<-На зміст->

 

8.5 Напрямки розвитку ПСД для інформаційно-комунікаційної інфраструктури України

 

Зауважимо, що ПСД мають становити в Україні основу широко розгалуженої телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечить усіх користу­вачів найбільш високоякісними послугами до­ступу до інформаційно-комунікаційної інфраструктури (ІКІ) України через найближчі до ко­ристувачів вузли обслуговування. Якість доступу передусім забезпечується такими характеристи­ками ПСД, як готовність до обслуговування, швидкість відгуку (відповіді) вузла обслуговуван­ня, швидкість та висока точність передавання інформації (мінімальні помилки і затримки під час передавання), прийнятна вартість користування. Обрана технологія доступу (FTTH) є найкращою за всіма цими характеристиками, окрім вартості користування. Тому головним завданням створен­ня і розвитку перспективних мереж доступу за технологією FTTH (СД-FTTH) має стати пошук найбільш економічних рішень (щодо імпорту, виробництва, монтажу, налагодження) і ретельне оцінювання капітальних витрат на створення СД-FTTH з метою доведення їх до прийнятного за економічних умов України рівня.
Рівень прийнятних капітальних витрат на ство­рення СД-FTTH можна оцінити на основі таких припущень:
• розрахунковий термін окупності капіталь­них витрат на створення СД-FTTH може стано­вити близько 10 років;
• телекомунікаційна платоспроможність квар­тирного сектора користувачів протягом терміну будівництва СД-FTTH в Україні буде не меншою за сучасну платоспроможність або 930 грн. на рік від одного абонента;

 1. експлуатаційні витрати на СД-FTTH станови­тимуть приблизно 50% від доходів операторів СД-FTTH або від платоспроможності абонента;
 2. амортизаційна складова в експлуатаційних витратах на МД-FTTH може становити близько 50%.

Розрахунки за цих припущень показують, що прийнятні для квартирного сектора витрати на будівництво МД-FTTH становлять близько 2325 грн. або 465 дол. США.
Як можна побачити з порівняння цього значен­ня з сумами            табл. 8.1 і 8.2, прийнятний рівень капітальних витрат уже сьогодні дещо перевищує рівень капітальних витрат на створення СД-FTTH. Це перевищення з часом тільки зростатиме вна­слідок тенденції до підвищення платоспромож­ності українських користувачів телекомунікацій та тенденції до зниження вартості СД-FTTH з удосконаленням технологій виробництва й монта­жу елементів СД-FTTH.
Із цього випливає, що до масового будівниц­тва СД-FTTH в Україні можна приступати вже сьогодні, починаючи з підключення найбільш платоспроможних користувачів. Одночасно необхідно докласти максимум зусиль для оптимізації технічних і організаційних рішень щодо побудови СД-FTTH з тим, аби максимально зменшити обсяг потрібних інвестицій на створення повномасштабної СД-FTTH в Україні. Не слід забувати, що інвестиції необхідні також і для розвитку інформаційно-прикладної частини ІКІ, а телекомунікаційна складова ІКІ становитиме з часом лише близько третини доданої вартості в інформаційно-комунікаційному обслуговуванні користувачів ІКІ.
Отже, першим найважливішим напрямком у створенні СД-FTTH має стати комплекс НДДКР із пошуку і визначення найбільш економічних організаційно-технічних рішень щодо побудови СД-FTTH. Результати цих робіт дадуть можли­вість уточнити обсяг витрат на будівництво повномасштабної (для всіх категорій користувачів) СД-FTTH і обгрунтувати оптимальний план цьо­го будівництва в найстисліші строки. Такі резуль­тати необхідні для зваженого прийняття рішення про будівництво повномасштабної СД-FTTH в Україні і оптимальної організації цього процесу.
Другим найважливішим напрямком побу­дови СД-FTTH, очевидно, має стати створення нормативно-правових засад будівництва і експлу­атації СД-FTTH. З прийняттям рішення про по­будову повномасштабної СД-FTTH в Україні відкривається нова галузь телекомунікаційної діяльності з ринковим потенціалом, що перевищу­ватиме 10 млрд. дол. США. Цілком очевидно, що ця сфера діяльності має ознаки природної моно­полії. Важко собі уявити, що можна створити ефек­тивну конкуренцію підприємців на обмеженому просторі підходів до помешкань окремих користувачів, особливо в малих містах і селах. У цьому розумінні телекомунікаційні мережі доступу є аналогом комунальних комунікацій (під'їзні шля­хи та проходи, водовід, каналізація, електрика, газ тощо), які обслуговують помешкання жителів будь-яких населених пунктів. Водночас створення СД-FTTH в Україні є важ­ливою державною справою в соціокультурному та економічному планах. Без створення СД-FTTH не можна вести й мови про широке використання інформаційних технологій і дієвий прорив у на­прямку конкурентної в міжнародному вимірі еко­номіки України. Отже, вочевидь, нова сфера телекомунікаційної діяльності має бути організована за правилами ліцензування природних монополій із чітким державним регулюванням. Щоб залучи­ти до цієї діяльності не тільки держбюджетні, а й приватні кошти, слід подбати про достатньо висо­ку норму прибутку від участі в цій діяльності підприємців приватного бізнесу. За такої орга­нізації процесу будівництва та експлуатації СД-FTTH в інтересах суспільства доцільно за­безпечити ефективний контроль виконання підприємцями ліцензійних умов, в яких неодмін­но має бути вимога щодо високої економічної ефективності інвестицій у СД-FTTH.
Третім найважливішим напрямком розвитку СД-FTTH в Україні має бути достатня держбюджетна підтримка процесу будівництва повномасштабної СД-FTTH. Гарантоване держбюджетне фінансування необхідне, насамперед, для належ­ного наукового забезпечення як процесу будів­ництва, так і процесів експлуатації СД-FTTH. Без держбюджетного фінансування, очевидно, не обійдеться оснащення абонентськими маршрутизаторами приміщень користувачів із бідних і малозаможних верств населення та малого біз­несу. Можливо також, що доведеться компен­сувати підприємцям експлуатаційні витрати в комерційно непривабливих місцевостях і населе­них пунктах.

Контрольні запитання

 1. Які особливості проводових систем доступу на базі телефонних мереж?
 2. Навести основні складові технології САД-Тф.
 3. У чому полягають особливості систем проводового мовлення?
 4. Пояснити принципи побудови систем кабельного телебачення.
 5. Вказати можливі методи застосування пасивних оптичних мереж у проводових системах передавання даних.
 6. Навести основні світові тенденції розвитку проводових систем доступу.
 7. Обґрунтувати найбільш перспективний напрям розвитку проводових систем передавання даних в Україні.
 8. Порівняльний аналіз техніко-економічних аспектів різних технологій ПСД.
 9. Особливості схеми організації міських абонентських оптичних ліній.
 10.  Структура організації сільських абонентських оптичних ліній.
 11.  Здійснити вибір та обґрунтування оптимальних технологій ПСД для України.
 12.  Сформулювати основні напрямки розвитку ПСД для інформаційно-комунікаційної інфраструктури України.

 

<-На зміст->