<-На зміст->

Перелік скорочень

АВУ

абонентська високочастотна установка

АДІКМ

адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція

АЗП

абонентський захисний пристрій

АК

абонентський комплект

АЛ

абонентська лінія

АМТС

автоматична міжміська телефонна станція

АП

абонентський пункт

АС

абонентська станція

АТС

автоматична телефонна станція

БС

базова станція

ВАМ

відкритий абонентський модуль

ВВП

вузол вихідного повідомлення

ВВС

взаємодія відкритих систем

ВКП

ввідно-комутаційний пристрій

ВЛ

виділена лінія

ВМ

відгалужувач магістральний

ВНП

вузол повідомлення, яке надходить

ВОЛЗ

волоконно-оптична лінія зв’язку

ВС

вузлова станція

ВСМ

відгалужувач субмагістральний

Д-АВУ

абонентська високочастотна установка з дельта-модуляцією

ЗД

засоби доступу

ЗЛ

з’єднувальна лінія

ІКМ

імпульсно-кодова модуляція

КК

кабельний колодязь

КП

комутаційне поле

КС

кінцева станція

КТБ

кабельне телебачення

КШ

кабельна шахта

КЯ

кабельний ящик

ЛК

лінійний комутатор

ЛМ

локальна мережа

МАД

мережа абонентського доступу

МВК

мультиплексор з виділенням каналів

МД

мережа доступу

МП

мережа перенесення

МС

місцева станція

МСЕ

Міжнародний союз електрозв’язку

МТМ

міська телефонна мережа

МТС

міська телефонна станція

ОА

обладнання абонента

ОАТС

офісна автоматична телефонна станція

ОВ

оптичне волокно

ОВАТС

офісно-виробнича АТС

ОК

оптичний кабель

ОМД

обладнання мережі доступу

ОЦК

основний цифровий канал

ПВВ

пристрій введення-виведення

ПД

передавання даних

ПМ

підсилювач магістральний

ПСМ

підсилювач субмагістральний

ПСД

проводові системи доступу

ПСПД

проводові системи передавання даних

Р

розгалуджувач

РАТС

районна автоматична телефонна станція

РК

розподільна коробка

РРЛ

радіорелейна лінія

САД

системи абонентського доступу

СД

системи доступу

СКК

системи з комутацією каналів

СКП

системи з комутацією пакетів

СКТ

системи кабельного телебачення

СПМ

системи проводового мовлення

СРД

системи радіодоступу

СТМ

сільська телефонна мережа

ТА

телефонний апарат

ТВЧ

телебачення високої чіткості

ТМ

транзитна мережа

ТП

телевізійний приймач

ТФМЗК

телефонна мережа загального користування

ТЧ

тональна частота

ЦКВ

цифровий кросовий вузол

ЦКП

центр комутації пакетів

ЦМІО

цифрова мережа інтегрального обслуговування

ЦС

центральна станція

ЦСП

цифрова система передавання

ШДМ

широкосмугова мережа доступу

ШК

шафа кабельна

ШР

шафа розподільна

Ш-ЦМІО

широкосмугова цифрова мережа інтегрального обслуговування

 

 

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line (Asymmetric DSL) – асиметрична цифрова абонентська лінія

AMI

Alternate Mark Inversion – кодування з чергуванням полярності елементів

AMR

Adaptive MultiRate codec – адаптивний багатошвидкісний мовний кодек

ANSI

American National Standards Institute – Американський національний інститут стандартів

ATM

Asynchronous Transfer Mode – асинхронний режим передавання

ATU-C

ADSL Transmission Unit-Central – передавальний пристрій ADSL на центральній станції

ATU-R

ADSL Transmission Unit-Remote – віддалений передавальний пристрій

AWG

American Wire Gauge System – американська система стандартизації кабелів

BER

Bit Error Rate – інтенсивність (частота появи) помилкових бітів

BG

Billing Gateway – білінговий шлюз

B-ISDN

Broadband ISDN – широкосмугова мережа ISDN

BLER

block error rate – коефіцієнт блокових помилок

BRI

Basic Rate Interface – інтерфейс базового рівня

BTS

Base Transceiver Station – базова приймально-передавальна станція

C/I

carrier-to-interference ratio – відношення потужності несучої до рівня завад

CAP

Carrierless Amplitude and Phase Modulation – амплітудно-фазова модуляція з придушенням несучої

CBR

Constant Bit Rate – постійна швидкість передавання даних

CDMA

Code Division Multiple Access – багатостанційний доступ з кодовим розділенням каналів

CDSL

Consumer digital subscriber line – прикладна цифрова абонентська лінія

CEBus

Consumer Electronics Bus – загальна шина для побутової електроніки

CID

caller identification – визначення викличного пристрою

CPE

Customer Premises Equipment – обладнання (телекомунікаційне), яке знаходиться на території абонента

CSA

carrier sensing area – зона обслуговування телефонної компанії

CSU

Channel Service Unit – модуль обслуговування каналу

CWDM

Coarse Wavelength Division Multiplexing – „грубе” мультиплексування з розділенням за довжиною хвилі

DACS

Digital Access and Cross Connect System – система з цифровим доступом і кросуванням каналів

DECT

Digital European Cordless Telecommunications (standard) – Європейський стандарт на цифрову безпроводову мережу

DLC

digital loop carrier (distribution line carrier) – канал зв’язку на несучій у розподіленій мережі

DMT

Discrete Multitone – дискретна багатотональна модуляція

DPSK

differential phase-shift keying – відносна фазова маніпуляція

DSL

Digital Subscriber Line – цифрова абонентська лінія

DSLAM

DSL Access Multiplexer – мультиплексор доступу DSL

DSP

digital signal processing – цифрова обробка сигналів

DSU

Digital Service Unit – цифровий службовий модуль

DSU/CSU

data service unit /channel service unit – сервер канальних даних

DWDM

Dense Wavelength Division Multiplexing – мультиплексування з розділенням за довжиною хвилі з високою щільністю

DWMT

discrete wavelet multitone – багатотонове вейвлет-кодування

ECSD

Enhanced Circuit Switched Data – вдосконалена послуга комутації каналів

EDGE

Enhanced Data rates for GSM [Global] Evolution – технологія та система безпроводового зв’язку

EGPRS

Enhanced GPRS – вдосконалений стандарт GPRS

EIR

Equipment Identification Register – регістр ідентифікації обладнання

ETSI

European Telecommunications Standards Institute – Європейський інститут стандартів зв’язку

FDM

Frequency Division Multiplexing – частотне розділення каналів

FDMA

Frequency-Division Multiple Access – множинний доступ з частотним розділенням каналів

FEC

forward error correction – корекція з випередженням помилок

FEXT

far-end crosstalk – перехресні завади на приймальному кінці лінії

FTTB

Fiber-To-The-Building – технологія вводу до будинку оптичного кабелю

FTTC

Fiber-To-The-Curb – технологія вводу оптичного кабелю до кабельної шафи

FTTH

Fiber-To-the-home – технологія вводу оптичного кабелю до житлового будинку (квартири)

FTTO

fiber-to-the-office – технологія вводу оптичного кабелю до офісу

FTTOpt

fiber-to-the-Optimum – технологія вводу оптичного кабелю до оптимальної точки

FTTR

fiber-to-the-Remote – технологія вводу оптичного кабелю до віддаленого вузла

FTTZ

fiber-to-the-Zone – технологія вводу оптичного кабелю до певної зони

FXO

Foreign Exchange Office – голосовий інтерфейс для підключення офісної мережі до мультиплексора

FXS

Foreign eXchange Subscriber – голосовий інтерфейс для підключення телефону до мультиплексора

GGSN

Gateway GPRS Support Node – шлюзовий вузол підтримки послуг GPRS

GMSK

Gaussian Minimum Shift Keying – гаусова маніпуляція з мінімальним частотним зсувом

GPRS

General Packet Radio Service – пакетний радіозв’язок загального користування

GSM

Global System for Mobile communications – глобальна мережа мобільного зв’язку

HDSL

High- bit-rate Digital Subscriber Line (High-bit-rate DSL) – швидкісна цифрова абонентська лінія

HDTV

High Definition Television – телебачення високої чіткості

HFC

Hybrid Fiber Coax – комбінована оптокоаксіальна система

HLR

Home Location Register – домашній регістр

HSCSD

High Speed Circuit Switched Data – технологія мереж GSM

HTU

HDSL Termination Unit – кінцевий пристрій HDSL

HTU-C

HDSL Termination Unit-central exchange – кінцевий пристрій HDSL зі сторони центральної станції

HTU-R

HDSL Termination Unit-remote – віддалений кінцевий пристрій HDSL

IDSL

ISDN DSL – ISDN-цифрова абонентська лінія

ISDN

Integrated Services Digital Network – цифрова мережа з інтегрованими послугами

ITU

International Telecommunications Union – Міжнародний союз електрозв’язку

ITU-T

International Telecommunications Union - Telecommunications sector – Міжнародний союз електрозв’язку – сектор телекомунікацій

IWMSC

Interworking MSC – MSC для забезпечення міжмережевого обміну

KTS

key telephone system – кнопкова телефонна система

LAN

Local Area Network – локальна мережа

LE

Local Exchange – місцева телефонна станція

LEC

Local Exchange Carrier – місцева телефонна компанія

LEPA

Local Ехсhаngе Primary Access – первинний доступ до місцевої станції

LMDS

Local Multipoint Distribution Service – місцева (локальна) багатоточкова розподільна служба зв’язку

LTU

line terminal unit – лінійний термінал

MMDS

Multichannel Multipoint Distribution Service – багатоканальна багатоточкова розподільна служба зв’язку

MS

Mobile Station – мобільна станція

MSC/VLR

Mobile Switching Center/ Visitor Location Register –   мобільний центр комутації, суміщений з гостьовим регістром

MSDSL

Multirate Single pair DSL – багатошвидкісна технологія передавання цифрових потоків скрученою парою

MUX

multiplexer – мультиплексор

NEXT

перехресні завади на ближньому (передавальному) кінці

NGDLC

next generation DLC – наступне покоління DLC

NID

network interface device – мережевий інтерфейс

NIU

network-interface unit – мережевий інтерфейсний модуль

nPSK

n-phase-shift keying – n-позиційна фазова маніпуляція

NRZ

Non Return to Zero – без повернення в нуль  (один з двійкових методів кодування даних)

NT

network terminal – мережевий термінал

NTPA

Network Termination Primary Access – первинний доступ до мережевого термінала

NTU

network terminating unit – кінцевий комплект мережі

ODN

Optical Distribution Network – оптична розподільна мережа

OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing – мультиплексування з ортогональним частотним розділенням сигналів

OLT

Optical Line Terminal – оптичний лінійний термінал

ONU

optical network unit – пристрій оптичної мережі

OQPSK

offset quadrature phase-shift keying – квадратурна фазова маніпуляція зі зсувом

OSI-RM

Open System Interconnection-Reference Model – еталонна модель організації взаємодії великих систем

OSS

operational support system – система оперативної підтримки

PAM

Pulse-Amplitude Modulation – амплітудно-імпульсна модуляція

РВССН

Packet Broadcast Control Channel – радіоканал передавання пакетів даних і керування

PBX

Private Branch Exchange – телефонна станція для приватного користування

РСССН

Packet Common Control Channel – загальний канал пакетів керування

PCU

Packet Controller Unit – пакетний контролер

PDCH

Packet Data Channel – канал пакетного передавання даних

PDH

Plesiochronous Digital Hierarchy – плезіохронна цифрова ієрархія

PDN

premises distribution network – споживча розподільна мережа

PDN

Public Data Network – мережа передавання даних загального користування

PDTCH

Packet Data Traffic Channel – інформаційний канал передавання даних

PHS

Personal Handy-Phone System – система для персональних мобільних телефонів

PLMN

Public Land Mobile Network – мережа сухопутного мобільного зв’язку загального користування

PON

passive optical network – пасивна оптична мережа

POTS

Plain Old Telephone Service – загальна телефонна мережа

POTS-C

Plain Old Telephone Service-Central – інтерфейс між ТФМЗК і розподільником у центральній станції

POTS-R

Plain Old Telephone Service- Remote – інтерфейс між ТФМЗК і розподільником на віддаленій стороні

PRA

primary-rate access – доступ на базовій швидкості передавання

PRI

Primary Rate Interface – первинний інтерфейс обміну

PSD

power-spectrum density – спектральна густина потужності

PSTN

Public Switched Telephone Network – комутована телефонна мережа загального користування

QAM

Quadrature Amplitude Modulation – квадратурна амплітудна модуляція

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying – квадратурна фазова маніпуляція

RADSL

Rate Adaptive DSL – цифрова абонентська лінія з адаптацією швидкості

RLC

run-length coding – кодування зі стрибкоподібною довжиною слова

RT

remote terminal – віддалений термінал

SDH

Synchronous Digital Hierarchy – синхронна цифрова ієрархія

SDSL

symmetrical digital subscriber line – симетрична цифрова абонентська лінія

SDV

switched digital video – комутація цифрового відео

SGSN

Serving GPRS Support Node – сервісний вузол підтримки послуг GPRS

SLC

simple line coding – просте лінійне кодування

SMS

Short Message Service – послуга коротких повідомлень

SM-SC

Short Message Switching Center – центр комутації коротких повідомлень

SNR

signal to noise ratio – відношення сигнал-шум

SOHO

Small Office/Home Office – "малий офіс – домашній офіс"

SONET

Synchronous Optical Network – синхронна оптична мережа

STM

synchronous transport mode – режим синхронного передавання даних

TA

Terminal Adapter – термінальний адаптер

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol – протокол керування передаванням/Інтернет протокол

TDM

Time-Division Multiplexing – часове розділення каналів

TDMA

Time Division Multiple Access – багатостанційний (множинний) доступ з часовим розділенням каналів

TE

Terminal Equipment – термінальне обладнання, яке відповідає вимогам стандарту мережі ISDN

TPON

telephone over network; telephone over passive optical network – телефонний зв’язок пасивною оптичною мережею

T-SM

Т- interface of Service Module – Т-інтерфейс сервісного модуля

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System – універсальна система мобільного зв’язку

USAT

ultrasmall aperture terminal – термінал з ультрамалою апертурою променя

VDSL

Very high bit-rate Digital Subscriber Line – високошвидкісна цифрова абонентська лінія

VSAT

Very Small Aperture Terminal – термінал з надмалою апертурою променя, наземна приймальна частина супутникової мережі зв’язку

WCDMA

Wideband CDMA – широкосмуговий багатостанційний доступ з кодовим розділенням каналів

WDM

Wavelength Division Multiplexing – мультиплексування з розділенням за довжиною хвилі

WLL

Wireless Local Loop - безпроводова місцева лінія

xDSL

x-type Digital Subscriber Line – сімейство технологій DSL

<-На зміст->