<-На зміст->

 

10.4 Техніко-економічні оцінки перспективної системи радіодоступу

 

Зробивши вибір основної технології для роз­витку перспективних СРД, розглянемо тепер пи­тання обсягів основних ресурсів – радіочастот­ного і фінансового, необхідних для побудови СРД в Україні у найближчі 10 років.
Вважатимемо, що перспективна СРД України має забезпечити узагальнену потребу в радіодоступі з параметром масовості т = 0,9 і параметром середньої швидкості обміну  = 2 Мбіт/с. Припустимо, що середня чи­сельність N населення України в найближчі 10 років становитиме 45 млн, а отже, кількість споживачів (млн.) перспективної системи МРД в Україні має становити

.
Нехай у години найбільшого навантаження МРД активними будуть тільки половина з усіх абонентів МРД. Тоді сумарна швидкість обміну інформації усіх (Мбіт/с) активних абонентів становитиме


З урахуванням (10.1) сумарна потреба в радіочас­тотному ресурсі для всієї системи СРД України становитиме


Нехай ;,,, тоді

Цей обсяг радіочастотного ресурсу є цілком реальним – для радіотехнологій 3-го покоління (ІМТ-2000) на міжнародному рівні (регламентом радіозв'язку ITU) виділено сумарно 910 МГц смуг радіочастот в діапазоні 1710...2690 МГц. В Україні поки що планом використання радіочастотного ресурсу для технологій 3-го покоління виділено 210 МГц смуг радіочастот, тоді я для технологій 4-го покоління (WiMAX) вже сьогодні відведено 700 МГц смуг радіочастот у діапазонах 2300...2100, 3400...3800, 5150...5350 МГц. Можливо, що ситуація з виділенням радіочастотного ресурсу в Україні потребуватиме вибору саме технології WiMAX для перспективних СPД.
Вельми важливими для визначення і постановки завдань розвитку масових СМРД наступних поколінь в Україні є такі характеристики цих СРД, як середня кількість абонентів на одну БС та середня пропускна здатність однієї БС. Для прийнятих нами припущень вони становлять відповідно 2 тис. абонентів та 2 Гбіт/с. Середня кількість абонентів однієї БС для перспективних СРД приблизно така сама, як і для СРД 2-го покоління, але пропускна здатність однієї БС у перспективних СРД має бути збільшена приблизно в 1000 разів. Таке збільшення не можна забезпечити тільки вдосконаленням радіотехнологій – необхідно також підвищити пропускну здатність проводових ліній прив’язування БС до магістральних мереж та відповідно збільшити пропускну здатність магістральних мереж. Із цього випливає важливий висновок комплексності розвитку перспективної системи СРД разом із розвитком і проводових мереж на базі експоненціально прогресуючих технологій волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ). Іншими словами, розвиток перспективних СРД в Україні має відбуватися в рамках більш загальної ідеології створення Національної конвергентної мережі наступного покоління (NGN-UA).
При рівномірному радіопокритті території України (603,7 тис. км2) радіус обслуговування однією БС становитиме приблизно 3,5 км. У великих містах, де щільність населення сягає 1,5-2 тис./км2, радіус обслуговування однією БС доведеться зменшувати приблизно до              0,4-0,5 км. Перерозподіл загальної кількості БС (20 тис.) пропорційно до щільності населення потребуватиме збільшення радіуса обслуговування однією БС у малозаселених місцевостях до 10-15 км, що не виходить за рамки можливостей радіотехнологій 3-го і наступних поколінь.
Перейдемо тепер до оцінювання необхідних фінансових ресурсів для побудови в Україні перс­пективної системи СРД у найближчі 10 років.
Оцінку вартості реалізації такої системи СРД можна здійснити на основі наявних публікацій щодо вартості АС і БС для перспективних видів СРД. Уже сьогодні вартість АС (САС) для мереж 3-го покоління і WiMAX оцінюється в 200 дол. США, а вартість БС (СБС) – у 30-60 тис. дол. США. Зваживши на тенденцію щодо змен­шення вартості мережевих засобів із плином часу, візьмемо для усереднених оцінок на 10-річну перспективу для України Сдс = 100 дол. США та СБС = 30 тис. дол. США. Вважатимемо також, що вартість АС і БС становить 80% від вартості будів­ництва СРД. На основі зроблених припущень можна дістати таку оцінку вартості будівництва перспективної системи СРД в Україні:


Якщо приблизно половину вартості АС зможуть оплатити абоненти перспективної системи СРД (що цілком реально), то вартість побудови систе­ми СРД для операторів мереж істотно зменшить­ся і становитиме приблизно 3,3 млрд. дол. США.
Здобуті оцінки потрібних фінансових ресурсів сумірні з інвестиціями в СРД 2-го покоління (приблизно 6,5 млрд. дол. США), що свідчить про цілковиту реальність самозабезпечення опера­торів телекомунікацій фінансами для побудови в Україні системи перспективних СРД у найближчі 10 років.
Отже, з погляду і необхідного радіочастотного ресурсу, і необхідних технічних характеристик, і необхідних фінансових джерел для перспективної системи СРД в України наявні всі умови для задоволення перспективних потреб споживачів у радіодоступі з узагальненими параметрами т - 0,9  та V ~ 2 Мбіт/с.
Викладені міркування та числові оцінки дають підстави вважати цілком    реальною постановку стратегічного завдання щодо створення та роз­витку в Україні масової системи радіодоступу наступних (3-го та 4-го) поколінь (СРД-НП) із параметром масовості т = 0,9 та параметром середньої швидкості обміну інформацією через індивідуальний радіоінтерфейс V = 2 Мбіт/с. Необхідні умови для  успішного виконання такого завдання і у світі, і в  Україні вже склалися.
З огляду на необхідність граничного заощадження в Україні всіх видів ресурсів, необхідних для створення якомога масовішої системи  СРД-НП, доцільною є тактика централізованого керування процесами створення, розвитку й експлуатації системи СРД-НП як узгодженої частини (підсистеми) Національної мережі наступного покоління (NGN-UA) в багатооператорському та багатопровайдерському середовищі українських інфокомунікацій.
Без активної участі і підтримки цих процесівз боку центральних органів виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації, а також органів ринкового регулювання досягти належної ефективності і швидкості створення СРД-НП в Україні неможливо.
Для реалізації доцільної тактики створення та розвитку системи СРД-НП в Україні можна за­пропонувати таку послідовність розв'язання цілком очевидних головних завдань.
Проведення комплексу підготовчих науково-дослідних робіт, у ході яких виконати:
- глибокі техніко-економічні дослідження тен­денцій розвитку СРД у світі;
- вибір мінімального і достатнього набору пер­спективних радіотехнологій для створення та розвитку системи СРД наступного покоління (СРД-НП) у складі Національної мережі наступ­ного покоління (NGN-UA);
- визначення умов ліцензування комерційної діяльності з будівництва й експлуатації системи СРД-НП в умовах багатооператорського та багатопровайдерського середовища інфокомунікацій України;
- розробку індикативного плану побудови системи CРД-НП ємністю 40,5 млн. абонентів за термін, що не перевищує 10 років (бажано за 5 років), шляхом ліцензування багатооператорської і багатопровайдерської діяльності з побудови системи СРД-НП за обраного набору радіотехнологій.
Організація процесів ліцензування, будів­ництва, експлуатації та спостереження за роз­витком системи СРД-НП в Україні з необхідним нормативно-правовим і радіочастотним забезпе­ченням та з гарантуванням суб'єктам підприєм­ницької діяльності стимулюючої норми прибутку на вкладені в систему СРД-НП інвестиції.
Організація супроводжувальних робіт для процесів будівництва й експлуатації системи СРД-НП в Україні, основною метою яких має стати вчасне виявлення проблем будівництва й експлуатації системи СРД-НП та підготовка про­позицій з побудови та розвитку системи СМРД подальших поколінь упродовж наступних 10-15 років.

 

 

 

 

Контрольні запитання

  1.  Які основні тенденції розвитку СРД в Україні?
  2.  Навести вираз для оцінки кількості користувачів СРД.
  3.  Обґрунтувати перспективну систему радіодоступу в Україні.
  4.  Особливості методики техніко-економічного оцінювання СРД.
  5.  Навести значення спектральної ефективності індивідуального  радіоканалу між АС та БС  у сучасних СРД.
  6.  Обґрунтувати основні параметри рівномірного радіопокриття території України.
  7.  Пояснити особливості мережі NGN-UA.
  8.  Сформулювати основні задачі, які необхідно розв’язати при створенні та розвитку системи СРД-НП в Україні.
  9.  Навести параметри масовості та середньої швидкості передачі для систем радіодоступу 3-го і 4-го покоління.

 

<-На зміст->