УДК 621.311.18

ББК 31.277.1

Л40

Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 11 від 01.09.2009 р.)

Рецензенти:

В. В. Назаров, доктор технічних наук, професор

Б. С. Рогальський, доктор технічних наук, професор

В. М. Кутін, доктор технічних наук, професор

Лежнюк, П. Д.

Л40 Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі : навчальний посібник / П. Д. Лежнюк, В. Ц. Зелінський. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 86 с.

В посібнику розглянуто основні способи гасіння електричної дуги в оливі, принципи виконання дугогасильних камер, типи конструкцій бакових оливних та малооливових вимикачів, генераторних і підстанційних вимикачів. Наведено основні технічні параметри та особливості конструкцій оливних вимикачів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

Посібник розроблений відповідно до плану кафедри і програм дисциплін "Електричні апарати" і "Електрообладнання станцій та підстанцій", призначений для студентів бакалаврського напряму підготовки за спеціальністю 6.050701 – "Електротехніка та електротехнології" і може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей та інженерів-електриків.

УДК 621.311.18
ББК 31.277.1
© П. Лежнюк, В. Зелінський, 2011