4.11 Завдання

1. Враховуючи дані таблиці 4.15, а також те, що Net 1, Net 2, Net 3, Net 4 – є підмережами мережі Network 1, а Net 5, Net 6, Net 7 – Network 2 (рис. 4.33):

• визначте оптимальні маски (тобто маски з мінімально можливою кількістю двійкових нульових розрядів) для підмереж Net 1 – Net 7;

• для кожної підмережі наведіть її номер, діапазон ІР-адрес та широкомовну ІР-адресу.

2. Настройте протокол RIPv2 для мережі, наведеної на рис. 4.33 (схема ІР-адресації відповідає завданню №1). Протокол RIPv2 повинен анонсувати задані нижче маршрут за замовчуванням та статичний маршрути. При цьому слід врахувати, що:

• маршрутизатор R2 повинен анонсувати лише мережі Net 1, Net 6;

• на маршрутизаторі R2 повинен бути прописаний маршрут за замовчуванням до маршрутизатора R1;

• на маршрутизаторі R3 повинен бути прописаний статичний маршрут до Loopback 1;

• на маршрутизаторі R1 протокол RIP запускати не треба.

3. Перевірте роботоздатність мережі, виконавши команду auto-summary на маршрутизаторах R2 – R4, а потім виконавши на них ко-манду no auto-summary. Поясніть отримані результати.

4. Перевірте роботоздатність мережі, виконавши команду no ip classless на маршрутизаторах R2 – R4, а потім виконавши на них ко-манду no auto-summary. Поясніть отримані результати.

Рисунок 4.33 – Комп’ютерна мережа до завдань № 1, 2

Таблиця 4.15 – Варіанти до завдання №1

5. Настройте протокол OSPF на маршрутизаторах R2 – R6 мережі, наведеної на рис. 4.34, попередньо виконавши визначення ІР-адрес для кожного її сегмента згідно з даними, наведеними у табл. 4.16 (маски підмереж повинні бути оптимальними). При цьому для мереж Net 1 – Net 9 викори-стайте ІР-адреси мережі 10.0.0.0/8, для мереж Net 10 – Net 12 – 172.16.0.0/16, а для Net 13, Net 14 – 193.18.24.0/24. Також врахуйте, що:

• маршрутизатор R2 повинен анонсувати лише мережі Net 10 -Net 12;

• на маршрутизаторі R2 повинен бути прописаний шлях за замовчуванням до маршрутизатора R1;

• на маршрутизаторі R2 повинен бути прописаний статичний маршрут до Loopback 1, що піднятий на маршрутизаторі R7. Адреса для Loopback 1: 192.168.3.15/24.

6. Настройте аутентифікацію на кожному маршрутизаторі мережі.

Рисунок 4.34 – Структура комп’ютерної мережі завдання № 3

Таблиця 4.16 – Варіанти до завдання № 3

7. Вкажіть оптимальний маршрут для протоколу OSPF з точки зору маршрутизатора RS до мережі DN (рис. 4.35). Обчисліть значення метрики цього маршруту. Варіанти завдань наведено у табл. 4.17.

Рисунок 4.35 – Комп’ютерна мережа для завдань № 4 та № 6

Таблиця 4.17 – Варіанти до завдання № 4

Таблиця 4.18 – Значення пропускної здатності послідовних каналів

Таблиця 4.19 – Значення пропускної здатності каналів LAN

8. Настройте на маршрутизаторах R2 – R6 мережі, наведеної на рис. 4.36 протокол EIGRP, попередньо виконавши визначення ІР-адрес для кожного її сегмента згідно з даними, наведеними у табл. 4.20 (маски підмереж повинні бути оптимальними). При цьому для мереж Net 1 – Net 7 використайте ІР-адреси мережі 172.16.0.0/16, для мереж Net 8 – Net 11 – 10.0.0.0/8, а для Net 12, Net 13 – 202.180.4.0/24. Також врахуйте, що:

• маршрутизатор R2 повинен анонсувати лише мережі Net 8 – Net 11;

• на маршрутизаторі R2 повинен бути прописаний шлях за замовчуванням до маршрутизатора R1;

• на маршрутизаторі R2 повинен бути прописаний статичний маршрут до Loopback 1, що піднятий на маршрутизаторі R7. Адреса для Loopback 1: 192.168.3.15/24.

Поясніть, як буде працювати алгоритм EIGRP у нашій мережі, якщо на кожному EIGRP-маршрутизаторі виконати команду:

• auto-summary;

• no auto-summary.

9. Настройте аутентифікацію на всіх EIGRP-маршрутизаторах.

Рисунок 4.36 – Комп’ютерна мережа до завдання № 5

Таблиця 4.20 – Варіанти до завдання №5

10. Вкажіть оптимальний маршрут для протоколу EIGRP з точки зору маршрутизатора RS до мережі DN (рис. 4.35). Обчисліть значення його метрики. Варіанти завдань наведено у табл. 4.21. Час затримки каналів зв’язку в залежності від їх пропускної здатності наведено у табл. 4.24.

Таблиця 4.21 – Варіанти до завдання № 6

Таблиця 4.22 – Значення пропускної здатності послідовних каналів

Таблиця 4.23 – Значення пропускної здатності каналів LAN

Таблиця 4.24 – Значення затримки каналів зв’язку

11. На прикладі комп’ютерної мережі, наведеної на рис. 4.37 дослідіть процес вибору DR- та BDR- маршрутизаторів. Для цього виконайте такі кроки:

• на всіх маршрутизаторах настройте ІР-адреси портів, що під’єднані до центрального комутатора (адреса мережі, якій належать порти 192.168.10.0/26). На кожному маршрутизаторі настройте протокол OSPF. Поясніть, який з маршрутизаторів став DR, а який BDR. Перезавантажте мережу та поясніть результати вибору DR та BDR. Вимкніть DR-маршрутизатор. Поясніть, які тепер маршрутизатори стали DR та BDR? Увімкніть вимкнений маршрутизатор і знову визначте DR- та BDR- маршрутизатори.

• на кожному маршрутизаторі настройте Loopback з довільними ІР-адресами і № 7перезавантежте мережу. Поясніть результати вибору DR- та BDR- маршрутизаторів.

• виконайте конфігурування маршрутизаторів так, щоб маршрутизатор R2 став DR, а R6 – BDR. Для цього скористайтесь командою ip ospf priority.

Рисунок 4.37 – Структура мережі до завдання №7

Поясніть, з якою метою мережевий адміністратор впливає на процес вибору DR- та BDR-маршрутизаторів.