ДОДАТОК В

Договір купівлі-продажу ноу-хау

м.          "     "     ____ р.

Продавець:      ,

в особі      ,

що діє на підставі      ,

з одного боку, і

Покупець:     ,

в особі      ,

що діє на підставі      ,

з іншого боку,

уклали даний договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. Продавець зобов'язується надати покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити передачу прав на ноу-хау (секрети виробництва), обумовлену даним договором.

     1.2. Предметом даного договору є передача прав на комерційне використання технічної документації, що містить знання і досвід, якими володіє продавець, з виробництва такої продукції:

1.2.1. _________________________________________________ .

1.2.2. _________________________________________________ .

1.2.3. _________________________________________________ .

1.2.4. _________________________________________________ .

1.3. Відповідно до даного договору, покупець набуває права виробляти та реалізовувати продукцію, зазначену в п.1.2.

2. ЗМІСТ НОУ-ХАУ ТА ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

     2.1. Ноу-хау (секрети виробництва) мають такий зміст: ___________ .

     2.2. Ноу-хау (секрети виробництва) містяться в такій документації, яка передається продавцем покупцеві: _______________________________

3. ЦІНА ДОГОВОРУ (РОЯЛТІ)

3.1. Винагорода (роялті) за передане ноу-хау (секрети виробництва) складає:

за передачу ноу-хау (секрети виробництва) :      ;

за навчання персоналу використанню ноу-хау (секретів виробництва):      .

Усього:      .

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.     Терміни оплати:

протягом      з моменту укладення даного договору аванс (завдаток) в розмірі      ;

протягом      з моменту підписання акту передачі ноу-хау (секрети виробництва) остаточний розрахунок.

4.2. Порядок оплати:      .

(поштовий, телеграфний)

4.3. Вид розрахунків:      .

(готівковий, безготівковий, змішаний)

4.4. Форма розрахунків:      .

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення)

4.5. Покупець повинен повідомити продавця про здійснення платежу в термін      з моменту      шляхом

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ НОУ-ХАУ (СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА)

5.1. Термін передачі:      .

5.2. Місце передачі:      .

     5.3. При передачі документації сторони складають акт здачі-приймання, який підписується повноважними представниками сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення продавцем терміну, передбаченого п.5.1, він сплачує покупцеві пеню в розмірі ______________ вартості непереданого в строк ноу-хау за кожний день прострочення.

6.2. У випадку порушення покупцем терміну, передбаченого п.4.1 даного договору, покупець сплачує продавцю пеню в розмірі ____ несплаченої суми за кожен день прострочення.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

________________________________________________________________

(можуть бути зазначені додаткові умови співробітництва сторін:

________________________________________________________________

обов'язки продавця з консультування відносно ноу-хау, обов'язки

________________________________________________________________

покупця інформувати продавця про використання ноу-хау та ін.)

8. ІНШІ УМОВИ

     8.1. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

8.2. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

8.3. Після підписання даного договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного договору, втрачають юридичну силу.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, банківські реквізити і підписи сторін