<-На зміст->

 

9 БЕЗПРОВОДОВИЙ ДОСТУП ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

 

Системи доступу з використанням радіотехнологій називають системами радіодоступу (СРД). Забезпечуючи приблизно однакову з проводовими системами доступу (ПСД) функціональність, СРД дають змогу користувачам отримувати інфокомунікаційні послуги в будь-якому місці, зокрема й у важкодоступних місцевостях чи у транспортних засобах. Інколи СРД конкурують з ПСД і в насе­лених пунктах, уже охоплених ПСД.
Залежно від технологічних особливостей і сфе­ри застосування СРД поділяються на численні види й підвиди: мережі радіо- та телевізійного мовлення, стільникового зв'язку – для фіксова­них та рухомих користувачів, транкінгового, пейджингового та локального комп'ютерного зв'язку, аналогові, цифрові (синхронні і пакетні) тощо.
Найбільш масові застосування СРД почалися в 1930-х роках із централізованого поширення про­грам звукового (радіо-) мовлення. У  1960-х роках роль СРД посилилася з розвитком ефірного теле­візійного мовлення. Упродовж останніх 20 років СРД знайшли масове застосування в наданні по­слуг рухомого телефонного зв'язку, а також до­даткових інфокомунікаційних послуг через мініа­тюрні (кишенькового формату) персональні інфо-комунікаційні радіоприлади – мобільні телефони, комунікатори. Водночас СРД широко використо­вувались у складі спеціальних і виробничих теле­комунікаційних мереж для телефонного зв'язку і передавання даних. Сьогодні без СРД неможливо уявити майбутнє інфокомунікаційної сфери. Саме тому СРД є однією з найважливіших архітектур­них і функціональних складових мереж наступно­го покоління (NGN).
Зауважимо, що минулий розвиток СРД від­бувався паралельно і аналогічно розвитку ПСД під впливом потреб користувачів у різних видах інфокомунікаційних послуг, а також завдяки зростаючим реалізаційним можливостям, що їх забезпечував прогрес елементно-технологічної бази радіоелектроніки. Спочатку це були елек­тронні лампи та дискретні пасивні елементи великого розміру, далі – транзистори й мініа­тюрні дискретні пасивні елементи, а протягом останніх 20-30 років – мікроелектронні, інтегро­вані у кристал елементи, щільність упакування на кристалі та швидкодія яких та елементно-технологічна база радіоелектроніки вже дає змогу створювати в одній інтегральній мікросхемі великі й складні радіоелектронні та оптоелектронні си­стеми. Плодами прогресу мікроелектроніки одна­ково користуються розробники як СРД, так і ПСД, підвищуючи функціональність і техніко-економічну ефективність обох класів систем до­ступу.
Для оцінювання перспектив розвитку СРД вар­то наголосити на суттєвій відмінності в умовах роз­витку СРД і ПСД. Розвитку ПСД додатково сприяє експоненціальне зростання передавальної потужності (добуток дальності та інформаційної швидкості передавання) середовища поширення інформаційних сигналів (оптичних волокон), тоді як розвиток СРД відбувається, навпаки, в умовах зменшення передавальної потужності середовища поширення інформаційних радіосигналів внаслі­док розвитку багатоповерхового й висотного будів­ництва в містах та збільшення рівня фонових радіоперешкод навіть у віддалених від міст важ­кодоступних і сільських місцевостях. Через це з плином часу функціональні і техніко-економічні характеристики СРД відстають від характеристик ПСД, що неодмінно слід враховувати при ви­значенні перспективних сфер застосування СРД в Україні на середньо- і довгострокову перспек­тиву.
Нині, коли йдеться про прогнозування та ви­значення завдань розвитку СРД в Україні, до­цільно опиратися на аналіз світових тенденцій розвитку СРД, а також на оцінки техніко-економічних характеристик СРД при наданні основних видів телекомунікаційних послуг в нашій країні. Адже саме оцінки потенційних техніко-економічних характеристик СРД дадуть змогу обгрун­товано обрати найбільш перспективні в умовах України СРД, спрогнозувавши необхідні капітальні та експлуатаційні витрати на перспективну систему СРД, і намітити оптимальну так­тику розвитку СРД в Україні.
До основних техніко-економічних характерис­тик СРД слід віднести:

  1. пропускну здатність на стиках користувач-мережа;    
  2. потрібну смугу радіочастот з радіочастотного ресурсу України;
  3. капітальні витрати. 

Далі у відповідних підрозділах наведено результати аналізу світових тенденцій розвитку СРД, оцінювання основних техніко-економічних характеристик перспективних СРД та визначення головних завдань щодо впровадження СРД в Україні.

 

 

<-На зміст->