ГЛОСАРІЙ

База даних (компіляція даних) (database) – сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації в довільній формі, у тому числі електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

Безпатентна ліцензія (unpatented license) - це документ, який підтверджує право використовувати незапатентоване ноу-хау на винахід.

Відеограма (videogram) - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у формі запису, що є складовою частиною аудіовізуального твору.

Відтворення примірників (recreation of copies) - виготовлення одного або більше примірників аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних у будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати машина.

Відтворювач (reproducer) - юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, що є її власністю або перебуває в її володінні чи користуванні.

Виключна ліцензія (ексклюзивна) (exclusive license) - це ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати винахід або секрет виробництва на даній території, при цьому ліцензіар відмовляється від самостійного використання винаходу та ноу-хау і продажу ліцензій на них іншим особам на цій території.

Винахід (invention) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахідницький рівень (inventive level) – критерій патентоспроможності нового винаходу; відображає творчий характер винаходу і стверджує, що винахід не може логічно витікати з існуючого рівня техніки, а повинен бути створений творчим шляхом. Винахід має винахідницький рівень, якщо він для фахівця явним чином не виходить з рівня техніки.

Деклараційний патент на винахід (invention declarative patent) – це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

Діагност (diagnostician) - розумний критик, здатний відразу виявити сильні і слабкі сторони наукової праці.

Допитливість (curiosity) – умовно поділяють на два види: пасивну, що задовольняється пошуком вже отриманих у науці результатів (ерудити), і активну, яка потребує самостійного дослідницького пошуку, самостійних рішень (дослідників).

Ерудит (erudite) - має гарну пам'ять, легко орієнтується в різних областях знань, але легко піддається авторитету інших.

Естет (aesthete) - захоплюється витонченими рішеннями, дещо зневажливо дивиться на працюючих, не дуже терплячий і працездатний.

Індивідуаліст (individualist) – уникає роботи в колективі й адміністративних функцій, розумний, спостережливий, упертий, захоплений своїми ідеями, але не виявляє особливої енергії для впровадження їх у життя.

Інтегральна мікросхема (ІМС) (integral microcircuit) – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Інтелект (intellect) – представляється як показник розумового розвитку особистості, здатності творчого мислення. Існують спроби оцінити інтелект індивіда кількісно, шляхом визначення на основі тестування так званого індексу інтелекту.

Інтелектуальна власність (intellectual property) – це права, котрі стосуються: літературних, художніх і наукових досягнень, виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних передач, винаходів у всіх областях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень, захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що відносяться до інтелектуальної власності у виробничій, науковій, літературній і художній областях (конвенції Всесвітньої організації інтелектуальної власності).

Колективний інтелект (collective intellect) – розумно організований відповідно до специфіки розв'язуваних проблем колектив, а не механічне об'єднання людей.

Комп'ютерна програма (computer program) – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

Контрольна марка (control brand) – спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і (або) суміжних прав і надає право на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейким знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист.

Конфіденційна інформація (confidentional information) - статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов (згідно із законом України "Про державну статистику").

Копірайт (copyright) – виключне право відтворювати оригінальні авторські роботи, зафіксовані в будь-якому відчутному середовищі виразу, виготовляти похідні роботи, основані на оригінальній роботі, а також виконувати або виставляти роботу у випадку музичних, драматичних, хореографічних і скульптурних робіт.

"Коробкова" версія продукту (Full Package Produkt (FPP)) – варіант продажу програмного продукту; можна придбати в роздрібній мережі. Це продукт, упакований в кольорову коробку, в якій містяться сам носій, ліцензія та документація.

"Корпоративна" ліцензія (corporate license) – варіант продажу програмного продукту; програми ліцензування для організацій, які передбачають використання продукту в мережі робочих комп'ютерів.

Ліцензійна угода (licensing agreement) - це угода про передачу ліцензіаром ліцензіату прав на промислове і комерційне використання у певних межах винаходів, "ноу-хау", товарних знаків тощо на обумовлений термін за певну винагороду.

Ліцензування та патентування інтелектуальної власності (licensing and patenting of intellectual property) – це реєстрація та видача патентів і ліцензій на право користування товарними знаками, ноу-хау, комерційними таємницями, промисловими зразками різного роду, винаходами і відкриттями, найновішими технологіями виробництва специфічної та стандартизованої продукції та іншим інтелектуальним капіталом, що знаходиться у розпорядженні однієї компанії чи фірми.

Методолог (methodologist) - добре володіє методологією і математичним апаратом, любить обговорити з іншими свої наукові плани, терпимо відноситься до чужих поглядів.

Ноу-хау (know-how) - інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності (ст. 1 закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", 2006 р.); - сукупність незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду або випробувань і яка є: секретною, тобто не загальновідомою або легко доступною; значимою, тобто важливою та корисною для виробництва товарів за угодою; визначеною, тобто описаною у достатньо повний спосіб так, що можна підтвердити, що вона відповідає критеріям секретності та значимості (Комісія ЄС № 772/2004 від 27.04. 2004 ст. 81 ч. 3 Договору про заснування ЄС); – це сукупність технічних, комерційних та інших знань, що оформлені у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того або іншого виду виробництва, але не запатентованих (Державна податкова адміністрація, 1997 р.).

Невиключна (проста) ліцензія (non-exclusive license) - це ліцензія, яка дає ліцензіару право самостійного використання винаходу та ноу-хау і видачі ліцензій на них будь-яким зацікавленим особам.

Незадоволеність (dissatisfaction) – надзвичайно важлива ознака інтелекту, яка насамперед проявляється відносно результатів власної наукової праці. Якщо свої досягнення вчений розглядає як сходинку до подальшої наукової праці або як передумову нового етапу досліджень - це явна ознака активно працюючого науковця.

Об'єкти авторського права (objects of copyright) – це твори літератури і мистецтва, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних).

Об'єкти винаходів (invention objects) – це об'єкти, що утворюють патентоспроможний винахід, а саме: продукт (пристрій; речовина; штам мікроорганізмів; культури клітин рослин і тварин) та спосіб.

Об'єкти, суміжні з авторськими правами (contiguous with copyrights objects) – це виконання творів, фонограми і відеограми, програми (передачі) організацій мовлення.

Оптимізм (optimism) – це результат досвіду, який підтвердив, що не просте везіння складає основу успіху, а інтелект, організованість, упевненість вченого в тому, що йому вдасться знайти своє оригінальне вирішення проблеми. Оптимізм не можна змішувати із самовпевненістю, що часто базується не на здатностях, а на випадковому успіху.

Патент (patent) – є свідоцтвом (охоронним документом), що видається уповноваженим державним органом і надає його власнику певні юридичні права, що виникають з моменту його отримання.

Патентна ліцензія (patent license) – це документ, який підтверджує передачу права використання патенту без відповідного ноу-хау.

Паушальні платежі (lumpsum payment) – це певна, твердо зафіксована в угоді сума, яка може сплачуватися одноразово або поетапно.

"Передвстановлена" версія продукту (Original Equipment Manufacture (ОЕМ)) - варіант продажу програмного продукту, який можна придбати лише разом з новим комп'ютерним обладнанням.

Піонер (pioneer) - ініціативний, працездатний, честолюбний; гарний організатор і вчитель, відкривач нових шляхів, джерело творчих ідей.

Повна ліцензія (complete license) – це ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на використання патенту або ноу-хау протягом строку дії угоди і яка передбачає відмову ліцензіара від самостійного використання об'єкта ліцензії протягом цього строку.

Пристрої як об'єкти винаходу (devises as invention objects) – це конструкції і вироби, тобто будь-які штучно створені предмети: машини, верстати, агрегати, інструменти, прилади, тара, будівлі, споруди і т. п.

Промислова застосовність (industrial applicability) – ця вимога означає, що задача повинна бути вирішена технічними засобами, достатніми для здійснення винаходу, його працездатності і отримання при реалізації нового технічного результату.

Промисловий зразок (industrial prototype) - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Роялті (royalty) – періодичні відсоткові відрахування або поточні відрахування, які встановлюються у вигляді фіксованих ставок у відсотках і сплачуються ліцензіатом через певні узгоджені проміжки часу.

Способи як об'єкти винаходу (methods as invention objects) – це процеси виконання дій над матеріальними об'єктами за допомогою матеріальних об'єктів, тобто різні технологічні процеси; способи отримання різних речовин, предметів; способи контролю, вимірювання, випробування; способи здобуття і заготовлення; способи монтажу, налагодження і т. д.

Суб'єкти права інтелектуальної власності (subjects of intellectual property right) – це творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать за заповітом або за договором особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

Супутні ліцензії (concomitant licenses) – продаються шляхом включення їх у контракти з поставки товарів, зокрема машин, обладнання, приладів, причому ціни та умови платежу за такі ліцензії можуть бути виділені окремо або включені у загальні суми контрактів.

Технік (technician) - логік і стиліст, уміє додати закінченості чужій роботі, відмінно уживається з колегами.

Топографія інтегральної мікросхеми (integral microcircuit topograpy) - це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Торговельна марка (trade mark) – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Фанатик (fanatic) – захоплений наукою до самозабуття; допитливий, невтомний, вимогливий; часто погано працює в колективі.

Чисті (самостійні) ліцензії (clean licenses) – продаються за самостійними договорами, які передбачають передачу прав на використання винаходів та ноу-хау.