<-На зміст->

 

8.4 Вибір оптимальних технологій ПСД для України

 

На підставі наведених раніше оцінок питомих (на одну АЛ) капітальних витрат на ПСД за чотирма технологіями xDSL, DOCSIS, PON і FTTH було дано оцінки загальних капітальних витрат (обся­гу інвестицій) на будівництво в Україні швидкісних і перспективних ПМД загальною ємністю 25 млн. мережевих закінчень (АЛ) за цими технологіями. При цьому було використано такі характеристики ПМД України:

  1. ємність міських ПСД – 17 млн. АЛ;
  2. ємність сільських ПСД – 8 млн. АЛ;
  3. частка існуючих телефонних АЛ, придатних для ущільнення за технологією xDSL, – 0.7, або у кількісному вимірі, 7,25 млн. АЛ для міських і 1,13 млн. АЛ для сільських ПСД;
  4. кількість АЛ в існуючих мережах кабельного телебачення – 3,13 млн.

Результати оцінювальних розрахунків зведено в табл. 8.3.
За мінімумом капітальних витрат для побудови швидкісних ПСД в Україні слід було б обрати технологію xDSL, яка в 2,25 раза ефективніша порівняно з найбільш витратною технологією FTTH. Однак потрібно врахувати, що цій технології при­таманні суттєві обмеження щодо передавальної по­тужності (на рівні 20 Мбіт·км/с) та щодо кількості ущільнюваних АЛ в існуючих багатопарних кабе­лях міських телефонних мереж, тоді­ як тенденція нарощування швидкості передавання на мережевих закінченнях ПСД вимагає забезпечення швидко­стей передавання в 50... 100 Мбіт/с для всіх без винятку абонентів ПСД при довжинах АЛ до кількох кілометрів. Поширення технології xDSL у світі досягло свого апогею, і подальший розви­ток швидкісних ПСД пов'язується тільки з па­сивними оптичними ПСД типу PON і FTTH. Ця технологія для України може становити тільки обмежений комерційний інтерес у середньостроковій песпективі – з неминучою втратою вкладе­них у цю технологію інвестицій у довгостроковій перспективі. Отже, технологію xDSL слід визнати неперспективною в Україні.

 

 

Таблиця 8.1 – Оцінка капітальних витрат на міську ОАЛ, дол. США

Складовий елемент ОАЛ

Вартість засобів

Трудомісткість БМР,
людино-год.

Вартість БМР

Капітальні витрати

Граничний комутатор

10

0,032

0,64

10,64

Абонентський порт комутатора

100

0,25

5

105

Крос

3

0,005

0,08

1,08

Абонентський кросовий комплект

30

2

30

60

Кабельний канал

(3)*

(0,53)

(8)

(11)

Головний кабель

40

0,04

0,6

40,6

Розподільна шафа

2

0,27

4,1

6,1

Будинковий кабель

14

0,36

5,4

19,4

Розподільна муфта

3

0,29

4,4

7,4

Розподільна коробка

2

0,35

5,3

7,3

Абонентський кабель

2

0,5

7,5

9,5

Абонентський маршрутизатор

150

0,5

10

160

Разом

356(359)

4,8(5,3)

76(84)

432(443)

         *У дужках наведено оцінки капітальних витрат у разі нового будівництва кабельного каналу для головного кабелю.

Приблизно такі самі обмеження, тільки в більш м’якій формі за рахунок використання ВОЛЗ на ділянках, прилеглих до вузла обслуговування, має технологія DOCSIS. Суттєво більшим для цієї технології є рівень капітальних витрат (у 1,76 раза порівняно з xDSL). За цим показником вона вже наближається до найбільш перспективних техно­логій PON і FTTH (у 1,27 раза краща за FTTH). Отже, і цю технологію не можна вважати пер­спективною для побудови швидкісних ПСД в Україні.
Значно перспективнішою є технологія PON, яка за капітальними витратами приблизно на 10% ефективніша за найбільш витратну технологію FTTH. Однак вона за своїми характеристиками істотно поступається перед FTTH, оскільки має обмеження на швидкість передавання (1 Гбіт/с на 32-64 користувачів) та на довжину АЛ (унаслідок поділу потужності одного волокна від вузла обслу­говування на 32-64 абонентські відгалуження).
Технології PON притаманний також принциповий недолік широкомовності, який був характерним для перших однокабельних локальних комп'ютер­них мереж системи Ethernet. Цей недолік у тех­нології PON виникає внаслідок використання пасивних оптичних подільників/змішувачів для розгалуження сигналу у волокні ВОЛЗ від вузла обслуговування до кожного з підключених до да­ного волокна абонентських відгалужень і для змішування абонентських оптичних сигналів у зворотному напрямі. Цей недолік компенсується в цій технології використанням криптозахисту індивідуальних абонентських потоків інформації, але до кінця не усувається.

Таблиця 8.2 – Оцінка капітальних витрат на сільську ОАЛ,             дол. США


Складовий елемент ОАЛ

Вартість засобів

Трудомісткість БМР,
людино-год.

Вартість БМР

Капітальні витрати

Граничний комутатор

10

0,032

0,64

10,64

Абонентський порт комутатора

100

0,25

5

105

Крос

1

0,005

0,08

1,08

Абонентський кросовий комплект

30

2

30

60

Самонесучий кабельний канал

11,5

0,5

7,5

19

Розподільні волоконно-оптичні модулі

35

0,25

5

41

Розподільна муфта

5

0,7

14

19

Абонентський кабель

8

0,3

4,5

12,5

Абонентський маршрутизатор

150

0,5

10

160

Разом

350,5

4,5

76,7

428,2

 

         Таблиця 3.3 – Загальні капітальні витрати на будівництво ПМД в Україні за різними технологіями, млн. дол. США

Капітальні витрати

xDSL

DOCSIS

PON

FTTH

На міські ПМД

3152,0

5637,0

6800,0

7310,0

На сільські ПМД

1620,2

2800,0

3200,0

3440,0

Загальні

4772,2

8437,0

10000,0

10750,0

Отже, найбільш перспективною технологією для побудови швидкісних ПСД в Україні слід вважати технологію FTTH, яка не має недоліків, перелічених раніше для перших трьох технологій. Єдиним її недоліком слід вважати відносну дороговизну, яка, утім, не є завеликою порівняно з технологіями PON і DOCSIS. Технологія FTTH ідеально ізолює інформаційні потоки окремих абонентів на оптичному рівні і практично не створює обмежень ні за швидкістю передавання, ні за довжиною АЛ. Дуже важливо, що ця тех­нологія забезпечує максимальний термін збере­ження нових інвестицій, який практично дорів­нює терміну експлуатації оптичних кабелів і може становити 25-30 років.

 

<-На зміст->