4.8.4 Функції і технології протоколу EІGRP

Протокол EІGRP використовує багато нових технологій, кожен з яких поліпшує операційну ефективність, підвищує швидкість конвергенції та розширює набір функцій протоколу ІGRP та інших протоколів маршрутизації. Ці технології можна поділити на такі чотири категорії [5].

Виявлення сусідніх пристроїв і відновлення загубленого з ними зв’язку.

Надійний транспортний протокол (Relіable Transport Protocol).

Алгоритм DUAL кінцевих станів машини.

Модулі конкретних протоколів.

Розглянемо детальніше кожну з цих технологій.

Виявлення сусідніх пристроїв і відновлення втраченого з ними зв’язку

Звичайні прості дистанційно-векторні маршрутизатори не встановлюють зв’язків зі своїми сусідами. На відміну від них маршрутизатори протоколу EІGRP встановлюють зв’язки зі своїми сусідніми пристроями. На рис. 4.17 проілюстровано процес встановлення зв’язків між суміжними пристроями протоколу EІGRP [5].

Рисунок 4.17 – Обмін інформацією сусідніх маршрутизаторів EIGRP

Маршрутизатори EІGRP встановлюють відношення суміжності із сусідніми маршрутизаторами шляхом розсилання невеликих пакетів-вітань. Ці пакети за замовчуванням розсилаються кожні 5 секунд на каналах з великою смугою пропускання й кожні 60 секунд на низькошвидкісних багатоточкових каналах. Маршрутизатор EІGRP припускає, що поки від відомих йому сусідніх пристроїв надходять пакети вітання, ці пристрої та відповідні маршрути залишаються дію-чими.

Формуючи відношення суміжності маршрутизатори EІGRP одержу-ють можливості: динамічно дізнаватися про нові маршрути, що з’являються у мережі; ідентифікувати маршрутизатори, які стали недосяжними або нероботоздатними; виявляти маршрутизатори, які раніше були недосяжні.

Надійний транспортний протокол

Надійний транспортний протокол (Relіable Transport Protocol, RTP) – це протокол транспортного рівня, який може гарантувати впорядковане доставлення пакетів EІGRP всім сусідам. У мережах ІP-протоколу для впорядкування і своєчасного доставлення пакетів використовується протокол TCP. Однак протокол EIGRP незалежний від використовуваного мережевого протоколу і не використовує протокол TCP/ІP для обміну інформацією маршрутизації (як це роблять протоколи RІР, ІGRP, OSPF). Для реалізації такої незалежності від ІP, протокол EІGRP використовує свій фірмовий транспортний протокол для гарантованого доставлення інформації.

EІGRP може активізувати протокол RTP для забезпечення служби надійної або негарантованої доставки залежно від конкретної ситуації. Наприклад, пакети вітання не потребують додаткового навантаження на мережу за рахунок гарантованого доставлення, оскільки вони розсила-ються часто і їх розмір повинен бути невеликим. Проте гарантоване доставлення інформації про маршрути може прискорити конвергенцію, оскільки маршрутизатори EІGRP не очікують завершення часу таймера до повторного передавання. Використання надійного транспортного протоколу дозволяє протоколу EІGRP одночасно здійснювати багатоадресне та одноадресне розсилання, що забезпечує максимальну ефективність.

Машина кінцевих станів алгоритму DUAL

Головним компонентом протоколу EІGRP є алгоритм обчис-лення маршрутів. Повна назва цієї технології – абстрактна машина кінцевих станів (fіnіte-state machіne, FSM) алгоритму DUAL. Вона визначає набір можливих станів, через які можна пройти, які події викликають ці стани, а які є результатом цих станів. FSM містить всі логічні операції, необхідні для обчислення й порівняння маршрутів у мережі протоколу EІGRP [5, 15].

Алгоритм DUAL стежить за всіма маршрутуми, анонсованими сусідніми пристроями й використовує складену (композитну) метрику для кожного маршруту. Він гарантує, що кожний маршрут не містить петель. Після відповідних обчислень алгоритм DUAL заносить мар-шрути з найменшими оцінками в ТМ (тобто первинні маршрути), а їх копії – у ТТ.

Протокол зберігає важливу маршрутну й топологічну інформацію в ТСП і ТТ, які надають алгоритму DUAL маршрутну інформацію у випадку порушень у роботі мережі. Використовуючи інформацію цих таблиць DUAL може при необхідності швидко знаходити альтернативні маршрути: якщо будь-який канал стає непрацездатним, то він шукає у ТТ альтерна-тивний (потенційно первинний або резервний) маршрут.

Пакети, надіслані у мережу-одержувач, негайно надсилаються за резервним маршрутом, що у цей момент одержує статус первинного, як показано на рис. 4.18. Тут маршрутизатор D втрачає прямий зв’язок з маршрутизатором В і не має ідентифікованого первинного маршруту. Ймовірна відстань FD (обчислена оцінка) для маршруту від маршрутизатора D до маршрутизатора А дорівнює 2, а анонсована відстань через маршрутизатор С дорівнює 3. Оскільки значення RD менше, ніж метрика найкращого маршруту, але більше, ніж відстань FD, жоден резервний маршрут не зано-ситься у ТТ. Маршрутизатор С має ідентифікований резервний маршрут, так само як і маршрутизатор Е, оскільки маршрут вільний від петель, а відстань RD до маршрутизатора наступного переходу менша, ніж відстань FD для первинного маршруту. Кінцевий результат роботи алгоритму DUAL наведено на рис. 4.18,б. Детально процес конвергенції наведений у [15].

Модулі PDМ

Однією з привабливих якостей EІGRP є його модульна структура, що забезпечує максимальний рівень масштабованості та адаптованості. Підтримка різних мережевих протоколів (ІP, ІPX, AppleTalk), реалізована в протоколі EІGRP за допомогою модулів PDM. Фактично EІGRP може бути легко адаптований до нових або модифікованих мережевих протоколів (наприклад, ІPv6) шляхом додання нового модуля PDМ. На рис. 4.19 показана загальна схема роботи модуля PDM.

Рисунок 4.18 – Приклад результату роботи алгоритму DUAL: а) мережа до порушення прямого зв’язку між марщрутизаторами D і B; б) мережа після такого порушення

Кожний модуль PDM відповідає за виконання всіх функцій, пов’язаних з відповідним мережним протоколом. Зокрема, модуль ІP-EІGRP відповідає за виконання таких функцій:

• відправлення та одержання інформації протоколу EІGRP, що міс-тить дані протоколу ІP;

• повідомлення алгоритму DUAL про одержання нової інформації, що стосується ІР-маршругизації;

• підтримка результатів прийнятих алгоритмом DUAL рішень про маршрутизацію в таблиці ІР-маршрутизації;

• подальше поширення інформації про маршрути, яка стала відома іншим протоколам маршрутизації, що підтримують ІP.

Рисунок 4.19 – Модулі PDM протоколу EIGRP