13 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота №1

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ ПАРОВОГО КОТЛА

Мета роботи: Визначити коефіцієнт корисної дії котла брутто методом прямого та зворотного балансу.


Коефіцієнт корисної дії котла брутто за прямим балансом є відно-шення корисної теплоти до наявної теплоти палива

\eta _к^{бр} = {{{Q_1}} \over {{Q_н}}},

де Q1 – корисна теплота;

Qн – наявна теплота.

Корисна теплота в котлі – теплота, яка витрачається на підігрівання води, пароутворення та перегрівання пари, кДж/кг або кДж/м3

{Q_1} = D \cdot \left( {{h_{пп}} - {h_{жв}}} \right) + D \cdot {p \over {100}} \cdot \left( {{h_{кв}} - {h_{жв}}} \right),

де D – паровидатність котла, кг/с;

Вр – розрахункова витрата палива, кг/с або м3/с;

hпп, hжв, hкв – ентальпії перегрітої пари, живильної води, котлової води, кДж/кг;

р – величина безперервної продувки, враховується при р > 2%.

Експериментальні та розрахункові дані записуємо в таблицю 13.1.

Визначення енергоефективності котельного агрегату за повною нормативною методикою потребує багато часу та великої кількості дослідних параметрів.


Таблиця 13.1
№ досліду Витрата палива,
Вр, кг/с або м3
Продуктивність котла D, кг/с Параметри пари Параметри живильної води Величина продувки, р, % ККД котла, ηк,%
Тиск, Рпп, МПа Температура, tпп,oС Ентальпія, кДж/кг Температура, tжв, oС Ентальпія кДж/кг
                   
                   
                   
                   

При спалюванні в котельних агрегатах рідкого та газоподібного палива значне зниження трудомісткості замірів і скорочення часу може бути досягнуто за рахунок використання для визначення складових частин теплового балансу спрощеної методики М.Б. Равича.

Згідно цієї методики ККД котла визначається за методом зворотного балансу

\eta _к^{бр} = 100 - \left( {{q_2} + {q_3} + {q_5}} \right),

де q2 – втрати теплоти з відхідними газами, %;

q3 – втрати теплоти від хімічного недопалу, %;

q5 – втрати теплоти через огородження котла, %;

Втрати теплоти з відхідними газами визначаються за формулою, %

{{\rm{q}}_{\rm{2}}}{\rm{ }} = {\rm{ 0}}{\rm{,01}} \cdot {\rm{(}}{{\rm{t}}_{{\rm{вг}}}}{\rm{ - }}{{\rm{t}}_{{\rm{хп}}}}{\rm{)}} \cdot {\rm{Z}},

де tвг – температура продуктів згорання, oС;

Z – розрахунковий параметр, який залежить від складу димових газів, їх температури Z = f(СО2,СО, Н2,СН4, tвг), і визначається за допомогою таблиці, наведеної в [2];

tхп – температура холодного повітря, oС.

Втрати теплоти від хімічного недопалу визначають за формулою, %

{{\rm{q}}_{\rm{3}}}{\rm{ }} = {{\left( {30 \cdot CO + 25,8 \cdot {H_2} + 85 \cdot C{H_4}} \right) \cdot h} \over p}{\rm{ }} \cdot 100,

де h – коефіцієнт розбавлення продуктів згорання, який характеризує зміну об'єму продуктів згоряння в порівнянні з теоретичним об'ємом, тобто таким об’ємом, коли вони не розбавлені повітрям (визначається за даними аналізу газів)

{\rm{h }} = {{{{\left( {C{O_2}} \right)}_{\max }}} \over {C{O_2}}},

де (СО2)mах – максимальний вихід СО2, для природного газу (СО2)mах = 11,8%, для мазуту (СО2)mах = 16%;

СО2, СО, Н2, СН4 – вміст складових газів за даними газоаналізатора, %;

р = 1000 ккал/м3 – теплота згоряння 1 м3 не розбавлених повітрям продуктів згорання, %

При повному згоранні СО→0, СН4→0, Н2→0, q3→0.

Втрати теплоти q5 визначаються за допомогою даних [2] або за формулою, %

{{\rm{q}}_{\rm{5}}}{\rm{ }} = {{{F_k}} \over {{B_p} \cdot Q_н^p}}\left( {{\alpha _к} \cdot \left( {{t_{ст}} - {t_{хп}}} \right) + {\alpha _в} \cdot \left( {{t_{ст}} - {t_{огор}}} \right)} \right) \cdot 100,

де Fк – площа поверхні обмурівки котла, м2;

αк, αв – коефіцієнти тепловіддачі від стінки обмурівки конвекцією та випромінюванням, можна прийняти, кВт/(м2К): αк =7,3·10-3, αв=6,7·10-3;

tст, tхп, tогор – температура стінки обмурівки, повітря в котельні, огороджувальних конструкцій, oС.

Дані замірів і розрахунків заносимо в таблицю 13.2.
Таблиця 13.2
№ досліду Температура продуктів згоряння, tвг, oС Температура холодного повітря, tхп, oС (СО2)max, % CO2 Величина Z Втрати ηк,%
q2, % q3, % q5, %
                   
                   
                   
                   

Після проведення розрахунків ККД котла за прямим та зворотним балансами необхідно порівняти відхилення значень, та визначити похибку за формулою

{\varepsilon _{\eta _к^бр{}}}{\rm{ }} = {{\eta {{_к^{бр}}_{\left( {пр} \right)}} - \eta {{_к^{бр}}_{\left( {зв} \right)}}} \over {\eta {{_к^{бр}}_{\left( {пр} \right)}}}} \cdot 100.

Контрольні запитання


 1. Поясніть як визначається ККД котла за прямим та зворотним балансом.
 2. Поясніть різницю між ККД брутто і ККД нетто котла.
 3. Поясніть поняття "наявна теплота", її складових і залежності для їх визначення.
 4. Поясніть як визначаються втрати теплоти з відхідними газами, від хімічної і механічної теплоти згорання за методикою Равича.
 5. Поясніть зміст коефіцієнту розбавлення продуктів згорання.
 6. Яким чином визначаються втрати теплоти через огородження котла за методикою Равича?
Лабораторна робота №2

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ В ЕКОНОМАЙЗЕРІ

Мета роботи: Експериментально визначити коефіцієнт теплопередачі в водяному економайзері.

Для визначення коефіцієнта теплопередачі водяного економайзера необхідно використати рівняння теплосприйняття економайзера, кДж/кг або кДж/м3

{Q_е}{\rm{ }} = {{k \cdot {H_e} \cdot \Delta t} \over {{B_p} \cdot {{10}^3}}},

де k – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2·К);

Не – поверхня нагріву економайзера, м2;

Δt – середній температурний напір між грійним та нагрівним середовищем, oС;

Вр - розрахункова витрата палива, м3/с або кг/с.

Тоді коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2·К)

k{\rm{ }} = {{{B_p} \cdot {Q_e}} \over {{H_e} \cdot \Delta t \cdot {{10}^3}}}.

Середній температурний напір визначається за формулою

\Delta t = {{\Delta {t_б} - \Delta {t_м}} \over {\ln \left( {{{\Delta {t_б}} \over {\Delta {t_м}}}} \right)}},
де \Delta {t_б} = \vartheta ' - {t''_в}
– більша різниця температур середовищ, oС;
\Delta {t_б} = \vartheta '' - {t'_в}
– менша різниця температур середовищ, oС;
\vartheta ', \vartheta '', t'_в, t''_в
– температури продуктів згоряння та води до і після економайзера, які визначаються шляхом вимірювання.

На практиці, як правило, встановлені термометри для замірів температури води на вході в економайзер та на виході з нього, і термометри для замірів температури газів після економайзеру.

Для визначення невідомих значень температури використовують рівняння теплового балансу економайзеру

\phi \cdot \left( {{{І'}_г} - {{І''}_г}} \right){\rm{ }} = {{{G_{жв}}} \over {{B_p}}}\left( {{{h''}_в} - {{h''}_в}} \right),

де І'г, І''г – ентальпії продуктів згорання на вході і виході з економайзера, кДж/кг або кДж/м3;

h'в, h''в – ентальпії води на вході і виході з економайзера, кДж/кг;

Gжв = D·(1 + р/100) – витрата живильної води, кг/с.

Експериментальні та розрахункові дані заносимо в таблицю 13.3.

Таблиця 13.3
№ досліду Витрата палива, Вр, кг/с або м3 Температура продуктів згорання Температура води Поверхня нагріву економайзера, Не, м2 Коефіцієнт теплопередачі, k, Вт/(м2К)
до економайзера, \vartheta ', ^oС
після економайзера, \vartheta ', ^oС
до економайзера, t'в, oС після економайзера, t'в, oС
           
           
           
           

Контрольні запитання


 1. Поясніть як визначається теплосприйняття економайзера.
 2. Поясніть тепловий баланс економайзера.
 3. Поясніть, яким чином визначається температура продуктів згорання на вході в економайзер?
 4. Поясніть метод визначення середньотемпературного напору.
 5. Наведіть можливі діапазони коефіцієнтів теплопередачі чавунних і сталевих економайзерів.

Лабораторна робота №3

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОДУВКИ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ

Мета роботи: Визначити величину безперервної продувки, порівняти її із значенням в режимній карті, дати оцінку впливу безперервної продувки на економічність роботи котла.

Фактична величина безперервної продувки визначається з солевого балансу котла за формулою, %

{p_ф{\rm{}}}{\rm{ }} = {{{Щ_{жв}}} \over {{Щ_{кв}} - {Щ_{жв}}}} \cdot 100,

де Щжв, Щкв – лужність живильної та котлової води, яка визначається за даними хімічної лабораторії, мг-екв./л.

Надлишкова безперервна продувка, %

\Delta p{\rm{ }} = {p_{{\rm{pк}}}} - {p_ф{\rm{}}},

де ррк – величина продувки, наведена у режимній карті котла, %.

Перевитрата палива, пов’язана із надлишковою продувкою, кг/с, м3

\Delta {B_p} = {{D \cdot {{\Delta p} \over {100}} \cdot \left( {{h_{кв}} - {h_{жв}}} \right)} \over {{Q_н} \cdot \eta _к^{бр}}},

де D – паровидатність котла, кг/с;

hкв, hжв – ентальпії котлової та живильної води, кДж/кг.

Експериментальні та розрахункові дані заносимо в таблицю 13.4.

Таблиця 13.4.
№ досліду Лужність води, мг-екв./л Паровидатність котла, D, кг/с Ентальпія води, кДж/кг Фактична величина продувки, рф, % Величина продувки за режимною картою, ррк, % Надлишкова безперервна продувка, Δр, % Перевитрата палива, ΔВр, кг/с або м3/c
котлова вода, Щкв живильна вода, Щжв живильної, hжв котлової, hкв
                   
                   
                   

Контрольні запитання


 1. Що включає організація водного режиму котла? По яких показниках нормується якість води і пари?
 2. Поясніть як і для чого складають солевий баланс котла?
 3. Поясніть із чим пов’язана перевитрата палива?
 4. Поясніть як впливає величина безперервної продувки на економічність роботи котла?