1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту” являє собою одну з базових дисциплін в підготовці спеціалістів та магістрів інженерії, що займаються вирішенням питань розрахунку площ, дільниць, постів, працівників для проведення технічного обслуговування та поточного ремонтку рухомого складу автомобільного транспорту.

Мета викладання дисципліни – формування у студентів системи науково-практичних знань, придбання навиків кваліфікованого вирішення питань  визначення основних напрямків вдосконалення виробничо-технічної бази ВТБ, знайомство з теоретичними основами та отримання практичних навичок з технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту.

Основними задачами вивчення дисципліни є:

 • визначення стану, оцінка шляхів і основних форм розвитку ВТБ;
 • оволодіння методами аналізу стану ВТБ діючих підприємств АТ;
 • прививання навиків прийняття раціональних інженерних рішень по розвитку ВТБ;
 • опанування метологією і принципами технологічного проектування АТП і СТО.

Зв’язок дисципліни з загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами.
Для кваліфікованого вирішення питань розвитку виробничих систем транспорту студенту необхідно мати фундаментальну підготовку по багатьом дисциплінам, мати уяву про особливості сучасних технологічних процесів, форм організації виробничих систем, існуючих систем організації, управління виробничими системами.
Вивчення даної дисципліни базується на знанні слідуючих предметів: “Використання експлуатаційних матеріалів”, “Технічна експлуатація автомобілів”, “Технологічні процеси ТО автомобілів”, «Менеджмент та маркетинг на автомобільному транспорті».
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати

 • сучасний стан і тенденції розвитку виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту;
 • форми організації виробничо-технічної бази;
 • особливості розвитку та відтворення ВТБ;
 • структуру ВТБ;
 • основні етапи технологічного проектування ВТБ;
 • методи розрахунку виробничої програми ремонтно-обслуговуючого виробництва;
 • методику розробки технологічних планувальних рішень підприємств автомобільного транспорту;
 • основні вимоги, що до розробки планувальних рішень;
 • методи оцінки проектних рішень.

вміти самостійно аналізувати стан виробничо-технічної бази, оцінювати його і знаходити вдосконалення

 • – розраховувати виробничу програму ремонтно-обслуговуючого виробництва;
 • розробляти об’ємно-планувальне рішення підприємства;
 • розробляти планувальні рішення зон і дільниць;
 • проводити техніко-економічну оцінку проектів.

Дисципліна вивчається один триместр (табл. 1), протягом якого студент виконує завдання з двох модулів. Контроль знань в модулі здійснюється за допомогою теоретичного колоквіуму та захисту лабораторних, практичних робіт. Підсумковий контроль реалізується за допомогою іспиту вкінці триместру. З даної дисципліни виконується курсовий проект. Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, а в наступному триместрі – курсовий проект.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, підготовка до колоквіумів, написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання), підготовка до лабораторних занять, колоквіумів, тестування, заліку.

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань
0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"
(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки
070106 "Автомобільний транспорт"
(шифр і назва)

Модулів – 2 денна форма

Спеціальність (професійне
спрямування):
07010601 – "Автомобілі та автомобільне господарство"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 заочна форма

1

1

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 216

1

1,2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 7,7
самостійної роботи студента – 13,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр

35год.

6 год.

4 год.

Практичні, семінарські

21год.

2 год.

4 год.

Лабораторні

21 год.

6 год.

Не перед.

Самостійна робота

139год.

130
год.

64 год.

Вид контролю: іспит