979 1461 946 1147 663
800 1113 1704 1093 1335 768
900 1281 1951 1243 1542 874
1000 1436 2202 1694 1725 984
1100 1595 2457 1545 1926 1096
1200 1754 2717 1695 2131 1206
1400 2076 3240 2009 2558 1571
1600 2403 3767 2323 3011 1830
1800 2729 4303 2642 3458 2184
2000 3064 4843 2964 3926 2512
2200 3399 5387 3290 4399 2760

З іншого боку, якщо знехтувати складовими неповного горіння і врахувати надлишкове повітря, то ентальпія димових газів визначається

{I_г} = I_г^0 + \left( {\alpha - 1} \right) \cdot I_п^0 = {V_{R{O_2}}} \cdot {\left( {ct} \right)_{R{O_2}}} + V_{{N_2}}^0 \cdot {\left( {ct} \right)_{{N_2}}} + V_{{H_2}O}^0 \cdot {\left( {ct} \right)_{{H_2}O}} + \left( {\alpha - 1} \right) \cdot {V^0} \cdot {\left( {ct} \right)_{}} ,   (2.27)
де
I_г^0,I_п^0
—ентальпії теоретичної кількості газів і повітря, кДж/кг або кДж/м3.

Ентальпія золи Iз визначається тільки для високозольних палив і розраховується за формулою

{I_з} = {{{A^p}} \over {100}} \cdot {a_{вин}} \cdot {\left( {ct} \right)_{зл}} ,   (2.28)
де авин—частка виносу золи із топки, змінюється від 0,1…0,2 для шарового спалювання до 0,9…0,95 для пиловугільних топок; (ct)зл—питома ентальпія золи, кДж/м3, визначається за табл. 2.1.

Контрольні запитання

  1. Дайте визначення понять "паливо", "умовне паливо".
  2. Наведіть складові палива. Дайте їх характеристику.
  3. Поясніть відмінність складу палива на суху, горючу та робочу масу.
  4. Чим відрізняється нижча та вища теплота згорання палива?
  5. Поясніть як визначається теоретична витрата окислювача.
  6. Коефіцієнт надлишку повітря, від чого він залежить і як змінюється в газоходах?

Приклади розв’язання задач

Приклад 2.1. Під час випробувань палива визначений елементарний склад вугілля на горючу масу, %: Сг = 84; Нг = 4,5; Nг = 2,0; Ог = 9; Sг = 0,5. Вологість і зольність палива на робочу масу складають Wг = 12% і Аг = = 11,4%. Визначити елементарний склад палива на робочу масу.

Розв’язання

Перевіримо суму складових на горючу масу палива

{C^г} + {H^г} + {O^г} + {N^г} + {S^г} = 84 + 4,5 + 9 + 2,0 + 0,5 = 100\%.
За формулою (2.4) визначимо елементарний склад на робочу масу, %
{C^p} = {C^г} \cdot {{100 - ({A^p} + {W^p})} \over {100}} = 84 \cdot {{100 - (11,4 + 12)} \over {100}} = 64,34;
{H^p} = 4,5 \cdot {{100 - (11,4 + 12)} \over {100}} = 3,45; {O^p} = 9 \cdot {{100 - (11,4 + 12)} \over {100}} = 6,89;
{N^p} = 2,0 \cdot {{100 - (11,4 + 12)} \over {100}} = 1,53; {S^p} = 0,5 \cdot {{100 - (11,4 + 12)} \over {100}} = 0,38.

Перевіримо суму складових на робочу масу палива

{C^p} + {H^p} + {O^p} + {N^p} + {S^p} + {W^p} + {A^p} = 64,34 + 3,45 + 6,89 + 1,53 + 0,38 + 12 + 11,4 = 100\%

Приклад 2.2. Визначити нижчу та вищу теплоту згорання мазуту, якщо він має такий елементарний склад на робочу масу: Ср = 84,25%; Нр = 11,7%; Ор = 0,7%; Sр = 0,3%; Wр = 3%; Ар = 0,05%.

Розв’язання

Перевіримо суму складових на робочу масу палива

{C^p} + {H^p} + {O^p} + {N^p} + {S^p} + {W^p} + {A^p} = 84,25 + 11,7 + 0,7 + 0,3 + 3 + 0,05 = 100\%.
Нижча робоча теплота згорання палива, кДж/кг, за формулою (2.5)
Q_н^p = 338 \cdot 84,25 + 1025 \cdot 11,7 - 108,5 \cdot \left( {0,7 - 0,3} \right) - 25 \cdot 3 = 40351.
Вища робоча теплота згорання палива, кДж/кг
Q_в^p = Q_н^p + 25,1 \cdot \left( {{W^p} + 9 \cdot {H^p}} \right) = 40351 + 25,1 \cdot \left( {3 + 9 \cdot 11,7} \right) = 43069

Приклад 2.3. Визначити об’єми повітря і димових газів при спалюванні природного газу з елементарним складом: СН4р = 85,8%; С4Н4р = 0,2%; С3Н8р = 0,1; С4Н10р = 0,1%; СО2р = 0,1%; N2р = 13,7%. Коефіцієнт надлишку повітря прийняти рівним 1,18.

Розв’язання

Перевіримо суму складових на робочу масу палива

85,8 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 13,7 = 100\%.

Теоретична витрата повітря за (2.9), м33

{V^0} = 0,0476 \cdot \left[ {\left( {1 + {4 \over 4}} \right) \cdot 85,8 + \left( {2 + {6 \over 4}} \right) \cdot 0,2 + \left( {3 + {8 \over 4}} \right) \cdot 0,1 + \left( {4 + {{10} \over 4}} \right) \cdot 0,1} \right] = 8,26.

Теоретичні об’єми складових газів за (2.16), (2.18) і (2.20), м33

{V_{R{O_2}}} = 0,01 \cdot \left( {0,1 + 1 \cdot 85,8 + 2 \cdot 0,2 + 3 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,1} \right) = 0,870;
V_{{N_2}}^0 = 0,79 \cdot 8,26 + 0,01 \cdot 13,7 = 6,66.
V_{{H_2}O}^0 = 0,01 \cdot \left( {{4 \over 2} \cdot 85,8 + {6 \over 2} \cdot 0,2 + {8 \over 2} \cdot 0,1 + {{10} \over 2} \cdot 0,1 + 0,124 \cdot 12} \right) + 0,0161 \cdot 8,26 = 1,88.

Дійсні об’єми двоатомних газів, водяної пари і дійсний об’єм димових газів за (2.21), (2.22), м33

V_{{N_2}}^{} = 6,66 + \left( {1,18 - 1} \right) \cdot 8,26 = 8,15; V_{{H_2}O}^{} = 1,88 + 0,0161 \cdot \left( {1,18 - 1} \right) \cdot 8,26 = 1,90.

Дійсний об’єм димових газів за (2.23), м33

{V_г} = {V_{R{O_2}}} + {V_{{N_2}}} + {V_{{H_2}O}} = 0,870 + 8,15 + 1,90 = 10,92.

Приклад 2.4. Температура димових газів на виході з топки котла складає 950оС, а коефіцієнт надлишку повітря – 1,12. Визначити ентальпію димових газів, якщо спалюється природний газ за умовою попереднього прикладу.

Розв’язання

З попереднього прикладу об’єми повітря і складових димових газів:

{V^0} = 8,26
м33;
{V_{R{O_2}}} = 0,870
м33;
V_{{N_2}}^0 = 6,66
м33;
V_{{H_2}O}^0 = 1,88
м33;
За табл. 2.1 для температури 950оС визначимо питомі ентальпії: (st)пов=1359 кДж/м3; (st)RO2 = 2077 кДж/м3; (st)N2 = 1319 кДж/м3; (st)H2O = 1634 кДж/3.

Ентальпія димових газів за формулою (2.26), кДж/м3

{I_г} = 0,87 \cdot 2077 + 6,66 \cdot 1319 + 1,88 \cdot 1634 + \left( {1,12 - 1} \right) \cdot 8,26 \cdot 1359 = 15010.

Задачі для самостійної роботи

Приклад 2.5. Визначити вид і теплоту згорання палива, об’єм та ентальпію продуктів згорання, якщо склад палива, % : Wp = 13,0; Ap = 21,8; Spк+ор = 3,0; Cp = 49,3; Hp = 3,6; Np = 1,0; Op = 8,3. Температура газів tг, коефіцієнт надлишку повітря α.

Передостання цифра шифру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tr, oC 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Остання цифра шифру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
α 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2 4,0 4,4

Приклад 2.6. Визначити вид і теплоту згорання палива, об’єм та ентальпію продуктів згорання, якщо склад палива, % : СН4 = 85,8; С2Н6 = 0,2; С3Н8 = 0,1; С4Н10 = 0,1; С5Н12 = 0; N2 = 13,7; CO2 = 0,1; Н2S = 0. Температура газів tг, коефіцієнт надлишку повітря α

Передостання цифра шифру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tr, oC 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Остання цифра шифру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
α 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0