Додаток Б

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

про використання ноу-хау

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "ліцензіар") в особі ______________________________

________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі     , з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та ______________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "ліцензіат") в особі    

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі     , з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "сторони", а кожна окремо - "сторона"),

уклали цей ліцензійний договір про використання ноу-хау (надалі іменується "договір") про таке.

1 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Терміни, що використовуються в цьому договорі, означають:

1.1.1.  Ноу-хау - знання, досвід, секрети виробництва тощо.

1.1.2.  Продукція за ліцензією (продукція, що вироблятиметься на основі ліцензії) ____________________________________________________.

1.1.3.  Спеціальна продукція -    

1.1.4.  Спеціальне обладнання - обладнання, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією (перелік надається окремим додатком до цього договору).

1.1.5.  Конфіденційність - дотримання заходів із запобігання випадковому чи навмисному розголошенню відомостей, що стосуються ноу-хау та продукції за ліцензією, третім особам.

1.1.6.  Звітний період - період діяльності ліцензіата щодо виконання умов цього договору протягом     місяців, починаючи з моменту набрання чинності цим договором.

1.1.7.  Територія (регіони відповідно до політико-адміністративного поділу країни або галузь промисловості тощо) -    

1.1.8.  Продажна ціна - визначена ціна за одиницю продукції за ліцензією, на базі якої встановлюється розмір роялті.

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар надає ліцензіатові на строк цього договору та за винагороду, яка виплачується ліцензіатом, виключну/невиключну ліцензію на використання ноу-хау. При цьому ліцензіатові надається право:

-     на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються ліцензіаром).

Варіанти п. 2.1.

При виключній ліцензії:

-     на надання субліцензії в обсязі переданих виключних прав, при цьому ліцензіар не може використовувати вказані права сам, а також передавати їх третім особам.

При невиключній ліцензії:

- ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право та передавати його третім особам.

3 ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

3.1. Вся технічна документація, необхідна і достатня для виробництва продукції за ліцензією, передається ліцензіаром уповноваженому представникові ліцензіата у _____- денний термін з моменту набрання чинності цим договором.

Технічна документація та матеріали щодо технічних норм та стандартів, що прийняті у відповідній галузі промисловості ліцензіата, виготовляються ліцензіаром за погодженням із ліцензіатом. За попередньою домовленістю між сторонами технічна документація може бути пристосована до умов ліцензіата.

Технічна документація повинна мати розшифровку умовних позначень та заводських норм, на які даються посилання в цій технічній документації.

3.2. При переданні технічної документації складається акт здавання-приймання з підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з'явилися у строк, встановлений для передання, то ліцензіар може надіслати документацію рекомендованою поштою на адресу та за рахунок ліцензіата.

Датою передання документації вважатиметься дата акта здавання-приймання або дата поштового штемпеля на накладній відповідно.

3.3. Якщо ліцензіат при переданні чи протягом 3 (трьох) місяців після отримання ним документації встановить неповноту чи неправильність отриманої від ліцензіара документації, то ліцензіар зобов'язаний протягом 3 (трьох) тижнів після надходження письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає, або виправити часткові недоліки та передати відкориговану документацію ліцензіату.

В цьому разі датою передання документації вважатиметься дата передання документації, якої не вистачало, чи відкоригованої документації згідно з положеннями абз. 2 п. 3.2.

3.4. Ліцензіат може розмножити документацію для своїх потреб, але при збереженні обов'язків зі забезпечення конфіденційності.

4 УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ

4.1.  Протягом строку цього договору сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про всі проведені ними вдосконалення та поліпшення, які стосуються ноу-хау, що є предметом цього договору, і продукції за ліцензією.

4.2.  Сторони повинні в першу чергу пропонувати одна одній усі вищевказані вдосконалення і поліпшення. Умови передання цих вдосконалень і поліпшень повинні узгоджуватись сторонами.

4.3.  Передання документації на вдосконалення і поліпшення ноу-хау, що є предметом цього договору, і продукції за ліцензією провадиться сторонами, як правило, безоплатно з відшкодуванням фактичних витрат з виготовлення і пересилання документів.

5 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які б могли бути порушені наданням ліцензії на використання ноу-хау.

5.2. Ліцензіар гарантує технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на підприємстві(-вах) ліцензіата та по можливості досягнення показників, передбачених цим договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій ліцензіара.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наводяться у додатку до цього договору.

5.3.  Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, що передаються ліцензіату, будуть комплектно, якісно виготовлені відповідно до чинних норм і стандартів ліцензіата (сторони можуть забезпечити й інші вимоги щодо документації та іншої інформації).

5.4.  Ліцензіат зобов'язується виготовляти продукцію у повній відповідності з отриманою технічною документацією та інструкціями ліцензіара в частині, що стосується ноу-хау.

5.5. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього договору (надалі іменується "порушення договору"), сторона несе відповідальність, визначену цим договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.5.1.  Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.5.2.  Сторона не несе відповідальності за порушення договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.5.3.  Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього договору.

6 ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА В ОСВОЄННІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ

6.1. Для надання технічної допомоги ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також навчання персоналу ліцензіата методам та прийомам роботи, що відносяться до виготовлення та застосування продукції за ліцензією, ліцензіар на прохання ліцензіата відряджає на підприємство(-ва) ліцензіата необхідну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомляє ліцензіара про своє прохання за ___ місяців до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.

6.2.  Ліцензіат забезпечує спеціалістів ліцензіара на час їх перебування на підприємстві(-вах) ліцензіата приміщенням у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефонно-телеграфним зв'язком та іншими погодженими видами обслуговування.

6.3.  Усі витрати, пов'язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, враховуючи оплату вартості залізниці чи авіаквитків до місця їх призначення і назад, перевезення ____ кг багажу на одну людину понад дозволені за авіаквитком, а також винагороду залежно від кваліфікації спеціалістів, несе Ліцензіат за обумовленими ставками.

6.4. У разі звернення ліцензіата до ліцензіара з проханням про відвідування підприємств, що виробляють продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх виробництвом та обладнанням на місці, ліцензіар задовольнить таке прохання.

Усі витрати, пов'язані з відвідуванням та перебуванням спеціалістів на підприємствах ліцензіара, несе ліцензіат.

На прохання ліцензіата та за його рахунок ліцензіар поставить йому зразки продукції за ліцензією та матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для виробництва продукції за ліцензією.

7 ПЛАТЕЖІ

7.1. За надання прав, що передбачені цим договором, за технічну документацію та іншу інформацію, що вказується у окремому додатку до цього договору, ліцензіат виплачує ліцензіарові винагороду відповідно до такого:

Варіант 1

(передбачає одночасні та поетапні виплати суми, що була обумовлена наперед)

а) сума у розмірі     гривень виплачується

(цифрами та літерами)

за пред'явленням ______ у трьох примірниках    

протягом ___ днів з дати     ;

б) сума у розмірі     гривень виплачується

(цифрами та літерами)

за пред'явленням ___________ у трьох примірниках протягом ____ днів з дня набрання чинності цим договором;

в) сума в розмірі     гривень виплачується

(цифрами та літерами)

за пред'явленням _____ у трьох примірниках та копії акта здавання-приймання або копії накладної, передбачених у п. 3.2 цього договору, протягом     днів з дати приймання технічної документації;

г)     сума у розмірі     гривень виплачується

(цифрами та літерами)

протягом ____ днів з дати початку виробництва/серійного виробництва.

Сторони визначають, що вважається початком виробництва/серійного виробництва.

Варіант 2

(передбачає одночасні або поетапні платежі та подальші поточні відрахування

протягом строку цього договору)

а)     початкова виплата у розмірі    

(цифрами та літерами)

гривень виплачується протягом     днів з дня набрання чинності цим договором     ;

-     поточні відрахування (роялті) виплачуються ліцензіарові у розмірі ____% від продажної ціни продукції за ліцензією і ___% від продажної ціни спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої ліцензіатом;

 •  поточні відрахування (роялті) виплачуються ліцензіарові у розмірі

  _______________________________________________гривень за одиницю

  (цифрами та літерами)

  (штуку, кілограм тощо) продукції за ліцензією ________________________

  (цифрами та літерами)

  гривень за одиницю спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої ліцензіатом.

  З урахуванням специфіки предмета цього договору сторони можуть домовитися про платежі у вигляді роялті, без попередньої оплати;

  б)     початкова оплата у розмірі    

  (цифрами та літерами)

  гривень, з яких:

  -     сума у розмірі     гривень

  (цифрами та літерами)

  виплачується за пред'явленням _____ у трьох примірниках протягом      днів з дня набрання чинності цим договором (інкасо з негайною оплатою, з наступним акцептом тощо).