2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

Тема 1. Стан і шляхи розвитку виробничо-технічної бази автомобільного транспорту.

Перелік питань до теми №1
1. Поняття виробничо-технічної бази автомобільного транспорту.
2. Основні фактори, які впливають на функціонування ВТБ (структура і вік рухомого складу, природничо-кліматичні та інші умови).
3. Показники , які характеризують стан ВТБ.
4. Аналіз забезпеченості ВТБ виробничо-складськими приміщеннями, постами, засобами механізації.
5. Структура і характер використання капіталовкладень в ВТБ.
6. Основні методичні принципи розвитку ВТБ АТ.
7. Концепція розвитку ВТБ. Характеристика шляхів (етапів) розвитку ВТБ і оцінка іх ефективності.
8. Загальна характеристика стану розвитку ВТБ діючих підприємств АТ. Зарубіжний досвід.

Література до теми 1
Рекомендована література [2, 7, 9].

Контрольні запитання до теми 1
1. Що називають виробничо-технічною базою?.
2. Назвіть та охарактеризуйте основні фактори, які впливають на функціонування ВТБ?
3. Які показники ВТБ Ви знаєте?     
4. Як оцінюється ефективність використання ВТБ.
5. Розрахунок річної та добової програми РОВ АТП.
6. За якими показниками проводиться аналіз стану ВТБ.
7. Що відноситься до виробничо-технічної бази на АТП?
8. Які основні фонди входять в ВТБ.
9. Нормативи проектування АТП. Їх корегування.
10. Нормативи проектування СТОА. Їх корегування.

Тема 2. Форми організації виробничо-технічної бази.

Перелік питань до теми №2
1. Системний підхід до розвитку ВТБ.
2. Формування організаційних направлень ВТБ.
3. Концентрація, спеціалізація і виробниче кооперування ВТБ.
4. Організаційна структура ВТБ.

Література до теми 2
Рекомендована література [2, 3, 8]

Контрольні питання до теми 2
1. В чому суть системного підходу?
2. Методи організації ТО та ПР автомобілів.
3. Технологічний процес роботи СТОА.
4. Що розуміється під структурою ВТБ.
5. Визначення обсягів робіт з ТО та ПР АТП.
6. В чому суть концентрації ВТБ.
7. В чому суть спеціалізації ВТБ.

Тема 3. Реконструкція і технічне переобладнання – основна форма розвитку ВТБ АТ.

Перелік питань до теми №3
1. Характеристика форм розвитку ВТБ АТ (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переобладнання).
2. Аналіз причин невідповідності елементів ВТБ діючих АТП пред-ставленим вимогам.
3. Основні види реконструкції і технічного переобладнання, оцінка їх ефективності.
4. Вибір форм і шляхів розвитку ВТБ.
5. Переваги реконструкції і технологічного переобладнання перед іншими формами розвитку ВТБ.
6. Методологія розробки технологічної частини проектів реконструкції і технічного переобладнання підпиємств АТ, особливості і основні етапи.
7. Склад проектної документації.
8. Пріоритетні форми розвитку і вдосконалення ВТБ підприємств АТ.

Література до теми 3
Рекомендована література [1, 3, 10]

Контрольні питання до теми 3
1. В чому суть реконструкції діючої ВТБ.
2. Які види і особливості реконструкції ви знаєте.
3. Як визначається ефективність реконструкції ВТБ.
4. В чому суть технічного переозброєння ВТБ.
5. Пристрої і споруди огляду автомобілів.
6. Розробка конструктивних схем виробничих приміщень
7. Переваги та недоліки потокових методів ТО. Умови вибору потокового методу.

Тема 4. Перспективи розвитку виробничо-технічної бази.

Перелік питань до теми №4
1. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток виробничо-технічної бази.
2. Основні принципи прогнозування розвитку ВТБ.
3. Формування і вибір варіантів ВТБ.
4. Перспективне планування розвитку ВТБ.

 

Контрольні запитання до теми 4
1. Основні шляхи розвитку ВТБ.
2. Як вибрати необхідний варіант розвитку ВТБ?
3. Опишіть перспективи планування розвитку ВТБ.
4. Як впливає науково-технічний прогрес на розвиток ВТБ?
5. Які організаційні структури ВТБ найбільш раціональні.
6. В чому суть кооперованих зв’язків між підприємствами.

Література до теми 4
Рекомендована література [8-10].

Тема 5. Методика визначеності забезпеченості елементів ВТБ підприєства робочими постами, технологічним обладнанням, виробничо-складськими площами.

Перелік питань до теми №5
1. Основні етапи технологічного проектування АТП.
2. Методи розрахунку виробничої програми по ТО, ПР і самообслуговуванню підприємтсв.
3. Розподілення обсягів робіт в комплек-сному АТП і при централізації і кооперації їх виконання.
4. Розрахунок чисельності виробничих робочих.
5. Обумовлення вибору організації ТО і діагностування автомобілів.
6. Методика розрахунку окремих постів та поточних постів періодичної та безперервної дії.
7. Особливості розрахунку постів при організації ТО змішаного рухомого складу.
8. Методика розрахунку постів ПР.
9. Визначення потреби зон, дільниць в технологічному обладнані.
10. Склад приміщень підприємства.
11. Розрахунок оптимального рівня механізації для робочих зон, дільниць і підприємства в цілому.

Контрольні запитання до теми 5
1. Розрахунок чисельності виробничого персоналу.
2. Як впливає концентрація ВТБ на основні техніко-економічні показники технічної служби.
3. Технологічний процес ТО та ремонту автомобілів в умовах АТП. Графік виробничого процесу.

Література до теми 5
Рекомендована література [3,5,8]

Тема 6. Методи оптимального технологічного розрахунку АТП.

Перелік питань до теми №6
1. Недоліки детермінованих методів технологічних розрахунків.
2. Основні рівняння розрахунку потужності дільниць поточного ремонту і комплексу технічного обслуговування.
3. Методика розрахунку ймовірних параметрів дільниць на основі нормативів трудомісткості робіт.
4. Визначення показників основних дільниць технічної служби при локальній оптимізації їх потужності.

Контрольні запитання до теми 6
1. Що таке проект?
2. Які Ви знаєте недоліки детермінованих методів технологічних розрахунків?
3. Опишіть методику розрахунку ймовірних параметрів дільниць на основі нормативів трудомісткості робіт?

Тема 7. Методи розробки технологічних планувань рішень підприємств АТ

Перелік питань до теми №7
1. Принципи розробки технологічних рішень зон, дільниць і складських приміщень.
2. Основні вимоги до розміщення обладнання, нормовані відстані.
3. Особливості розробки планувальних рішень для АТП, які мають газобалонні автомобілі (ГБА) і спеціальзований рухомий склад.
4. Основні фактори, які впливають на розробку загальних планувальних рішень АТП.
5. Генеральний план підприємства, основні вимоги до дільниці, розміщення будівель і зведень.
6. Способи забудівлі дільниці.
7. Основні показники генерального плану.
8. Об’ємно-планувальні рішення одно- і багато поверхових будівель.
9. Принцип вибору сітки колон для різних виробничих приміщень.
10. Основні вимоги до розміщення зон, дільниць, складів.
11. Технологічні зв’язки.
12. Етапи розробки загального планування (компановки) виробничо-складських приміщень АТП.
13. Способи реконструкції будівель і зведень.
14. Особливості реконструкції приміщень для ТО і ПР, збереження ГБА.
15. Варіантність проектних рішень реконструкції і технологічного переобладнання і їх техніко-економічна ефктивність.
16. Нові компоновочні схеми (комплекси) виробничо-складських приміщень.

Контрольні запитання до теми 7
1. Назвіть основні вимоги до розміщення зон, дільниць, складів.?
2. Основні етапи технологічного проектування ВТБ.
2. Розрахунок потокових ліній неперервної дії.
3. Які вихідні дані потрібні для технологічного розрахунку АТП.
4. Розрахунок потокових ліній періодичної дії.
5. Основні вимоги до розробки генеральних планів.
6. Режим роботи виробничих зон та дільниць АТП.
7. Вибір способу зберігання рухомого складу. Схеми розстановки.
8. Розрахунок кількості постів ТО та ПР автомобілів.
9. Склад виробничих приміщень АТП. Способи їх взаємного розташування.

Тема 8. Оцінка проектних рішень.

Перелік питань до теми №8
1. Техніко-економічна оцінка проекту.
2. Основні показники за якими оцінюється технологічна частина проекту, архітектурно-будівельна частина.
3. Економічна частина проектних рішень.
4. Показники економічної ефективності капітальних вкладень.

Контрольні запитання до теми 8
1. Назвіть основні показники за якими оцінюється технологічна частина проекту.
2. Як проводиться техніко-економічна оцінка проекту?
3. Назвіть основні показники економічної ефективності капітальних вкладень.

Тема 9. Виробничо-технічна база автосервісних підприємств.

Перелік питань до теми №9
1. Станціїї технічного обслуговування.
2. Класифікація станцій технічного обслуговування автомобілів (СТОА) по принципу розміщення, по характеру виробничої діяльності, по виробничій потужності.
3. Призначення виробничих і спеціалізованих участків СТОА.
4. Гаражі стоянки автомобілів.
5. Перспективи ровитку ВТБ системи автотехобслуговування.

 

Контрольні запитання до теми 9
1. Функціонально-технологічна структура СТОА.
2. Які є форми оновлення засобів праці.
3. Які вихідні дані потрібні для технологічного розрахунку СТОА.
4. Які вимоги ставляться до приміщень АТП та СТОА.

Тема 10. Технологічне проектування і реконструкція СТОА.

Перелік питань до теми №10
1. Перспективні методи проектування і реконст-рукції СТОА.
2. Модульно-секційний принцип проектування СТОА.
3. Розрахунок виробничої програми СТОА.
4. Техніко-економічна оцінка проектів СТОА

 

Контрольні запитання до теми 10
1. Які вихідні дані потрібні для технологічного розрахунку СТОА.
2. Основні вимоги до планування виробничих корпусів.
3. Як класифікують СТОА.
4. Розрахунок обсягів робіт міської СТОА.
5. Потік вимог (автомобіле-заїздів) на СТОА. Що таке умовний автомобіль парку.
6. Як визначити потужність міської та дорожньої СТОА.
7. Розрахунок обсягів робіт дорожньої СТОА.

Тема 11. Прогресивні методи проектування і реконструкції СТОА.

Перелік питань до теми №11
1. Необхідність і доцільність використання науково-технічного прогресу при проектуванні і реконстукції СТОА.
2. Розподіл робіт, що формують потік вимог на обслуговування автомобілів по групам.
3. Модульно-секційний метод проектування і реконструкції СТОА.
4. Спеціалізація СТОА по виконанню різних комплексів робіт.

Контрольні запитання до теми 11
1. Розрахунок площ виробничих приміщень з ТО та ремонту автомобілів.
2. Розрахунок площ складських приміщень.
3. Показники генеральних планів. Порядок їх визначення.
4. Як оцінюється ефективність використання ВТБ.
5. Способи забудови території. Їх переваги та недоліки.
6. Особливості планувальних рішень генеральних планів СТОА.