Додаток Г

Порядок оформлення і подання документів на отримання ліцензій, їх копій і дублікатів або на переоформлення ліцензій

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

промислової політики України

від 22 червня 2006 р. № 224

Порядок оформлення і подання документів на отримання ліцензій, їх копій і дублікатів або на переоформлення ліцензій даний порядок розроблений Міністерством промислової політики України з метою виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарчої діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 682 «Деякі питання ліцензування певних видів господарчої діяльності», інших законодавчих і нормативно-правових актів при впровадженні роботи з ліцензування господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.

При вирішенні питань, які не знайшли відображення в порядку, застосовуються відповідні положення чинних законів і інших нормативно-правових актів України.

Ліцензійна робота з даного виду господарчої діяльності в Мінпромполітики покладена на відділ ліцензування розробок і виробництва Департаменту оборонно-промислової політики та військово-технічного співробітництва (далі - відділ ліцензування) та постійно діючу комісію з питань ліцензування господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї (далі - комісія).

Юридичні та фізичні особи, які бажають отримати ліцензію (заявники) або які вже мають ліцензію (ліцензіати) і бажають її переоформити, отримати копії або дублікат ліцензії, звертаються до Мінпромполітики з відповідними заявами встановленого зразка (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 682 «Деякі питання ліцензування певних видів господарчої діяльності»):

 •  про видачу ліцензії;
 •  про переоформлення ліцензії;
 •  про видачу копії ліцензії;
 •  про видачу дубліката ліцензії.

  У разі добровільної відмови ліцензіата від певного виду господарської діяльності або неможливості забезпечити виконання ліцензійних умов ліцензіати можуть достроково, самостійно або через місцеві органи влади звертатися до Мінпромполітики як до органу ліцензування з відповідними заявами про анулювання або визнання недійсними виданих їм ліцензій (копій, дублікатів).

  1. Заява про видачу ліцензії або заява про видачу копії ліцензії для новостворених філії або відокремленого підрозділу ліцензіата, які не були зазначені в заяві про видачу ліцензії, повинна доповнюватися комплектом документів, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», зі змінами, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 року № 682 «Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності».

  При цьому «відомості за підписом керівника заявника про наявність матеріально-технічної бази та персоналу відповідної кваліфікації, наявність системи якості та нормативно-технічної документації для впровадження відповідного виду господарської діяльності» засвідчуються печаткою заявника або місцевим органом влади чи нотаріально.

  Решта копій відповідних документів, перелік яких визначений діючим законодавством, засвідчуються нотаріально або тим органом, який видав оригінал документа.

  При неподанні будь-якого з визначених Переліком документів, що входять як додаток до заяви, керівник заявника за своїм підписом, який засвідчується його печаткою або місцевим органом влади чи нотаріально, надає довідку з обґрунтуванням підстав відсутності зазначеного документа. Всі документи за описом встановленої форми розміщуються у окрему папку з твердими обкладинками, яка в подальшому стане основою для формування конкретної ліцензійної справи. У разі, коли обсяг документів великий, вони можуть розміщуватися в декількох томах з єдиним описом.

  2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни у вигляді окремих документів для включення (приєднання) до існуючої ліцензійної справи.

  При переоформленні ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.

       3. Оформлена відповідним чином заява подається заявником особисто або через уповноважену ним встановленим порядком особу безпосередньо до відділу ліцензування.

       4. Після перевірки повноти наданих заявником документів до заяви про видачу ліцензії відповідальна особа Відділу ліцензування підписує опис документів за встановленою формою, копія якого з відміткою про дату прийняття документів і реєстрації заяви в журналі обліку заяв і виданих ліцензій засвідчується підписом відповідальної особи та печаткою і видається заявнику або уповноваженій ним особі. Про отримання копії опису заявник або уповноважена ним особа розписується на зворотній стороні оригіналу опису із зазначенням дати її отримання.

  У разі подання ліцензіатом заяви про переоформлення ліцензії заявникові або уповноваженій ним особі видається довідка про прийняття заяви про переоформлення ліцензії.

  5. Прийнята від заявника заява проходить попередній аналіз у Відділі ліцензування на визначення можливості її подальшого розгляду. Заява не може бути прийнятою до подальшого розгляду, якщо вона підписана особою, яка не має на це повноважень, або якщо документи оформлені з порушеннями чинного законодавства.

  У цьому випадку заявник повідомляється в письмовій формі про залишення заяви без розгляду із зазначенням підстав цього рішення з одночасним поверненням йому всіх документів.

  6. У разі прийняття заяви для подальшого розгляду вона формується відділом ліцензування у окрему ліцензійну справу.

  В цій справі зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

       7. За результатами попереднього розгляду заяви співробітниками відділу ліцензування робиться довідка, яка разом із заявою і документами до неї не пізніше ніж за три робочих дні до засідання комісії передається секретарю комісії для включення їх розгляду в порядок денний чергового засідання.

       8. Після розгляду заяви комісією на підставі затвердженого протоколу її засідання відділ ліцензування протягом трьох робочих днів з дати затвердження протоколу письмово оповіщає заявників про прийняті рішення. В разі відмови у видачі ліцензії чи її копії або в переоформленні ліцензії, а також при анулюванні ліцензії заявники також інформуються про підстави такої відмови або анулювання ліцензії.

       9. Отримавши позитивне рішення за своєю заявою, заявник повинен згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 сплатити встановлену плату на рахунки територіального органу Державного казначейства № 3510 в установах Національного банку та № 2510 в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації за доходами 14060200, символ звітності банку 069), і документи, що підтверджують таку плату, надати до відділу ліцензування.

  10. На підставі прийнятих рішень та наданого заявником документа, що підтверджує внесення плати, відділ ліцензування оформляє встановленим порядком ліцензію (дублікат, копію ліцензії) і вручає її керівнику заявника або уповноваженій ним особі.

       11. Відділ ліцензування веде журнал обліку заяв та виданих ліцензій, в який вносить відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову про її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.

       12. Ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів від дати виникнення змін даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, письмово повідомити Департамент оборонно-промислової політики та військово-технічного співробітництва Мінпромполітики України про всі такі зміни та надати документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.

  На підставі отриманих повідомлень відділ ліцензування розробляє пропозиції щодо збереження дії ліцензії або про анулювання ліцензії і подає їх на розгляд до комісії.

       13. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати до Мінпромполітики України інформацію про усунення порушень. Відділ ліцензування на підставі цієї інформації подає довідку комісії для прийняття рішення.

       14. Ліцензіат, в разі ліквідації його філії, іншого відокремленого підрозділу, або в разі припинення його філією, іншим відокремленим підрозділом господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення такої діяльності подати до Департаменту оборонно-промислової політики та військово-технічного співробітництва Мінпромполітики України відповідне повідомлення в письмовій формі.

  Відділ ліцензування на підставі цієї інформації не пізніше наступного робочого дня від дати надходження документів повинен внести зміни до ліцензійної справи і ліцензійного реєстру.

  15. Відділ ліцензування при виникненні підстав для анулювання ліцензії (ст. 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності») на основі повідомлень ліцензіата або відповідних актів перевірної комісії готує пропозиції до комісії для прийняття рішення. Рішення повинно бути прийняте у десятиденний строк від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії.

  Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

       16. Повідомлення ліцензіатів про прийняті комісією рішення щодо результатів розгляду підстав для анулювання раніше виданих ліцензій (копій, дублікатів) протягом трьох робочих днів з дати прийняття цих рішень надсилаються ліцензіату відділом ліцензування.

       17. В разі отримання повідомлення державних контролюючих органів та органів місцевого самоврядування або заяв (повідомлень) інших осіб про порушення ліцензійних умов Відділ ліцензування надає пропозиції до комісії щодо прийняття рішення про організацію і проведення позапланової перевірки ліцензіата.

       18. Ліцензії, їх копії та дублікати на ведення господарської діяльності в сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї підписуються першим заступником Міністра промислової політики України та засвідчуються печаткою Міністерства промислової політики України.

       19. Відділ ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійних справ, формує і веде ліцензійний реєстр, а також подає дані до єдиного ліцензійного реєстру.