Список використаної літератури

 

 1. Азарова А.О., Нікіфорова Л.О. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 216 с.
 2. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства. Підручник / Бандурка О. М., КоробовМ. Я. – К. : Либідь, 2010. – 230 с.
 3. Березін О.В. Економіка підприємства: Практикум: Навч. посіб. / Березін О.В., Бутенко – К., 2009.– 248 с.
 4. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів  І-ІV  рівнів акредитації.  Третє видання,  випр. і  доп. / Бойчик І.  М.,  Харів  П.  С., Холчан М. І., Піча Ю. В. – К. : Каравела, 2010. – 328 с.
 5. Брич В. Я. Психологія управління. / Брич В.Я., Корман М.М. – К.: Кондор-Видавництво, 2013.– 384 с.
 6. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства: [навчальний посібник] / Васильків Т. Г. – К., 2013. – 446 с.
 7. ГетьманО.О.Економіка підприємства / Гетьман О.О., Шаповал В.М. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws /15840720/ekonomika/ekonomika_pidpriyemstva_-getman_oo
 8. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств: Підручник. / Горбонос Ф. В., Черево Г. В. – К., 2010. – 463 с.
 9. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства. 2-ге видання. Навчальний посібник / Гринчуцький В. І. – Видавництво "Центр навчальної літератури" : К., 2012. – 302 с.
 10. Закон України „Про оплату праці” [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.kmu.gov.ua.– Назва з екрана.
 11. Закон "Про держбюджет на 2014 рік" [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
 12. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Теорія./ Захарченко В. І., Меркулов М. М., Балахонова О. В. – K., 2011.– 324 с.
 13. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Практикум./ Захарченко В. І. – Видавництво "Центр навчальної літератури" : К., 2012. – 144 с.
 14. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. / Іванілов О. С. – 2011.– 728 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws /15840720/ekonomika/ekonomika_pidpriyemstva_-_ivanilov_os
 15. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Курс лекцій : [навч. посіб.] / В. В. Кавецький, І. В. Причепа, Л.О. Нікіфорова − Вінниця : ВНТУ, 2016. − 132 с.
 16. Ковальов В. В. Економіка підприємства: Підручник, 4-те вид., перероб. та доп. / Ковальов В. В. − К. : КНЕУ, 2009.– 247 с.
 17. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення :[навчальний посібник] / Мазур О. Є. – К. : 2012. – 480 с.
 18. Маслак О. І. Економіка промислового підприємства. : [навчальний посібник] / Маслак О. І. – Видавництво "Центр навчальної літератури" : К., 2011. – 172 с.
 19. Мінімальна зарплата на 2014 рік  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/oplata-truda/1134-minimalna-zarplata.html – Назва з екрана.
 20.  Мороз О. В. Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств: Монографія / Мороз О. В., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. – Вінниця: ВНТУ – 2011. –  275.
 21. Myers-Briggs Typology [Електронний ресурс] : BlogCatalog – режим доступу до ресурсу : www.blogcatalog.com/.../myers-briggs+typology. – Назва з екрана.
 22. Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. Дистанційний курс / Нікіфорова Л. О. // [Електронний ресурс] – режим доступу http://vntu.edu.ua/index.php – 2015.
 23. Новий податковий кодекс України, 2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://minfin.com.ua/taxes/-/koment_oz.html – Назва з екрана.
 24. Петрович Й. М. Організування промислового виробництва : Підручник + компакт-диск. / Петрович Й. М. – К., 2009. –328 с
 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» : Затверджено наказом № 92 Міністерства фінансів від 27 квітня 2000_р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. − № 35.
 26. Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва : [навчальний посібник] Скибінська З. М. / – К., 2012. – 299 с.
 27. Тарифи на електроенергію для юридичних осіб [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://www.voe.com.ua/tarif/tarif_y_10_ 13.shtml – Назва з екрана.
 28. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : [навчальний посібник] / Тютюнник Ю. М. – К., 2012. –815 с.
 29. Шегда А. В. Економіка підприємства : збірник тестів і задач. [навчальний посібник] / Шегда А. В.  — Видавництво "Центр навчальної літератури" : К., 2012. – 238 с.
 30. Shiyan А. A. Types of Economic Behavior: The Instrument for Managemen to fInd ividuals, Institutions, Countriesand Humankind / Shiyan А. A., Nіkіforova L. O. // Econometrics: Data Collection & Data Estimation Methodology eJournal.– 2011. –V. 3, Issue 43. – 22 p. : [Електронний ресурс] – режим доступу :http://ssrn.com/abstract=1952651.
 31. Shiyan А. A. Typology of Institutions - Theory: Classification of Institutions vi a the Methods for Transmissionand Modification of Knowledge / Shiyan А. A., Nіkіforova L. O. // Econometrics: Data Collection & Data Estimation Methodology eJournal.– 2013. – 26 p. : [Електронний ресурс] – режим доступу :http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2196300