<-На зміст->

 

8.2 Тенденції розвитку ПСД у світі

 

Розвиток ПСД, як і інфокомунікаційної сфери загалом, відбувається протягом останніх трьох десятиріч унаслідок, з одного боку, експоненціаль­но зростаючих (за законами Мура та Као-Джилдера) можливостей елементно-технологічної бази, а з другого – унаслідок зростаючих потреб корис­тувачів у більш комфортних, візуально насичених інфокомунікаційних послугах, які потребують підвищення швидкостей передавання на індиві­дуальних стиках користувачів до 50... 100 Мбіт/с. Активними провідниками такого розвитку ПСД є розробники й виробники засобів для побудови телекомунікаційних мереж, а також оператори ПСД.
Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років стрімкий розвиток мікроелектроніки дав змогу створити цифрові системи передавання та цифрові станції комутації для цифрових мереж інтеграль­ного обслуговування (ЦМІО, ISDN). На ділянках абонентського доступу цих мереж, які являли собою ті самі двопроводові кабельні абонентські лінії (АЛ), що й в аналогових телефонних мережах, почали застосовуватися цифрові абонентські лінії (ЦАЛ, DSL) зі швидкістю передавання             160 кбіт/с. Подальший стрімкий розвиток мікроелектроніки дозволив у масових кількостях і дешево виробля­ти мікропроцесори для цифрової обробки лінійних сигналів, які передавалися мідножильними кабе­лями зв'язку. Цифрові сигнальні процесори спри­яли створенню нових поколінь модемів для мідножильних АЛ (xDSL), які сповна використали передавальну потужність (добуток швидкості пе­редавання на його дальність – біт · м/с) мідножильних АЛ у надтональному (понад 4 кГц) діа­пазоні частот, і забезпеченню швидкості переда­вання в ЦАЛ від 0,3 до     51 Мбіт/с залежно від дов­жини АЛ. При цьому повністю зберігалася функ­ціональність звичайного телефонного зв'язку на АЛ, які було ущільнено xDSL-модемами. Оскіль­ки застосування xDSL-модемів не потребувало перекладання або нового будівництва АЛ, то цей вид удосконалення ПСД здобув широкий комер­ційний успіх – у всьому світі сьогодні близько     300 млн користувачів підключено до Інтернету саме за xDSL-системою. Комерційний успіх си­стемі xDSL-модемів забезпечила її стандартизація в ITU-T.
Проте не тільки телефонні ПСД скористалися експоненціально зростаючими можливостями мікроелектронної елементної бази. Мережі кабель­ного телебачення також сповна використали досяг­нення мікроелектроніки для розвитку своєї міднокабельної інфраструктури доступу – створенням модемної системи передавання даних у діапазоні частот телевізійних сигналів 10... 1000 МГц. Стан­дартизована організацією CableLab і ITU-T система так званих кабельних модемів DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) за версіями 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 дала змогу створити альтернативну систему цифрового абонентського доступу зі швидкостями передавання на абонентсь­ких стиках від 2 до 55 Мбіт/с. Ця система також набула широкого комерційного застосування – у всьому світі близько 200 млн користувачів підключено до Інтернету саме за цією системою.
Поряд із підвищенням пропускної здатності існуючих міднокабельних ПСД на базі зростаючих можливостей мікроелектроніки протягом 1980-1990-х років спостерігався прогрес у підвищенні пропускної здатності волоконно-оптичних систем передавання (ВОСП). Стрімке зростання швидко­стей передавання ВОСП від кількох десятків до тисяч мегабіт за секунду одночасно зі збільшен­ням відстаней між регенераторними пунктами від кількох кілометрів до десятків кілометрів, тобто істотне підвищення передавальної потуж­ності ВОСП, дало змогу повністю витіснити міднокабельні системи передавання при новому будівництві міжміських ліній зв'язку. Прогрес у зростанні пропускної здатності ВОСП у часі нага­дував експоненціальний прогрес щільності елемен­тів у інтегральних мікросхемах, що дало підстави відомому вченому Чарльзу Као (Гонконг) і технологу-письменнику Джорджу Джилдеру (США) сформулювати закон експоненціального зростан­ня в часі пропускної здатності ВОСП (закон Као-Джилдера), подібний до закону Гордона Мура (США) у мікроелектроніці.
Спільна дія прогресу в мікроелектроніці та у волоконно-onтuчних системах передавання привела до значного здешевлення не тільки міжміських ВОСП великої довжини, а й коротких ВОСП для             з'єднань між будь-якими АТС у містах і навіть між АТС та виносни­ми блоками АТС, концентраторами наванта­ження або базовими станціями рухомого зв'язку. І на цих місцевих міжстанційних і міжвузлових ділянках міднокабельні системи передавання почали витіснятися місцевими ВОСП.
Упродовж останнього десятиріччя спостері­гається також помітний прогрес у виробництві нових видів волоконно-оптичних кабелів і в мето­дах їх прокладання або підвішування, що при­водить до здешевлення будівництва місцевих волоконно-оптичних ліній вже на ділянках до­ступу від приміщень користувачів до найближ­чих вузлів обслуговування (АТС). Завдяки такому прогресу значного поширення набули проводові оптичні системи доступу (ПОСД).
Перші варіанти ПОСД застосовували пасивні оптичні розгалужувані на 32 або 64 оптичні відво­ди для зменшення кількості оптичних волокон на ділянках від розподільної муфти до розподільної шафи і від розподільної шафи до вузла обслугову­вання (АТС). У літературі такі мережі дістали назву пасивних оптичних мереж (PON). Вони внаслідок застосування механізму оптичного поділу одного оптичного сигналу на десятки по­дібних, але в десятки разів слабкіших сигналів добре пристосовані для трансляції багатопро­грамних телевізійних і звукових сигналів від вузла обслуговування до приміщень користувачів. Однак у них доводиться застосовувати складні механізми часового поділу і криптографічного захисту інформаційних потоків для створення індивідуальних інтерактивних каналів для кожно­го з користувачів. Проте два варіанти такої PON було стандартизовано в ITU-T (BPON, GPON – Рекомендації G.983.x, G.984.x) і один варіант – в IEEE (EPON). Варіанти BPON і EPON вже набули певного комерційного поширення у США і деяких країнах ЄС.
Варто зауважити, що абревіатура FTTH в англомовних джерелах часто використовується в рекламних цілях і для позначення технології РО на тій формальній основі, що між вузлом обслуго­вування і приміщенням користувача справді про­кладено оптоволокно (fiber), однак у технології PON це волоконно-оптичне середовище розподіляється між десятками користувачів за допомогою си­стеми часового поділу. Кожний із користувачів не є повним власником волоконно-оптичного тракту між своїм приміщенням і вузлом обслуговування.
Більш масового застосування, але тільки у країнах Південно-Східної Азії, набув перспектив­ніший варіант ПОСД із використанням «прямих» оптичних волокон між приміщеннями користу­вачів і приміщенням вузла обслуговування. В ан­гломовній літературі таку систему ПОСД позна­чають абревіатурою FTTH (Fiber То The Home). Цей варіант є повним аналогом мережі абонентського доступу в існуючих телефонних мережах – тільки роль ізольованих мідножильних абонентських пар у СД-FTTH виконують окремі оптичні волок­на. Можна вважати, що металеві АЛ телефонних мереж починають поступово витіснятися оптич­ними АЛ (ОАЛ). В Японії та Південній Кореї СД-FTTH обслуговують близько 30% абонентів.
Таким чином, тенденції розвитку ПСПД вказу­ють на можливість забезпечення практично не­обмеженої (з погляду потреб користувача) пропускної здатності мереж доступу. Отже, із розбу­довою в усьому світі і в Україні мереж наступ­ного покоління (NGN)з цифропакетною формою подання та розподілу інформаційних потоків і технологіями IP-телефонії (VoIP) та ІР-телебачення (IP-TV) саме ПСПД стануть основним видом мереж доступу, витіснивши існуючі телефонні мережі і мережі кабельного телебачен­ня. Найбільш перспективним видом ПСПД вважа­ються системи FTTH із прямими оптичними волокнами від приміщення користувачів до найближчого вузла телекомунікаційного обслуговування – АТС або виносного (комутаційного, концентраторного, мультиплексного) блока АТС.
Схоже, що з розвитком СД-FTTH завершиться виток спіралі розвитку проводових мереж досту­пу, у результаті якого перевірена десятиліттями архітектура абонентської телефонної мережі дос­тупу осучаснюється завдяки заміні мідножильних абонентських пар із малою транспортною потуж­ністю (близько 10 Мбіт·км/с) на оптичні волокна з практично необмеженою транспортною потужн­істю (понад 100 Гбіт·км/с).
Загальним висновком із цього короткого огля­ду напрямків розвитку ПСД можна вважати те, що головною тенденцією розвитку ПСД протя­гом останніх трьох десятиліть було збільшення пропускної здатності ПСД. Слід, однак, зазна­чити, що в цьому огляді не заторкувалися питан­ня економічності тих чи інших видів ПСД. Тако­го типу огляди є характерними для більшості пуб­лікацій з питань розвитку ПСД. А проте еко­номічні питання стають визначальними при виборі рішень для перспективної інфокомунікаційної інфраструктури України. Саме економічність ПСД визначатиме швидкість і масовість розгор­тання NGN в умовах економіки України. Отже, для обгрунтованого вибору видів ПСД для цієї інфраструктури конче потрібно також розглянути й еко­номічні аспекти розвитку ПСД.

 

<-На зміст->