<-На зміст->

 

8.3 Техніко-економічні аспекти різних технологій ПСД

 

До основних техніко-економічних (витратних) аспектів ПСД слід віднести такі їхні характеристики, як капітальні витрати (Ск), експлуатаційні витрати (Се), термін окупності капітальних витрат (Ток), середній дохід на одного користувача (ARPU), коефіцієнт прибутковості (К). Кожна з цих ха­рактеристик суттєво залежить не тільки від виду технології ПСД, а й від багатьох інших чинників, які характеризують умови будівництва і експлуа­тації ПСД.
Наприклад, капітальні витрати ПСД суттєво залежать від таких показників:
• типу та розміру населеного пункту (місто, село, мале, велике), в якому створюється ПСД;
• щільності і розподілу населення на території населеного пункту;
• видів і вартості лінійних споруд ПСД;
• видів і вартості кабелів зв'язку;
• видів і вартості кінцево-станційного облад­нання, включно з обладнанням системи експлуа­тації ПСД;
• вартості прокладання кабелів;
• вартості випробувально-приймальних робіт.
На розмір експлуатаційних витрат ПСД сут­тєво впливають:

  1. інтенсивність пошкоджень окремих абонент­ських ліній, кабелів і лінійних споруд унаслідок антропогенних, техногенних і природних чин­ників;
  2. ступінь автоматизації процесів контролю ПСД і окремих її складових, а також процесів взаємодії експлуатаційного персоналу з користу­вачами;
  3. ступінь механізації відновлювальних робіт на місцях пошкоджень ПСД.

Характеристики дохідності ПСД, термін окуп­ності капітальних витрат і коефіцієнт прибутко­вості суттєво залежать:
• від бізнес-стратегії оператора ПСД;
• економічного розвитку країни та платоспро­можності користувачів;
• системи податків у країні;
• капітальних та експлуатаційних витрат на ПСД.
Точне врахування всіх чинників, що впливають на основні економічні характеристики ПСД, є предметом проектних робіт, які передують будівництву певного фрагмента ПСД за конкретною технологією. Проте з метою порівняння окремих технологій у цій статті доцільно обмежитись спро­щеними (модельними) оцінками економічних характеристик типових фрагментів ПСД для чотирьох технологій, які сьогодні вважаються найбільш перспективними, а саме: xDSL, DOCSIS, PON, FTTH. Оскільки абсолютна більшість фахівців вважає головною перепоною на шляху розвитку сучасних видів ПСД високі витрати на їх будівництво, то логічно виконати порівняння перспективних технологій ПСД саме за рівнем капітальних витрат.
Як типові фрагменти ПСД для модельних оцінок було проаналізовано такі варіанти ПСД:
а)   середнього мікрорайону міста з територією 2 км2 і кількістю мешканців, що дорівнює 10 000;
б)   середнього села з територією 1 км2 і кількістю мешканців, що дорівнює 500.
Схеми організації абонентських ліній цих двох варіантів ПСД у разі використання найбільш витратної технології FTTH наведено відповідно на рис. 8.1 і 8.2.
На підставі узагальнення даних багатьох дже­рел інформації щодо вартості обладнання і кабель­ної продукції , а також щодо трудомісткості монтажно-налагоджувальних ро­біт за цими схемами було виконано оцінюван­ня питомих капітальних витрат (вартість однієї оптичної абонентської лінії – ОАЛ) для ПСД за технологією FTTH. Результати таких оцінок наве­дено відповідно в табл. 8.1 і 8.2.
Оцінювання вартості АЛ у разі застосування інших технологій здійснювалося відносно зроб­леної оцінки для ОАЛ за технологією FTTH у такий спосіб.

Рисунок 8.1 – Схема організації міських абонентських оптичних ліній:
ГК – граничний комутатор;
АП – абонентський порт комутатора;
АКК – абонентський кросовий комплект;
РМ – розподільна муфта;
РК – розподільна коробка;
АМ – абонентський маршрутизатор;
 точка зварювання волокон

У містах вже існує більшість металевих АЛ між приміщенням АТС і приміщеннями користувачів, і їх можна використати для ущільнення модема­ми ADSL2+. Для організації АЛ за технологією xDSL у такому разі потрібно встановити й нала­годити мультиплексор доступу та його абонентсь­кий порт, а також абонентський маршрутизатор у приміщенні користувача. Вартість порта мульти­плексора доступу у приміщенні АТС і або­нентського маршрутизатора для цієї технології майже вдвічі менша, ніж вартість абонентського порта граничного маршрутизатора та вартість абонентського маршрутизатора для технології FTTH. Вартість такої цифрової АЛ може бути оцінена в 151 дол. США.
За відсутності придатної для ущільнення згідно з технологією xDSL металевої лінії і в більшості сільських користувачів, і в деякої частини міських користувачів до зазначеної оцінки слід іще додати вартість побудови металевої АЛ, яка становить у середньому близько 60 дол. США.

Рисунок 8.2 – Схема організації сільських абонентських оптичних ліній

Технологія DOCSIS менш популярна в розвинених країнах, ніж технологія xDSL, незважаючи на значне поширення в цих країнах мереж кабельно­го телебачення і більші (30-60 Мбіт/с) швидкості передавання, що їх забезпечує ця технологія. Очевидно, це пов'язано з більшими капітальни­ми витратами на ПСД за цією технологією і, від­повідно, більшими тарифами для користувачів.
Орієнтуючись на оцінки капітальних витрат на АЛ для технології xDSL (151 дол. США), капітальні витрати на АЛ за технологією DOCSIS можна оцінити в 250 дол. США, якщо користувач вже підключений до мережі кабельного телебачення.
В Україні розвиток мереж кабельного телебачен­ня ще не набув великого поширення (3 млн користувачів – при потребі 25-30 млн.). Капі­тальні витрати на АЛ за цією технологією в Україні слід оцінити ще більшим значенням, оскільки вартість АЛ кабельного телебачення перевищує вартість телефонної АЛ і становить близько 100 дол. США. Отже, капітальні витрати на АЛ за технологією DOCSIS в Україні можуть бути оцінені в 350 дол. США.
Технологія PON з погляду капітальних витрат відрізняється від технології  FTTH меншою (у десятки разів) кількістю абонентських портів у граничному комутаторі і відповідно меншою кількістю волокон у головному кабелі. Однак складність обробки сигналів для кожного користувача у граничному комутаторі і в абонентському маршрутизаторі будуть значно вищими, що потребуватиме деяких додаткових витрат. Спільна дія цих факторів приводить до зменшення капітальних витрат у перерахунку на одну ОАЛ приблизно на 50 дол. США. Отже, капітальні витрати на АЛ за технологією PON можуть бути оцінені в 400 дол. США.

 

<-На зміст->