Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Зінько О. В. Нариси української культури : навч. посіб. / О. В. Зінько, Ю. А. Зінько. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012.
 2. Історія української архітектури / [ред. В. І. Тимофієнко]. – К. : Техніка, 2003.
 3. Історія української культури [Текст] : курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва та ін. / [під заг. ред. д-ра іст. наук С. О. Костилєвої]. – К. : НТУУ «КПІ», 2010.
 4. Історія української музики: в 6 т. / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Т. 4. : 1917 – 1941 / [ред. колегія Л. Пархоменко, О. Литвинова, Б. Фільц]. – К. : Наукова думка, 1992.
 5. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. / [за ред. С. М. Клапчука]. – [6-те вид., випр. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2007.
 6. Костина А. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / Костина А. – М., 2006.
 7. Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. / [за ред. М. М. Заковича]. – [3-тє вид., стер.]. – К. : Знання, 2007.
 8. Культурологія / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, С. П. Кондратюк та ін. / [за ред. Т. Б. Гриценко]. – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009.
 9. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура XX століття : навч. посіб. / Мєднікова. Г. С. – К. : Т-во «Знання», 2002.
 10. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько / [за ред. Ю. П. Богуцького]. – К. : Знання, 2007.
 11. Художня культура України : [навч. посіб.] / Л. М. Масол, С. А. Ничкало, Г. І. Веселовська, О. І. Оніщенко; [за заг. ред. Л. М. Масол]. – К. : Вища школа, 2006.
 12. Шейко В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX – початок XXI ст.) : монографія / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. – К. : Ґенеза, 2005.