Додаток А

ДОГОВІР

про захист комерційної інформації (про конфіденційність)

м.               "_     "     20__     р.

СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ:     ________,

в особі _________________________________________________________,

що діє на підставі ________________________________________________,

далі "сторона 1", з одного боку, і

СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ: _________________________________,

в особі _________________________________________________________,

що діє на підставі ________________________________________________,

далі "сторона 2", з іншого боку,

уклали даний договір про таке:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона 1 передає стороні 2 певну інформацію, яку вважає конфіденційною або секретом фірми, а саме таку, що стосується: ________________________________________________________________

Сторона 2 може отримати цю інформацію для цілей: ________________________________________________________________

Передача інформації обумовлена співробітництвом сторін і     

________________________________________________________________

2 ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Сторони підтверджують розуміння важливості питання та погоджуються взяти на себе такі зобов'язання:

2.1. Протягом ________ років з дати укладення даного договору сторона 2 не буде розголошувати ніякої інформації, отриманої нею від сторони 1, яка є секретом фірми або конфіденційною, будь-якій іншій особі, підприємству, організації, фірмі та не буде використовувати цю інформацію для своєї власної вигоди, за винятком мети, яка названа вище у явному вигляді.

2.2. Сторона 2 буде дотримуватися того ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації, котрого сторона 2, дотримувалася б у розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації того ж ступеня важливості.

3 ОСОБЛИВІ УМОВИ

3.1. Будь-яка інформація, передача якої оформлена в письмовому вигляді та віднесена обома сторонами до договору, вважається конфіденційною або секретом фірми.

3.2. Інформація не буде вважатися конфіденційною або секретом фірми, і сторона 2 не буде мати ніяких зобов'язань відносно даної інформації, якщо вона задовольняє один з таких пунктів:

-     вже відома стороні 2;

-     є або стає прилюдно відомою у результаті неправильної, недбалої або навмисної дії сторони 1;

 •  легально отримана від третьої сторони без обмеження та без порушення договору;
 •  надана третій стороні стороною 1 без аналогічного обмеження на права третьої сторони;
 •  незалежно розроблена стороною 2 за умови, що особа або особи, які її розробили, не мали доступу до конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації;
 •  дозволена до випуску письмовим дозволом сторони 1;
 •  розкрита урядові на вимогу урядового органу, і сторона 2, докладає максимальних зусиль, щоб добитися поведінки з цією інформацією, як з конфіденційною або такою, яка є секретом фірми, або якщо її розкриття вимагає законодавство.

  4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  4.1. Сторона 2, буде відповідальна за:

  а) ненавмисне розголошення або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого самого високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення або використання;

  б) несанкціоноване розголошення або використання конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації особами, які працюють або працювали на неї за наймом, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації аналогічної важливості.

  4.2.  Сторона 2 призначає вказану нижче особу своїм Відповідальним за секретність для отримання за її дорученням усієї конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації згідно з договором. сторона 2 може змінити свого відповідального за секретність шляхом письмового повідомлення сторони 1 про ім'я та адресу її наново призначеного відповідального за секретність у     - денний термін після призначення.

  4.3.  Уся інформація, яка видається стороною 1 стороні 2 у будь-якій формі згідно з договором, буде й залишиться виключною власністю сторони 1 і дані та будь-які їх копії повинні негайно повертатися сторони 1 за письмовою вимогою або знищуватися, на розсуд сторони 1.

  5 РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

  5.1.  Жодна із сторін не буде розголошувати факт існування договору без попередньої згоди другої сторони.

  5.2.  Договір не може бути доручений або переданий стороною 2 в силу закону або зміни керівництва. Будь-яка спроба сторони 2 доручити договір без попередньої письмової згоди сторони 1 буде недійсною. Якщо третя сторона учинить позов або іншу юридичну дію на предмет розкриття будь-якої конфіденційної інформації, сторона 2 негайно повідомить сторону 1 і забезпечить їй у розумних межах таку допомогу, якої сторона 1 буде вимагати для запобігання розголошенню.

  6 СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Даний договір підлягає юрисдикції та тлумаченню у відповідності до законів     

  ________________________________________________________________

  6.1.  Сторона, яка виграла в будь-якому позові або судовому розгляді між сторонами, який витікає із даного договору або пов'язаний з ним, буде мати право на відшкодування в розумних межах гонорарів її адвокатам та витрат, зазнаних у зв'язку з будь-яким таким позовом або судовим розглядом.

  6.2.  У випадку встановлення вини сторони 2 у розголошенні конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації, сторона 1 на власний розсуд має право відшкодувати збитки, зазнані у зв'язку з розголошенням або використанням цієї інформації, або отримати від сторони 2 штраф у розмірі, обумовленому письмовим чином при передачі інформації.

  7 ІНШІ УМОВИ

  7.1.  Даний Договір складений у 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

  7.2.  Усі усні застереження за даним договором не мають сили. Договір може бути видозмінений або доповнений лише в письмовій формі, підписаній обома сторонами.

  7.3.  Даний договір укладений на термін від "___"_______ 20__ р. до "___"______20__ р.

  7.4.  Відповідальний за секретність     .

  8 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПІДПИСИ СТОРІН