1.4.1 Застосування масок постійної довжини

Розглянемо на конкретному прикладі процес сегментації мережі із застосування масок постійної довжини (технологія FLSM - Fixed-Length Subnet Masking) для структуризації мережі [1].

Наприклад, адміністратору мережі треба організувати чотири мережі, а постачальником послуг виділено лише один номер мережі класу В 129.144.0.0. Дана задача може бути розв’язана за допомогою застосування масок постійної довжини. Обрана маска в даному випадку буде 255.255.192.0 (оскільки для адресації чотирьох наших мереж треба запозичити з бітів номера вузла два старших розряди третього октету). Після накладанні такої маски на видану адресу, кількість розрядів, що відповідали номеру мережі збільшились з 16 до 18. Два додаткові біти (№ 17 і 18) у номері мережі часто інтерпретують як номери підмереж.

В результаті застосування масок схема розподілу адресного простору прийняла вигляд, як показано у таблиці 1.2 [3].

Таблиця 1.2 - Поділ адресного простору мережі класу В з викорис-танням технології FLSM

Мережа, отримана в результаті такої структуризації наведена на рис. 1.3. Весь трафік із зовнішнього світу потрапляє у наші внутріш-ні мережі через маршрутизатор М1. Для структуризації інформаційних потоків у внутрішній мережі встановлено додатковий маршрутизатор М2.

В кожній з чотирьох підмереж може бути до 2^14 – 2 вузлів. Якщо такої кількості вузлів немає - адресний простір буде невикористаним.

Ззовні дана мережа виглядає як звичайна мережа класу В, а на локальному рівні – це складена мережа, що має підмережі. Це також має ще одну перевагу, оскільки дозволяє приховати від зовнішнього спостереження структуру такої мережі.

Даний підхід дозволяє у порівнянні з класовою адресацією ефектив-ніше розподіляти адресний простір. Проте, як ми побачили в дано-му випадку, залишилось незадіяними 2^14 - 4 адрес.

Рисунок 1.3 - Мережа, структурована із застосуванням FLSM

Цілком зрозуміло, що у випадку дефіциту ІР-адрес таке неефективне використання ІР-адрес також є неприпустимим. Для вирішення даної проблеми може бути використана технологія застосування масок змінної довжини (VLSM - Variable Length Subnet Masking).