<-На зміст->

 

12.5 Синтез структури ієрархічної системи доступу

 

Під час синтезу структури ієрархічної СД у загальному випадку задача розв’язується таким чином. Спочатку здійснюється розподіл вузлів мережі за належністю до магістрального сегмента і мережі доступу. Розглянемо розв’язання даної задачі на прикладі синтезу структури ієрархічної СД із магістральним сегментом у вигляді кільця (у СД використовується технологія SDH).
Розглянемо постановку та математичну модель задачі синтезу структури гетерогенної СД, що містить магістральний і абонентський сегмент за критерієм мінімуму вартості [1].
Дано такі початкові дані: припустимо, є множина абонен­тів мережі (AM)  – джерел інформаційних потоків;  – матриця вимог у передачі трафіку між  і ;  – географічні координати пункту перебування абонента ;  – множина пунктів, де можлива установка устаткування вузла доступу у магістральний сегмент мережі;  – набір ПЗ КЗ, застосування яких можливе при організації низькошвидкісного сегмента мережі;  – набір ПЗ КЗ, засто­сування яких можливе при організації магістральної ділянки мережі;  – матриця приведених витрат на будівництво ЛЗ між  і ;  – матриця приведених витрат на будівництво ЛЗ між пунктами, де організований ВД на магістральній ділянці мережі;  – приведені витрати на організацію КЗ ПЗ  на низькошвидкісному сегменті мережі;  – приведені ви­трати на організацію КЗ ПЗ  на магістральній ділянці мережі;  – приведені витрати на підтримання роботоздатності ВД.
Потрібно визначити фактичні місця розміщення ВД , підмножини абонентів , що підключаються до кожного з них,  таким чином, щоб мінімізувати сумарні приведені витрати на організацію мережі у цілому, з урахуванням обмежень, пов’язаних з використанням ВД і експлуатаційних параметрів КЗ.
Введемо такі змінні:
 – ПЗ КЗ між АС  і  на низькошвидкісному сегменті мережі, біт/с;    .
 – ПЗ КЗ на  магістральній ділянці мережі, біт/с;


Необхідно знайти такі при яких

                                 
за умов
                     
                    
                                  
                                   
де  – трафік у КЗ між AM  і  на низькошвидкісній ділянці мережі, біт/с;
 – трафік у КЗ між пунктами, де організовано ВД на високошвидкісній ділянці мережі, біт/с;
 – ПЗ КЗ на магістральній ділянці мережі, біт/с;
 – множина вузлів, через які проходить шлях з  до .
Пояснимо зміст обмежень. Нерівності (12.39) і (12.40) врахову­ють обмеження на трафік у каналі і значення пропускної здатнос­ті, що має вибиратися з ряду допустимих значень. Умова (12.41) вказує на вимогу, щоб усі канали зв’язку на магістральній ділянці мережі мали однакову пропускну здатність. Умова (12.41) вказує на вимогу, щоб магістральна ділянка мала кільцеву структуру, умова (12.42) вказує на вимогу, щоб магістральна ділянка з’єднувала усі ВД.

 

 

 

 

 

 

Контрольні запитання

  1.  Навести основні методи синтезу оптимальних структур систем доступу.
  2.  Сформулювати постановку задачі синтезу структур систем доступу.
  3.  Особливості задач синтезу топології систем доступу.
  4.  Методика розв’язання задачі вибору оптимальної топології мережі доступу.
  5.  Етапи синтезу деревоподібної топології системи доступу без урахування інформаційних потоків.
  6.  Розв’язати задачу розподілу потоків за невідомих пропускних здатностей каналів.
  7.  Пояснити особливості розв’язання задачі при обмеженні на сумарну пропускну здатність каналів у системі доступу.
  8.  Основні підходи до вирішення проблеми вибору пропускних здатностей КЗ у мережі доступу.
  9.  Виконати синтез структури однорангової системи доступу.
  10. Порівняльний аналіз особливостей синтезу структур однорангової та ієрархічної систем доступу.
  11. Навести математичну модель задачі синтезу структури гетерогенної СД, що містить магістральний і абонентський сегмент.

 

<-На зміст->