Практичне заняття № 1

Тема: Предмет, метод, сутність та завдання економічної діагностики

 

Економічна діагностика – це процес розпізнавання й визначення кризових явищ у діяльності підприємст­ва на основі помічених локальних змін, установлених залежнос­тей, а також особливо помітних явищ поточної підприємницької діяльності.

Основними завданнями економічної діагностики є: системне оцінювання результативності господарської діяльності за кілька періодів; виявляння факторів, які позитивно чи негативно вплинули на неї; визначення реальної фінансової стійкості підприємс­тва в цілому чи окремих аспектів його платоспроможності, кредито­спроможності, інвестиційної привабливості тощо.

 На основі названих завдань доцільно визначити загальні принципи економічної діагностики:

- інтегрованість у загальну систему аналізу;

- науковий характер досліджень;

- комплексність;

- системність;

- об'єктивність;

- конкретність;

- точність;

- активність;

- своєчасність;

- ефективність.

Економічна діагностика близька до економічного аналізу, але економічний наліз встановлює кількісне значення параметрів, виявляє відхилення різних параметрів від норми, а економічна діагностика підприємства орієнтована на пізнання економічних протиріч, основну увагу приділяє інтерпретації тих чи інших економічних результатів діяльності підприємства. Процес діагностування, безумовно, містить у собі процедури аналізу.

Загальний порядок проведення діагностичного дослідження складається з наведених нижче етапів.

1. Формулювання мети проведення діагностики, визначення об'єкта діагностики, предмета дослідження.

2. Визначення й обґрунтування системи показників (критеріїв), на основі яких проводиться діагностування.

3. Оцінювання стану підприємства виконання різних за ступенем складності аналітичних процедур.

4. Кількісна й якісна ідентифікація стану об'єкта на основі обраної системи показників (критеріїв).

5. Застосування отриманої інформації у процесі управління.

6. Перевірка результатів впровадження прийнятих рішень.

 В економічній діагностиці використовуються такі методи, прийоми та способи.

Для виявлення і визначення проблеми застосовують спостереження, вивчення наданих у розпорядження документів, самодіагностику, фотографію робочого дня, хронометраж.

Широкого застосування набув SWOT-аналіз, який дозволяє виявити й структурувати сильні та слабкі сторони підприємства, а також потенційні можливості і загрози.

Методи експертних оцінок (Дельфі, круглий стіл, інтерв'ю, експертне опитування, мозковий штурм, метод сценаріїв, метод середньозважених оцінок, ділова гра, японський метод "ринги") застосовують у випадках, коли вирішення поставленого завдання параметричними методами неможливо.

Моніторинг – постійне, систематизоване, детальне, поточне спостереження за фінансово-господарським станом підприємства.

Діаграма Ісікави «Діаграма причин і наслідків», що дозволяє виявити і всебічно оцінити всі можливі причини проблеми.

Діаграму Паретто застосовують, коли потрібно показати відносну важливість всіх проблем або умов з метою вибору відправної точки для вирішення проблем, простежити за результатом чи визначити причини проблеми.

Метод порівнянь (або аналогій) дає можливість охарактеризувати одне явище через інше, дозволяє оцінити роботу підприємства, визначити відхилення від планових показників, установити їхні причини й виявити резерви.

Балансовий метод припускає зіставлення взаємозалежних показників господарської діяльності з метою з'ясування та виміру їх взаємного впливу, а також визначення резервів підвищення ефективності виробництва і виявлення «вузьких місць» у вирішенні окремих питань

Бенчмаркінг – метод, за яким порівнюються характеристики конкретного об'єкта і еталонного.

Економіко-математичні методи, що дозволяють вирішити завдання економічного оцінювання досліджуваного об'єкта на основі теорії ймовірності та математичної статистики, теорії масового обслуговування.

 

Приклад розв’язування практичного завдання.

1) На основі даних фінансової звітності (табл. 1.1) визначити коефіцієнт покриття за три роки діяльності підприємства, оформити таблицю динаміки та проаналізувати отримані результати.

2) Підготувати аналітичну записку раді директорів інвестиційної компанії про доцільність інвестування з точки зору фінансової стійкості об’єкта інвестування.

 

Таблиця 1.1 – Дані фінансової звітності діяльності підприємства за 2008-2010 рр.

Показник

Код рядка

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Оборотні активи

ф.1, р.260

1732,5

2390,0

2115,0

Поточні зобов’язання

ф.1, р.620

375,0

 

495,5

313,0

 

Розв’язування

1) Коефіцієнт покриття показує скільки одиниць оборотних засобів припадає на одиницю поточних зобов’язань. Тобто, чи досить у підприємства коштів, що можуть бути направлені на погашення поточної заборгованості підприємства. На практиці значення цього показника вважають нормальним при наближенні до 2,0 для більшості підприємств, оскільки такий його рівень забезпечує покриття підприємством короткосторокової заборгованості навіть у випадку скорочення поточних активів на 50%.

Згідно з даними, наведеними у таблиці 1.1, коефіцієнт покриття для даного підприємства дорівнює:

2008 р.

    

2009 р.

    

2010 р.

    

 

Результати отриманих розрахунків зводимо у таблицю 1.2.

 

 

Таблиця 1.2 – Коефіцієнт покриття діяльності підприємства за 2008-2010 рр.

 

Показник

 

2008 р.

 

2009 р.

 

2010 р.

Відхилення 2009 р. від 2008 р.

Відхилення   2010 р. від     2009 р.

Абс. знач.

У %

Абс. знач.

У %

Коефіцієнт покриття

4,62

4,82

6,75

+0,2

+4

+1,93

+40,0

 

2) Аналізуючи отримані результати (рис. 1.1) видно, коефіцієнт покриття в 2009 році порівняно з 2008 роком зріс на 0,2 (4%). В 2010 році також спостерігається позитивне зростання коефіцієнта покриття порівняно із 2009 роком на 1,93 (40%). Отримані дані свідчать про позитивні тенденції у діяльності підприємства.

Рисунок 1.1 – Динаміка коефіцієнта покриття діяльності підприємства за 2008-2010 рр.

 

Крім того, значення даного показника протягом трьох років значно перевищувало нормальне (2,0), а тому можна зробити висновок про доцільність будь-яких фінансових інвестицій, оскільки дане підприємство є досить стійким.

Завдання для розв’язування

Завдання 1

1. На основі даних фінансової звітності визначити коефіцієнти  фінансової незалежності та концентрації залученого капіталу за три роки діяльності підприємства, оформити таблицю динаміки та проаналізувати отримані результати.

2. Підготувати аналітичну записку раді директорів інвестиційної компанії про доцільність інвестування, з точки зору фінансової стійкості об’єкта інвестування.

Завдання 2

1. На основі даних фінансової звітності визначити коефіцієнт фінансової залежності та маневреності власного капіталу за три роки діяльності підприємства, оформити таблицю динаміки та проаналізувати отримані результати.

2. Підготувати аналітичну записку раді директорів інвестиційної компанії про доцільність інвестування, з точки зору фінансової стійкості об’єкта інвестування.

 

Завдання 3

1. На основі даних фінансової звітності визначити коефіцієнт структури залученого капіталу та коефіцієнт інвестування за три роки діяльності підприємства, оформити таблицю динаміки та проаналізувати отримані результати.

2. Підготувати аналітичну записку раді директорів інвестиційної компанії про доцільність інвестування, з точки зору фінансової стійкості об’єкта інвестування.

 

Завдання 4

1. На основі даних фінансової звітності визначити коефіцієнт покриття запасів і затрат власними оборотними коштами за три роки діяльності підприємства, оформити таблицю динаміки та проаналізувати отримані результати.

2. Підготувати аналітичну записку раді директорів інвестиційної компанії про доцільність інвестування, з точки зору фінансової стійкості об’єкта інвестування.

 

Завдання 5

1. На основі даних фінансової звітності за три роки діяльності підприємства визначити коефіцієнт прогнозу банкрутства, оформити таблицю динаміки та проаналізувати отримані результати.

2. Підготувати аналітичну записку раді директорів інвестиційної компанії про доцільність інвестування, з точки зору фінансової стійкості об’єкта інвестування.

 

Завдання 6

1. На основі даних фінансової звітності за три роки діяльності підприємства визначити коефіцієнт фінансової стійкості, оформити таблицю динаміки та проаналізувати отримані результати.

2. Підготувати аналітичну записку раді директорів інвестиційної компанії про доцільність інвестування, з точки зору фінансової стійкості об’єкта інвестування.

 

Завдання 7

1. На основі даних фінансової звітності розрахувати основні показники майнового стану підприємства (коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнти оновлення та вибуття).

2. Зробити висновки про ефективність використання майна підприємства.

 

Завдання 8

1. На основі даних фінансової звітності розрахувати основні показники платоспроможності підприємства (коефіцієнт платоспроможності та коефіцієнт фінансування).

2. Зробити висновки про платоспроможність підприємства.

 

Завдання 9

1. На основі даних фінансової звітності розрахувати основні показники прибутковості підприємства (коефіцієнт прибутковості акцій, коефіцієнт дивідендного доходу).

2. Зробити висновки про прибутковість підприємства.

 

Завдання 10

1. На основі даних фінансової звітності розрахувати основні показники ліквідності підприємства (коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності).

2. Зробити висновки про ліквідність підприємства.

 

Питання для обговорення

1. Економічна діагностика — наука чи практичний інструментарій?

2. Чи здатне (і якою мірою) сучасне підприємство без сторонньої допомоги (консалтингової фірми) проводити економічне діагностування?

3. Як правильно здійснювати вибір методик, способів та інструментів для проведення економічної діагностики?

4. Проаналізувати переваги та недоліки методів експертних оцінювань.

 

Запитання для самоперевірки знань

1. У чому полягає сутність економічної діагностики? Яким є її функціональне призначення?

2. Що нового внесено у комплекс аналітичних робіт на підприємстві економічною діагностикою?

3. Яким є загальний порядок проведення діагностичного дослідження?

4. Які методи, прийоми та способи використовуються в економічній діагностиці?