4.8.6 Конвергенція протоколу EІGRP

Алгоритм DUAL забезпечує дуже швидку конвергенцію протоколу EІGRP. Для кращого розуміння процесу конвергенції з використанням DUAL, розглянемо схему, наведену на рис. 4.20 [5]. Маршрутизатор RTA може одержати доступ до мережі Network w через три різних маршрутизатори: RTX, RTY або RTZ. Для спрощення обчислень композитна метрика протоколу EІGRP замінена оцінкою для каналу. ТТ маршрутизатора RTA містить список всіх маршрутів, анонсованих сусідніми з ним пристроями.

Як показано у табл. 4.9, маршрутизатор RTA зберігає для кожної мережі реальну (обчислену) оцінку доступу до цієї мережі, а також анонсовану оцінку (повідомлену відстань) від свого сусіднього при-строю.

Спочатку RTY є первинним маршрутом до Network w, оскільки має найменшу обчислену оцінку. Найменша обчислена метрика RTA до Network w (передбачувана відстанню FD до Network w) дорівнює 31.

Рисунок 4.20 – Конвергенція протоколу EIGRP

Таблиця 4.9 – Композитна метрика

Для вибору резервного маршруту, який би став первинним до Network w, маршрутизатор RTA виконує процес, що складається з трьох етапів.

Етап 1. Визначається, які сусідні пристрої мають відстань RD до Network w, меншу відстані FD для RTA до Network w. Це відстань FD дорівнює 31; RD для RTX дорівнює 30, a RD для RTZ дорівнює 220. Таким чином, RD для RTX менше поточного FD, у той час як RD для RTZ більше поточного FD.

Етап 2. Визначається мінімальна обчислена оцінка до Network w з доступних маршрутів, що залишились. Обчислена оцінка маршруту через RTX дорівнює 40, а через RTZ дорівнює 230. Таким чином, RTX забезпечує найменшу обчислену оцінку.

Етап 3. Визначається чи задовольняють маршрутизатори критерії першого та другого етапів. Маршрутизатор RTX задовольняє й ті та ін-ші, тому він є резервним маршрутом.

Якщо маршрутизатор RTY стає нероботоздатним, то маршрутизатор RTA негайно переходить до використання маршрутизатора RTX (резервного маршруту) для пересилання пакетів у Network w. Здатність здійснювати негайне перемикання на резервний маршрут є основною передумовою дуже швидкої конвергенції протоко-лу EІGRP.

Чи може RTZ бути резервним маршрутом? Використовуючи вищенаведений триетапний процес, RTA з’ясовує, що RTZ анонсує оцінку 220, яка не менша, ніж відстань FD для RTA (дорівнює 31). Отже, RTZ не може бути резервним маршрутом (поки ще). Відстань FD може змінитись тільки під час переходу з активного у пасивний стан, а цей перехід поки ще не відбувся, тому ця відстань залишається рівною 31. До цього моменту, оскільки для Network w ще не відбувся перехід в активний стан, алгоритм DUAL здійснює процес, який називається локальним обчисленням.

Маршрутизатор RTA не може знайти резервних маршрутів, тому він в кінцевому підсумку переходить від пасивного до активного стану для мережі Network w і запитує свої сусідні пристрої про цю мережу. Даний процес називається обчисленням дифузії (dіffusіng computatіon). При переході мережі Network w у активний стан ця відстань FD перевстановлюється, що дозволяє RTA в остаточному підсумку прийняти RTZ як первинний маршрут до мережі Network w.

Тепер знову повернемось до прикладу КМ, наведеної на рис. 4.14а, та ТМ маршрутизатора R2 (рис. 4.14б). Якщо вийде з ладу безпосередній зв’язок між R2 та R3, чи є резервний шлях в ТТ маршрутизатора R2 до мережі 192.168.1.0? Так, є, оскільки метрика маршруту від R1 до мережі 192.168.1.0 складає 2172416, що менше ніж метрика маршруту від R2 до мережі 192.168.1.0, яка дорівнює 3014400 (наявність резервного шляху можна проглянути за допомогою введення на R2 команди show ip eigrp topology – приклад 4.2.). При не-виконанні даної умови резервного шляху від мережі R2 до мережі 192.168.1.0 не було б і тоді, був би потрібен перерахунок. В даному ж випадку перерахунку не потрібно і при виході з ладу основного шляху зразу ж відбудеться використання резервного.

R2# show ip eigrp topology
<частина результатів виведення опущена>
. . .
Р 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3014400
via 192.168.10.10 (3014400/28160) Serial0/0/1
via 172.16.3.1 (41026560/2172416) Serial0/0/1
<частина результатів виведення опущена>

Приклад 4.2 – Основний та резервний шляхи до мережі 192.168.1.0