Вступ

Зі вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого роз­витку змінились форми ведення господарської діяльності. Суб’єкту господарювання надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з враху­ванням широкого спектра факторів, які впливають на ефектив­ність використання виробничого потенціалу.

Мета навчального посібника «Економіка підприємства. Курс лекцій» полягає в тому, щоб забезпечити достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів, необхідних їм для подальшої самостійної економічної діяльності та опануванні основних положень прикладної економіки щодо формування та ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних, інноваційних, фінансових) в контексті існування підприємства як єдиної системи.

Лекційний матеріал, що міститься у даному навчальному посібнику, розкриває основні теоретичні положення тем, в кінці яких містяться питання для проведення самоконтролю знань студентів та тестові завдання, які студент повинен виконати самостійно.

В результаті опанування теоретичної частини практичної роботи студент повинен вивчити основні положення прикладної економіки щодо формування та ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних, інноваційних, фінансових); загальну характеристику формування кадрової політики на підприємстві та використання людського потенціалу; основні показники  визначення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, вимірювання ефективності виробництва та чинники її зростання.