ЛІТЕРАТУРА

 

1.       Adizes I. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do about it. Englewood Cliffs., N.J.: Prentice Hall, 1989.

2.       Вачугов Д. Апполон, казарма, клуб: виды и функции организационной культуры / Д. Вачугов // Менеджер і менеджмент. 2008. № 2.        С. 2430.

3.       Вачугов Д. Д. Апполон, казарма, клуб: виды и функции организационной культуры [Електронний ресурс] / Дмитрий Дмитриевич Вачугов. Режим доступу : http://www.elitarium.ru/2007/12/12/vidy_funkcii_ organizaci- onnojj_kultury.html

4.       Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / Веснин В. Р. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 504 с.

5.       Виноградський М. Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / Виноградський М. Д., Виноградська А. М.,              Шканова О. М. К. : КОНДОР, 2002. 654 с.

6.       Виханский О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Экономист, 2006. 670 с.

7.       Воронина Э. М. Менеджмент предприятия и организации / Московский международный институт эконометрии, информатики, финансов и права. М., 2003. 181 с.

8.       Герасимчук В. Г.         Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : навч. посібник / Герасимчук В. Г. К. : КНЕУ, 2000. 360 с.

9.       Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структуры, процесы /       Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Донелли Д. Х. : пер. с англ. 8-е изд. М. : ИНФРА-М, 2000. 662 с.

10.  Городяненко В. Г. Соціологія : підручник / Городяненко В. Г. К. : Видавничий центр Академія, 2003

11.  Господарський кодекс України : за станом 16 січня 2003 р., № 436-IV/ Верховна Рада України. Офіц. вид. К., 2003. 462 с. (Бібліотека офіційних видань).

12.  Громовик Б. П. SWOT-анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы / Б. П. Громовик, А. Д. Гасюк, Н. Б. Ярко // Провизор. 2000. № 15. С. 2324.

13.  Давиденко Н. М. Особливості формування корпоративної культури на підприємствах АПК України / Н. М. Давиденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  2011. Вип. 7. Т. 1. С. 161165.

14.  Засоби діагностики якості вищої освіти. Система базових тестових завдань з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця. Рівня спеціаліст (магістр). Напряму підготовки 0502 Менеджмент. К. : Галузевий стандарт вищої освіти, 2004. 156 с.

15.  Зуб А. Т. Стратегии роста: Quo Vadis [Електрониий ресурс] // Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2008/06/17/strategii_rosta.html

16.  Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. /                Кіндрацька Г. І. К. : Знання, 2006. 366 с.

17.  Козловський В. О. Підприємницька діяльність. Практикум. Частина 1. / В. О. Козловський Вінниця : ВНТУ, 2006. 175 с.

18.  Козловський В. О. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник /  Козловський В. О. Вінниця : ВНТУ, 2007. 210 с.

19.  Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник. / Колот А. М. К. : КНЕУ, 2002. 337 с.

20.  Крушельницька О. В. Управління персоналом : навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. К. : Кондор, 2003. 296 с.

21.  Кузьмин О. Є. Теоретичні і практичні засади менеджменту : навчальний посібник / О. Є. Кузьмин, О. Г. Мельник. 2-е вид. доп. і перероб. Львів : Національний університет Львівська політехніка (Інформаційно-видавничий центер ІНТЕЛЕКТ+ Інститут післядипломної освіти), Інтелект-Захід, 2003. 352 с.

22.  Менеджмент організацій : підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. К. : Либідь, 2003. 448 с.

23.  Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Данюк В. М., Петюх В. М.,           Цимбалюк С. О. та ін. ; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. К. : КНЕУ, 2004. 398 с.

24.  Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Альберт М.,        Хедоури Ф. : пер. с англ. М. : Дело, 1992. 702 с.

25.  Мильнер Б. З. Теория организаций. / Мильнер Б. З.  М. : ИНФРА-М, 1998. 336 с.

26.  Назарова Г. В. Корпоративне управління : навчальний посібник /       Назарова Г. В. Харків : Еспада, 2003. 531 с.

27.  Новіков Б. В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Новіков Б. В., Сініок Г. Ф.,  Круш П. В. К. : Центр навчальної літератури, 2004. 560 с.

28.            Нємцов В. Д. Менеджмент організацій : навч. посібник /               Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. К. : ТОВ УВПК Екс об, 2002. 392 с.

29.            Несен Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Менеджмент організацій для студентів спеціальності Менеджмент організацій / Л. М. Несен, О. Г. Ратушняк, І. В. Причепа. Вінниця : ВНТУ, 2010. 49 с.

30.            Опорний конспект лекцій з дисципліни Менеджмент підприємства. Ч. 1. К. : КДТЕУ, 1998. 88 с.

31.  Освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування. К. : Галузевий стандарт вищої освіти, 2011. 171 с.

32.  Основы менеджмента : [учебное пособие для вузов] / А. А. Радугин, О. А. Зайцева, К. А. Радугин, Н. И. Рогачёва М. : Центр, 1997.  432 с.

33.  Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Осовська Г. В. К. : Кондор, 2003 556 с.

34.  Осовська Г. В.  Менеджмент організацій : підручник. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський К. : Кондор, 2009. 680 с.

35.  Пасічник Н. В Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни Управління ефективністю фірми для студентів спеціальності 7.050107 Економіка підприємства заочної форми навчання /        Н. В. Пасічник, Н. Г. Кутова. Кривий Ріг, 2005. 155 с.

36.  Петренко С. А. Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства / С. А. Петренко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 2010. № 1 (3). Том 2. С. 245-252.

37.  Про  відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом : Закон  України № 2343-12 вiд 14.05.1992 (зі змінами та доповненнями).

38.  Про господарські товариства : Закон України №1575 ХІІ від 19.09.1991 (зі змінами та доповненнями).

39.  Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України № 1775 III  вiд 01.06.2000  (зі змінами та доповненнями).

40.  Пушкар Р. М. Менеджмент : теорія і практика: підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. 3-тє вид., перероб. і доп. Тернопіль : Карт-бланш, 2005. 486 с.

41.  Роль менеджменту в розвитку формальних організацій [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.refine.org.ua/pageid-3101-1.html

42.   Рудінська О. В. Менеджмент: теорія менеджменту, організаційна поведінка, корпоративний менеджмент / Рудінська О. В., Яроміч С. А.,        Молоткова І. О. К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. 336 с.

43.  Сбитнев А. Структура и мотивы формирования корпоративной культуры /  А. Сбитнев // Менеджер і менеджмент. № 9. 2007. С. 919.

44.  Семенков И. Стадии развития организации / И. Семенков  // Управление персоналом.  № 9. 2001.

45.  Ситник Й. С. Менеджмент організацій : навчальний посібник /           Ситник Й. С. Львів : Тріада плюс, 2008. 456 с.

46.  Соболь С. М. Менеджмент : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / C. М. Соболь, В. М. Багацький.   К. : КНЕУ. 2002.

47.  Типи організаційних структур. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 3460&Itemid=71

48.  Хает Г. Л. Корпоративна культура и ценности человека / Г. Л. Хает, О. А. Медведева. Крамоторск : ДГМА, 2001. 267 с.

49.  Хміль Ф.  І. Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Хміль Ф. І. Львів : Магнолія плюс, 2004. 333 с.

50.  Шегда А. В. Менеджмент : підручник / Шегда А. В. К. : Знання, 2004. 687 с.

51.  Широкова Г. В. Теория жизненных циклов организаций: анализ основных моделей / Г. В. Широкова // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 2. С. 1521.

52.  Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. /                    Шморгун Л. Г. К. : Знання, 2010. 452 с.

53.  Чернявський А. Д. Організаційне проектування: навч. посіб. /            Чернявський А. Д. К. :  МАУП, 2005. 160 с.

54.  Якокка Л. Карьера менеджера /   Якокка Л. ; пер. с англ. М. : Проресс, 1991. 384 с.