1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна “ Менеджмент технічних служб автомобільноготранспорту” являє собою одну з базових дисциплін в підготовці спеціалістів та магістрів інженерії, що займаються вирішенням питань підготовки рухомого складу автомобільного транспорту до експлуатації.

Мета викладання дисципліни – формування у студентів системи науково-практичних знань, придбання навиків кваліфікованого вирішення питань  організації технічного обслуговування та поточного ремонту дорожних транспортних засобів на підприємствах автомобільного транспорту.

Основними задачами вивчення дисципліни є:

 • вивчення методів менеджменту та особливості їх застосування в ринкових відносинах на підприємствах автомобільного транспорту;
 • оволодіння методами та принципами  організації та управління технічною службою ;
 • опанування метологією і принципами організації та управління технічною службою автомобільного транспорту.

Зв’язок дисципліни з загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами.

Для кваліфікованого вирішення питань менеджменту технічних служб на автомобільному транспорті студенту необхідно мати фундаментальну підготовку по багатьом дисциплінам, мати уяву про особливості сучасних технологічних процесів, форм організації праці ремонтно-обслуговуючого персоналу, організаційні структури управління виробництвом ТО і ПР автотранспортних засобів.

Вивчення даної дисципліни базується на знанні слідуючих предметів: “Економіка підприємств автомобільного транспорту”, “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”, “Технічна експлуатація автомобілів”, “Менеджмент та маркетинг на автомобільному транспорті”.

У результаті вивчення дисципліни магістранти повинні:
знати:

 • особливості, основні риси та задачі технічної служби автомобільного транспорту;
 • основні поняття і означення щодо управління технічною службою;
 • сутність методів менеджменту та особливості їх застосування в ринкових відносинах;
 • умови, закономірності та етапи прийняття прийняття рішень в управлінні;
 • склад і основний зміст роботи персоналу технічної служби;
 • організаційні структури управління виробництвом ТО і ПР автотранспортних засобів;
 • основи технічного обліку;
 • організацію виробництва ТО і ПР автотранспортних засобів;
 • методи оперативного і виробничого планування;
 • нормативно-правові аспекти якості підготовки автомобілів до експлуатації;

вміти:

 • вирішувати задачі менеджменту в умовах конкретної виробничої структури технічної служби АТП;
 • адаптувати методи менеджменту для вирішення конкретного завдання з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
 • планувати профілактичні і ремонтні роботи з технічного сервісу автомобілів;
 • формувати схеми організаційних структур управління структурними підрозділами технічної служби;
 • розробляти систему стимулюючих факторів для ефективної діяльності персоналу;
 • аналізувати виробничі ситуації і вживати відповідно до них управлінські, контрольні та регулювальні заходи;
 • вести експлуатаційно-технічну документацію;
 • розробляти варіанти управлінських рішень;
 • оцінювати якість ТО і ПР автомобілів, агрегатів і систем.

Дисципліна вивчається один триместр (табл. 1), протягом якого студент виконує завдання з двох модулів. Контроль знань в модулі здійснюється за допомогою теоретичного колоквіуму та захисту лабораторних робіт. Підсумковий контроль реалізується за допомогою диференційованого заліку в кінці триместру. Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, підготовка до колоквіумів, написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання), підготовка до лабораторних занять, колоквіумів, тестування, заліку.

Всі необхідні матеріали для виконання практичних робіт вивчення даної дисципліни,

 • Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань
0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"
(шифр і назва)

Варіативна

Напрям підготовки
070106 "Автомобільний транспорт"
(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне
спрямування):
07010601 – "Автомобілі та автомобільне господарство"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1

1

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 54

2

2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 1,5
самостійної роботи студента – 3,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

10год.

4 год.

Практичні, семінарські

5год.

4 год.

Лабораторні

Не перед.

Не перед.

Самостійна робота

39год.

46 год.

Вид контролю: залік