<-На зміст->

 

10.3 Перспективні системи радіодоступу для України

 

З наведеного огляду процесів розвитку СРД у світі і в Україні стає очевидним, що на сьогодні немає підстав для появи єдиної універсальної технології СРД. Навіть якщо обрати найперспективнішу технологію пакетного радіодоступу на базі Інтернет-протоколу (IP), яка останніми роками найбільш послідовно реалізується у вигляді стандартів IEEE серій 802.11 та 802.16 (WiFi, WiMAX), то доведеться будувати систему СРД принаймні з трьох видів рухомого зв’язку:
- макростільникові СРД для наземно рухо­мих («мобільних») користувачів;
- мікростільникові СРД для обмежено рухо­мих («блукаючих») користувачів;
- пікостільникові СРД для блукаючо-рухомих користувачів у приміщеннях.
Проте до системи СРД слід включити вже побудовані масові СРД рухомого зв'язку 2-го покоління. Необхідно також визначитись із мережами рухомого зв'язку 3-го (3G) і наступних поколінь, які мають вже кілька різновидів і в перспективі виглядають як сукупність засобів «довгострокової еволюції» – LTE (Long Term Evolution).
На вибір перспективної системи СРД для України впливають багато чинників. До основних із них слід віднести природні потреби потенційних  споживачів інфокомунікаційних послуг у радіодоступі, можливості задоволення цих потреб деякою системою СРД, яка, у свою чергу, залежить  від пропозицій розробників і постачальників мережевих засобів, географії розташування споживачів, вартості побудови СРД у найближчі 10-15 років та наявності джерел фінансування для створення системи радіодоступу.
Розглянемо ці чинники докладніше.
Потреби споживачів у радіодоступі важко піддаються оцінюванню через їхню різноманітність, залежність від персональних уподобань, розвит­ок соціокультурного середовища країни та бага­тьох інших слабко формалізованих факторів. І все ж очевидно, що зручність користування пер­сональними інфоприладами з безпроводовим доступом до фіксованої частини універсальних (мультисервісних) мереж без обмежень у рухах споживача є важливою споживчою властивістю інфокомунікаційного обслуговування. Спожи­вачі завжди мали і матимуть потреби в такому доступі.
Лише три причини можуть спонукати спожи­вача відмовитися від радіодоступу на користь проводового доступу, який обмежує свободу руху
споживача:      
- суттєво вищі витрати на радіодоступ;
- гірша якість отримуваних послуг;
- небажання піддавати себе і навколишніх осіб шкідливому впливу радіовипромінювання.
Споживачі масово продемонстрували високу потребу в радіодоступі, виявивши високі темпи сприйняття послуг рухомого зв'язку (в основно­му це телефонні переговори та короткі текстові повідомлення). Зручність таких безпроводових інфокомунікаційних послуг, доступних у будь-якому місці перебування споживача, переважила навіть вищу вартість хвилини розмови, меншу якість передавання мови та побоювання можли­вої небезпеки опромінювання від надвисоко­частотного передавача, притиснутого до самого вуха споживача. Масовість СРД 2-го покоління (GSM, DAMPS, CDMA, PHS) досягла в багатьох країнах свого природного максимуму – кожний мешканець країни, хто мав потребу в підтриманні персональних зв'язків зі своїми колегами по роботі, рідними або знайомими, придбав рухо­мий інфокомунікаційний прилад (мобільний теле­фон) і став абонентом (контрактним або картко­вим) одного з операторів СРД. Те саме відбулося і в Україні. Очевидно, що надалі використання радіодоступу тільки поширюватиметься. Усе це свідчить про високі потреби споживачів інфо­комунікаційних послуг у радіодоступі.
Кількісно і узагальнено потребу споживачів у радіодоступі пропонується оцінювати двома пара­метрами:
- масовістю т користувачів – часткою насе­лення країни, що користується радіодоступом, тобто має хоча б один інфокомунікаційний при­лад, активований в одній з МРД країни;
- середньою швидкістю передавання або приймання (обміну) інформації через персональ­ну радіолінію (радіоінтерфейс).
Для   СРД 2-го покоління параметр т сьогод­ні сягає значень 0,7–0,9, а параметр  – 10...16 кбіт/с.
Для СРД 3-го (3G) і наступних поколінь пара­метр т може збільшитися незначно (наприклад, до 0,8–0,95), а от параметр зросте, напевне, у кілька сотень разів – до 1...3 Мбіт с з тим, щоб споживачі змогли отримувати інфокомунікаційні і композитні послуги з відеосупроводом стандартної телевізійної якості. З достатньою вірогідністю можна вважати, що наведені уза­гальнені оцінки потреб споживачів у радіодоступі справджуватимуться і для України аналогічно тому, як це маємо для СРД 2-го покоління.
Очевидно, що відповідні потреби можуть бути задоволені тільки радіотехнологіями 3-го і на­ступних поколінь, такими як ІМТ-2000, WCDMA, LTE, WiMAX.
Вибір радіотехнологій для побудови системи СРД в Україні є непростою справою з огляду на їхню різноманітність і високу динаміку розвитку. Тільки до технологій 3-го покоління, стандарти­зованих рекомендаціями ITU (ІМТ-2000), входить п’ять несумісних технологій радіодоступу (радіо-інтерфейсів) для стільникового наземного зв'яз­ку – три варіанти з кодовим розділенням каналів CDMA (DS, МС, TDD) і два варіанти з часовим роз­діленням каналів TDMA (SC, FDMA), а також сім технологій супутникового зв'язку. Крім того, фахівці ITU вже давно розглядають варіанти радіотехнологій для розширення можливостей сім’ї ІМТ, і в 2007 році її було поповнено першою технологією 4-го покоління – спеціальним різно­видом технології WiMAX. Назву ІМТ-2000 вирі­шено залишити за сім’єю радіотехнологій 3-го покоління (3G).
Вибір однієї конкретної радіотехнології для по­будови перспективної системи СРД слід базува­ти передусім на оцінці питомої (на одного абонента СРД) вартості пропонованих різними розроб­никами мережевих засобів, оскільки на впрова­дження та експлуатацію багатьох радіотех­нологій бракуватиме економічних можливостей України.
Закономірно, що найменша вартість засобів для СРД буде в тих розробників, які мають значний досвід щодо розробки й супроводження засобів для СМРД 2-го покоління, мають масову виробни­чу базу та потужні фінансові джерела для фінан­сування розробок і їх супроводження під час експлуатації. Сьогодні таким критеріям відпові­дають тільки два фінансово-промислових угруповання розробників засобів для СРД наступних по­колінь – європейська група компаній на чолі з Ericsson і Nokia, та американська – на чолі з Intel.
Європейська група є розробником таких техно­логій, як GSM, UMTS (різновид TDMA FDM сім'ї ІМТ-2000), WCDMA, LTE і головну увагу приділяє персональним комп'ютеризованим засобам радіозв'язку (мобільні телефони, багатофункціональні смарт-телефони, комунікатори). Американська група є розробником таких технології, як WiFi, WiMAX і робить акцент на «радіофікова­них» персональних переносних (мобільних) ком­п'ютерах (ноутбуки, кишенькові комп’ютери). Обидві групи передбачають доступ персональних інфокомунікаційних приладів до Інтернету, зо­крема й стаціонарних комп'ютерів за допомогою радіомодемів за відповідною технологією.
Можливо, згодом, згідно зі стабільною тенденцією до конвергенції телекомунікаційних і комп’ютерннх систем і мереж, ці дві групи розробників засобів для СРД будуть змушені виробити єдиний стандарт радіодоступу. Однак сьогодні для побудови перспективної на 10–15 років системи СРД в Україні доводиться обирати одну із систем, що нині пропонуються цими двома групами роз­робників. Рівноцінно розвивати дві і більше систем радіодоступу в умовах непотужної еко­номіки і низької середньої платоспроможності споживачів – означає обмежити доступ частини населення із низькою платоспроможністю до перспективних засобів інфокомунікацій, здатних радикально прискорити економічний розвиток країни та якість життя її громадян.
Очевидно, що в найближчі 10-15 років в Україні збережеться тенденція граничної масовості по­рівняно дешевих комунікаторів (комп’ютеризо­ваних мобільних телефонів) і обмеженої масовості доволі дорогих персональних комп'ютерів (зокре­ма, і ноутбуків та кишенькових комп'ютерів). Отже, на найближчі 10-15 років більш перспек­тивним в Україні виглядає розвиток СРД на базі технологій європейської групи розробників, яка вже продемонструвала свою придатність щодо впровадження та супроводження найбільш масо­вої технології радіодоступу 2-го покоління (GSM), запропонувала еволюційний, із максимальним збереженням попередніх інвестицій шлях перехо­ду від 2-го до 3-го покоління, висунула й активно розвиває ідею переспективної технології радіо­доступу (LTE).
Таким чином, з огляду на економічну до­цільність, в Україні для розвитку перспектив­них МРД слід прийняти ідеологію європей­ської групи розробників, яка полягає в послі­довному вдосконаленні засобів масових МРД (нарощування функціональності та пропускної здатності з використанням все новіших досяг­нень елементно-технологічної бази) при мак­симальному збереженні попередніх інвестицій.
Усі інші технології радіодоступу, які існують і розробляються у світі, після такого вибору стають для України «нішовими» технологіями, масовий розвиток яких буде відволікати обмежені фінан­сові ресурси (платоспроможність споживачів) від масового розвитку обраної основної технології СРД. Масовий розвиток таких технологій стане доцільним тільки в разі досягнення граничної масовості СРД за основною радіотехнологією і виникнення резерву платоспроможності спожи­вачів. Першими кандидатами на такий розви­ток будуть, очевидно, технології радіодоступу американської групи розробників – WiFi та WiMAX. Ці радіотехнології забезпечать не тільки ефективний доступ переносних комп'ютерів до Інтернету, а й надання безлічі інших інфо­комунікаційних і композитних послуг, ставши гармонійною пакетною підсистемою доступу у складі національної мережі NGN-UA. Як обіцяють розробники, радіомодемами WiFi та WiMAX можуть бути оснащені за невелику плату (20-30 дол. США) усі ноутбуки та кишенькові ком­п’ютери, що будуть на той час в Україні.

 

 

<-На зміст->