<-На зміст->

 

8.1 Огляд існуючих проводових СД  України

 

Основним типом проводових СД (ПСД) в Україні є системи або­нентського доступу (САД) у складі телефонних мереж (САД-Тф). Загальна ємність САД-Тф в Україні становить близько 11 млн мережевих закін­чень (МЗ). Значного поширення набули САД-Тф і в усьому світі – їхня загальна ємність перевищує 1 млрд МЗ. Технологія САД-Тф вдосконалюється вже протягом багатьох десятків років. Основні складові цієї технології такі:

  1. прокладання мідножильних багатопарних (500-3000 пар жил) від кроса АТС до розподільних шаф (РШ) у мікрорайонах населених пунктів у, як правило, заздалегідь прокладених у землі кабель­них каналах;
  2. прокладання багатопарних (50-100 пар) роз­подільних кабелів від РШ до багатоповерхових будинків або до вулиць малоповерхової забудови;
  3. прокладання малопарних (10-20 пар) розпо­дільних кабелів по стінах багатоповерхових будинків або по стовпах вуличного освітлення вулиць малоповерхової забудови до розподільних коробок (РК);
  4. введення індивідуальних однопарних ліній від РК до настінних розеток у приміщеннях кори­стувачів;
  5. попарне зрощування (електричне з'єднання) мідних жил прокладених кабелів для створення ізольованих однопарних абонентських ліній (АЛ) від точки розташування телефонної розетки до точки підімкнення цієї АЛ в обладнанні АТС;
  6. використання АЛ для дистанційного (від АТС) електроживлення телефонного апарата абонента, передавання у двох напрямах сигналів взаємодії абонента із АТС під час встановлення і завершен­ня телефонного з'єднання, а також для двосторон­нього передавання сигналів телефонної розмови.

Зі сказаного випливає, що технологія САД-Тф є вельми трудомісткою і матеріаловитратною. Як наслідок, середня вартість АЛ у великих містах становить близько 300 грн., а в малих містах, се­лищах і селах – 500 грн. і більше. Проте до пози­тиву САД-Тф слід віднести простоту, зручність і високу надійність телефонного зв'язку, який не за­лежить від системи електроживлення у приміщен­нях користувачів.
Другими за масовістю (близько 5 млн МЗ) СД в Україні є системи проводового мовлення (СПМ). У світовому масштабі ці мережі не набули поширення, вони існують тільки у країнах СНД. Свого часу за допомогою СПМ у короткий термін було розв'язано проблему суцільного покриття території колишнього СРСР державним мовленням, яке спочатку здійснювалося з недостатнім охопленням населення країни через радіостанції в діапазонах довгих і середніх радіохвиль. Побудова великої кількості радіостанцій для суцільного покриття території населених пунктів СРСР і масовий випуск недорогих радіоприймачів були непідйомним завданням для  слабкої економіки СРСР у довоєнні та післявоєнні роки минулого сторіччя. І тільки СПМ дали змогу розв'язати цю проблему в СРСР. Розвинені країни  вдавалися натомість до побудови великої кількості радіопередавачів і випуску масових порівняно недорогих радіоприймачів.
Сьогодні, після більш ніж піввікового існуван­ня, СПМ поступово згортаються, поступаючись місцем сучаснішим засобам мовлення – багатопрограмному телевізійному та звуковому стерео­фонічному мовленню в діапазонах метрових і дециметрових радіохвиль. Безумовно, технологія СПМ є морально застарілою, попри численні спро­би її модернізації на сучасній електронній базі вве­денням багатопрограмності та стереофонічності. Однак принципи побудови СПМ і процес їх роз­гортання варті уваги й сьогодні як приклад еконо­мічно доцільного розв'язання суспільно важливо­го завдання – масової радіофікації (точніше «звукофікації») стаціонарних місць перебування людей. Саме економічність такого підходу зумови­ла прискорене розгортання масових СПМ.
Основу економічності СПМ становили три головні принципи її побудови:

  1. недорогий і такий, що споживає небагато енергії, інфоприлад – гучномовець мембранної (телефонної) системи з паперовим рупорним ви­промінювачем звуку;
  2. групові засоби формування та підсилення звукового сигналу на так званих радіовузлах, де встановлювались високоякісні радіоприймачі й потужні підсилювачі;
  3. повітряні лінії розподілу звукового сигналу до приміщень користувачів за економічною фідерно-лінійною з абонентськими відгалуженнями топо­логією, які прокладалися здебільшого по стовпах електричної мережі населених пунктів або по спеціальних стояках на дахах багатоповерхових будинків.

Важливою позитивною якістю СПМ, як і САД-Тф є те, що надійне живлення кінцевого інфоприладу (гучномовця) здійснюється центра­лізовано, від радіовузлів, які мають необхідне резервування електроживлення. Завдяки цьому відтворення звуку в приміщеннях користувачів не залежить від наявності там електроживлення. Принципи дистанційного живлення кінцевих інфоприладів заслуговують на увагу і сьогодні, оскільки інформатизація стає основою багатьох виробничих і соціальних процесів у суспільстві, зокрема й життєво важливих, а дистанційне живлення через СПМД забезпечує високу надійність функціонування кінцевих інфоприладів, а отже, і надійність системи в цілому.
Третю за масовістю СМД в Україні (близько 3 млн. МЗ) становлять системи кабельного телеба­чення (СKT), які в Законі України «Про телекомунікації» названо чомусь надто узагальнено «телемережами». За рубежем їх названо ще загад­ковіше – «кабельні мережі» (cable networks). Ці мережі виникли як альтернатива мережам ефірного телебачення і характеризуються більш сталим і незалежним від розташування примі­щення користувача сигналом та багатопрограм­ністю, що не залежить від системи розподілу і ліцензування радіочастотного ресурсу країни.
Принципи побудови СKT дещо нагадують прин­ципи побудови СПМ, однак мають і суттєві від­мінності. Як і в СПМ, у СKT використовується принцип групового формування і підсилення телевізійних сигналів на так званих головних стан­ціях кабельного телебачення (ГСКТ), а також застосовуються економічні повітряні розподільні лінії деревоподібно-лінійної топології з абонентськими відгалуженнями. Проте на відміну від СМПМ, беруться не спеціалізовані під мережу приймачі сигналів, а стандартні телевізійні приймачі, елек­троживлення яких здійснюється від електро­мереж у приміщеннях користувачів. Крім того, з огляду на значну широкосмуговість (300 МГц і більше) багатопрограмного телевізійного сигналу підсилення сигналів ведеться не тільки в ГСКТ, а й у вузлах розгалуження СKT – районних, мікро­районних і будинкових. У разі припинення елек­троживлення в цих вузлах пропадають телевізійні сигнали і у приміщеннях користувачів відповідної частини СKT. Істотною особливістю СKT є також і використання на повітряних лініях радіочастот­них коаксіальних і волоконно-оптичних кабелів, котрі забезпечують як необхідну смугу пропускання для багатопрограмного телевізійного сигналу, так і необхідний ступінь ізолювання цього сигналу від зовнішнього електромагнітного середовища. Волоконно-оптичні кабелі прокладаються передусім на магістральних ділянках, прилеглих до ГСКТ, та на мікрорайонних ділянках. Останнім часом вони дедалі частіше використовуються в нових офісних житлових будівлях для будинкової та абонентської частин СKT.
Деякого поширення у великих містах України останніми роками набувають проводові системи передавання даних (ПСПД) – для доступу до Інтернету, а також для взаємозв'язку комп'ютерів різних користувачів. ПСПД будуються, як правило, на порівняно дешевому обладнанні системи локальних комп'ютерних мереж Ethernet (концентратори, комутатори, маршрутизатори). ПСПД  використовують стандартні для Ethernet чотирипарні симетричні і волоконно-оптичні кабелі, що їх протягують між будинками або стовпами електричних мереж так само, як і кабелі СKT. Великі оператори прокладають волоконно-оптичні кабелі для ПСПД у каналах існуючої кабельної каналізації або в траншеях як звичайні кабелі зв’язку.
Високі швидкості передавання (від 10 до 1000 Мбіт/с) в таких мережах дають змогу передавати в них за допомогою стека протоколів мережі Інтернет не тільки трафік електронної пошти, файлового обміну, Інтернету, а й трафік багатопрограмного телебачення (за системою IP-TV). Використання в ПСПД міського масштабу механізму віртуальних локальних мереж (VPN) дозволяє застосовувати їх для організації багатьох ізольо­ваних одна від одної мереж доступу для окремих корпоративних мереж.
Найбільш перспективною формою ПСПД слід вважати так звані пасивні оптичні мережі (ПОМ, PON), які поряд із класичною Ethernet-системою ПСПД також уже починають упроваджуватись в Україні.
Широке впровадження ПСПД тільки почи­нається, і тому немає надійних статистичних да­них щодо їхньої масовості. Для України її можна оцінити приблизно в 50 тис. квартирних користу­вачів і в 300 тис. користувачів корпоративного сектора. Для всього світу відповідні оцінки станов­лять 100 і 500 млн. користувачів.

 

<-На зміст->