1 РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

 

 

У загальноприйнятому розумінні інтелект – це показник розумового розвитку особистості, здатності творчого мислення. Існують спроби оцінити інтелект індивіда кількісно, шляхом визначення на основі тестування так званого індексу інтелекту.

Робота вченого значною мірою пов'язана з творчістю і розумовою діяльністю. Тому середній рівень інтелекту вчених значно вищий за середній рівень представників інших шарів суспільства.

Останнім часом істотні результати як в науці, так і в інших сферах творчої діяльності, можуть бути отримані тільки в процесі колективної діяльності, коли кожний виконавець вирішує конкретне завдання в рамках відповідної проблеми колективу. У зв'язку з цим з'явилося поняття колективного інтелекту і навіть інтелекту нації, країни.

Особливості інтелекту.

Для успішної наукової діяльності вчений повинен бути здатний.

1. Займатися творчими завданнями, метод вирішення яких цілком або частково невідомий, тобто в разі потреби створювати нові методи наукових досліджень (евристичність).

2. Вирішувати будь-які завдання творчо (креативність) та нестандартно.

3. Логічно переходити від одного типу завдань до іншого як у своїй області знань, так і в суміжних (інтелектуальна мобільність).

4. Прогнозувати або передбачати досяжність мети.

5. Творчо переробляти накопичені раніше знання, відкидаючи застарілі і використовуючи ті, що зберігають цінність.

6. Мислити нетрадиційно.

7. Інтерпретувати у свідомості найнесподіваніші ідеї під кутом зору своєї проблеми, що гарантує необхідну зону пошуку.

Ознаки інтелекту.

До основних ознак інтелекту відносять: схильність до творчої роботи; розумну незадоволеність результатами; оригінальність постановки питань.

Схильність до творчої роботи може виявлятися на різних рівнях від простого інтересу до захопленості і любові. Засновник кібернетики Н. Винер писав про те, що артистом, письменником, ученим повинний керувати такий непереборний імпульс до творчості, що робить їх готовими працювати безкоштовно і навіть самим платити за те, щоб мати можливість займатися своєю роботою. Зазвичай людина віддає перевагу такому роду занять, у якому вона може досягти найвищих результатів. Людину, схильну до наукової праці, хвилює інтерес і діяльність, незалежно від того, що вона йому дасть. Якщо ж людину притягує не сам процес творчості, а пов'язані з ним матеріальні і моральні переваги, то вона швидко втрачає інтерес до науки і навіть при досить високому інтелекті не може досягти високих наукових результатів.

У науці, щоб одержати серйозні результати, необхідно поєднувати різноманітні наукові інтереси з умінням зосередитися на одному з них. Мова йде про необхідність саморегулювання допитливості вченого.

Допитливість можна умовно розділити на два види: пасивну, що задовольняється пошуком вже отриманих у науці результатів, і активну, потребуючу самостійного дослідницького пошуку, самостійних рішень. Перший вид допитливості породжує ерудитів, другий - дослідників.

Незадоволеність - надзвичайно важлива ознака інтелекту, яка насамперед проявляється відносно результатів власної наукової праці. Якщо свої досягнення вчений розглядає як сходинку до подальшої наукової роботи або як передумову нового етапу досліджень - це явна ознака активно працюючого науковця.

Проявляється незадоволеність як у відношенні до своїх результатів, так і до авторитету накопичених у науці знань. Самокритичність - вища форма розумної поведінки. Відношення ж до накопиченого в науці старими знаннями багато в чому визначається рівнем інтелекту вченого. Талановитий вчений дивить на старі знання головним чином як на умову руху вперед, звертається до них, оскільки вони необхідні для вирішення нових завдань, бачить недосконалість старих знань і направляє свої зусилля на їхнє подолання.

Незадоволеність не повинна переростати в критиканство. Звичайно бездарні люди - найвимогливіші критики: не знаючи, що і як робиться, вони можуть вимагати від людей неможливого.

Важливою рисою вченого є оптимістичне відношення до роботи. Оптимізм - це результат досвіду, який підтвердив, що не просте везіння складає основу успіху, а інтелект, організованість, упевненість вченого в тому, що йому вдасться знайти своє оригінальне вирішення проблеми. Оптимізм не можна змішувати із самовпевненістю, що часто базується не на здатностях, а на випадковому успіху.

Науковий оптимізм проявляється, як правило, у здатності до ризику. Різке збільшення об'єму наукової інформації не дозволяє бути упевненим, що обраний напрямок наукових досліджень не пророблявся раніше іншими вченими. Тому оптимізм виступає як показник упевненості вченого в тому, що йому вдасться знайти своє оригінальне вирішення проблеми.

Правильна постановка питання - важлива ознака інтелекту. Мова йде про постановку "розумних" питань, здатних розкрити новий цікавий науковий напрямок. Здатність задавати такі питання, на які наука поки не має потрібних відповідей, важлива не тільки для характеристики інтелекту, але і при науковому обговоренні проблеми.

Крім розглянутих основних ознак інтелекту, для ученого важливі також уміння приймати найбільш прості рішення, переконувати інших у своїй правоті, почуття гумору, грамотна, логічна мова і багато чого іншого.

Колективний інтелект.

Аналіз показує, що на сучасному етапі самостійна (індивідуальна) діяльність одного вченого не завжди може привести до істотних наукових результатів. Більш ефективним є об'єднання вчених в один науковий колектив, тобто, використання колективного інтелекту.

Для того щоб колективний інтелект був ефективним, він повинен являти собою не механічне об'єднання людей, а розумно організований відповідно до специфіки розв'язуваних проблем колектив.

Принципи організації колективного інтелекту.

У колективі дуже важливо враховувати особисті якості вчених: самостійність у наукових дослідженнях, творчу оригінальність; ранг вченого; вік; різнобічність; захопленість; комунікабельність і т. п.

Для організації продуктивного наукового колективу необхідно дотримуватися таких принципів:

 •  залучення, по можливості, у колектив фахівців із різних областей знань (комплексність);
 •  введення в колектив учених різного віку в розумній пропорції (віковий принцип);
 •  урахування спеціальних і психологічних особливостей членів колективу (фізіологічна, психологічна і моральна сумісність);
 •  наявність у колективі тільки одного неформального лідера;

  -     вільне висловлення ідей усіма членами колективу (наукова рівність).

       Індивідуальні особливості інтелекту вченого можуть бути надзвичайно різнобічними. Але для формальної класифікації вчених за принципом інтелекту вводяться різні системи. Наприклад, Х. Гоу і Д. Вудворд пропонують класифікувати вчених-дослідників за такими типами: фанатик, піонер,діагност, ерудит, технік, естет, методолог, індивідуаліст.

  Контрольні запитання

  1. Дайте означення інтелекту людини.

  2. Які особливості інтелекту є найважливішими для розумової діяльності?

  3. Які принципи організації колективного інтелекту Ви знаєте?

  4. Чим "піонер" відрізняється від "діагноста"?

  5. Чим "індивідуаліст" відрізняється від "ерудита" і "естета"?