Л. Є. Азарова
Л. В. Горчинська
І. Є. Зозуля
Л. В. Солодар

 

КРАЇНОЗНАВСТВО
для слухачів-іноземців
підготовчого відділення

Картинка 3 из 83                             

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет

 

Л. Є. Азарова  Л. В. Горчинська  І. Є. Зозуля   Л. В. Солодар

 

 

КРАЇНОЗНАВСТВО
ДЛЯ СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

 

 

 

 

Вінниця
ВНТУ
2010

________________________________________________________________________________________________________

УДК Ш 141.1Я73
ББК 81.2(4Укр)я73
      К 78
Автори:
        Л. Є. Азарова,  Л. В. Горчинська,   І. Є. Зозуля,  Л. В. Солодар

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол   № 5 в  ід 24. 12. 2009 р.)

 

Рецензенти:
А. В. Костюк, кандидат філологічних наук, доцент
А. Б. Пономаренко, кандидат історичних наук, доцент
О. В. Абрамчук, кандидат філологічних наук, доцент

 

              Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення: К78 навчальний посібник [Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є.
та ін.] – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 85 с.
Навчальний посібник розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення, які вивчають країнознавство. Посібник містить різноманітні вправи та завдання, граматичний та лексичний матеріал, тексти для читання. Велика кількість завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру дає змогу студентам покращити лексичний запас слів та граматичний рівень мови. Навчальний посібник сприятиме активізації мовної діяльності у сфері країнознавства слухачів-іноземців підготовчого відділення.
                                                                                                             

 УДК Ш 141.1Я73
 ББК 81.2(4Укр)я73 

© Л. Азарова , Л. Горчинська, І. Зозуля, Л. Солодар, 2010

Навчальне видання

 

АЗАРОВА ЛАРИСА ЄВСТАХІЇВНА
ГОРЧИНСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
ЗОЗУЛЯ ІРИНА ЄВГЕНІЇВНА
СОЛОДАР ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

 

КРАЇНОЗНАВСТВО ДЛЯ
СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

Навчальний посібник

Редактор В. Дружиніна
Коректор З. Поліщук

Оригінал-макет підготовлено Л. Солодар

Підписано до друку олдщшгнекувіцй
Формат 29,7 × 42 ¼. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman.
Друк різографічний. Ум. друк. арк. юдщш87
Наклад 09876 прим. Зам. №б09876543

 

Вінницький національний технічний університет,
науково-методичний відділ ВНТУ.
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
ВНТУ, к. 2201.
Тел. (0432) 59-87-36.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

 

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті
в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі.
21021, м. Вінниця ,Хмельницьке шосе, 95,
ВНТУ, ГНК, к. 114.
Тел. (0432) 59-81-59.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

Зміст наступна сторінка