Cover

Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник

Теоретична механіка. Кінематика

Організація самостійної роботи студентів

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

РОЗДІЛ 1

Тестові завдання вхідного контролю з дисципліни «Загальна фізика» (розділ «Кінематика»)

Варіант № 1

1. Як правильно задати рух точки натуральним способом?

1) траєкторія точки;

2) ;

3) траєкторія точки, закон руху точки по траєкторії, початок і напрямок додатного відліку дугової координати.

 

2. Вектор швидкості точки М, яка рухається по траєкторії АВ від точки А до точки В, направлений по відрізку:

1)  січної  ММ₁;    2) дотичної  ММ₃;    3) дотичної  ММ₄.

3. Як направлене прискорення точки при її рівномірному русі по колу?

       

Варіант № 2

1. При якому способі задання руху точки задається траєкторія?

1)  при координатному способі;

2)  при векторному способі;

3)  при природному способі.

2. В якій площині розміщений вектор прискорення точки  та куди він направлений?

1)  в нормальній площині і направлений в сторону випуклості кривої;

2)  в стичній площині і направлений в сторону увігнутості кривої;

3)  в дотичній площині і направлений в сторону випуклості кривої.

3. Вкажіть правильний напрямок векторів, нормального і дотичного прискорень точки М, якщо вона рухається прискорено по траєкторії від А до В

                       

Варіант № 3

1. Які елементи визначають рух точки при векторному способі задання її руху?

1)  годограф радіус-вектора;

2)  радіус-вектор, проведений з нерухомого центра О в дану точку;

3)  траєкторія точки, рівняння руху  .

2. Вкажіть правильну формулу швидкості при векторному способі задання руху

1) ;       2) ;                    3) .

3. Яка формула визначає величину прискорення точки в криволінійному русі?

1) ;       2) ;            3) .

Варіант № 4

1.  Вкажіть правильну формулу вектора кривизни кривої

1)   ;       2)  ;      3)  .

2.  Модуль швидкості точки при координатному способі задання її руху визначається виразом:

1)    ;     2)  ;    3)  .

 

3. Нормальне прискорення точки характеризує:

1)  зміну швидкості за величиною;

2)  зміну швидкості за величиною і за напрямком;

3)  зміну швидкості за напрямком.

 

Варіант № 5

1.  Яка формула визначає швидкість точки при натуральному способі задавання її руху?

1)  ;     2)  ;    3)  .

2. За заданими рівняннями руху точки визначіть вигляд її траєкторії : y b.

1)  пряма;  2) коло;   3) еліпс.

3. За якою формулою визначається вектор швидкості точки при натуральному способі задання руху і як він направлений?

1) , по дотичній до траєкторії в сторону збільшення кутової координати;

2) , по дотичній до траєкторії в сторону руху точки;

3) ,  по дотичній до траєкторії в сторону руху точки.

Варіант № 6

1. Вкажіть закон руху точки при натуральному способі задання руху.

1) ; 2)  ;   ;   ;  3)  .

2. За якою формулою визначається вектор швидкості?

1) ;  2)  ;   3)  .

3. Як записати рівняння рівноприскореного руху точки в загальному випадку і вираз швидкості при цьому виді руху?

1) +,   

2) +,    

3) +,           .

Варіант № 7

1. Вкажіть закон руху точки при координатному способі задавання руху

1) ;  2)  ;  3) ;   ;   .

2. Рівняння годографа швидкості має вигляд:

1) ;    2)  ;    3)   ;

           ;          ;          ;   

           ;           ;          .

3. За якою формулою визначаються вектори  та  при векторному способі задання руху точки?

1)     ;     2)  ;      3)   ;  

   ;            ;             .

Варіант № 8

1. Вкажіть закон рівноприскореного руху точки по криволінійній траєкторії

1) ; 2) +; 3) +.

2. Що характеризує дотичне і нормальне прискорення точки?

1)  дотичне прискорення характеризує зміну швидкості за величиною, а нормальне за напрямком;

2)  дотичне прискорення характеризує зміну швидкості за напрямком, а нормальне за величиною;

3)  дотичне і нормальне прискорення характеризують зміну швидкості за одиницю часу.

3. В якому випадку рух точки буде прискореним?

 

1.                                                           2.

           

3. При прямолінійному русі.

Варіант № 9

1. По якій траєкторії рухається точка, якщо задані рівняння її руху?   y .

1)  коло радіусом a, із центром на початку координат;

2) еліпс із піввісями а, n;

3) коло радіусом а, із центром в точці (a;n).

2. Як правильно записати рівняння годографа швидкості точки?

;   2) ;  3) ;  

     ;       ;       ;      

           ;        ;        .  

3. За якою формулою слід визначати радіус кривизни траєкторії?

1) ;     2) ;    3) ;   

Варіант № 10

1. Щоб правильно задати рух точки натуральним способом, необхідно знати:

1)  координати точки; траєкторію точки;

2)  траєкторію точки; початок і напрямок відліку дугової координати; рівняння руху S=S(t);

3) ;   ;   .

2. Як визначається модуль вектора прискорення точки при координатному способі задання точки?

1) ;  ;  

2)  = ;   = ;   = ;  ;

3) .

3. Яка формула визначає величину прискорення точки при переміщенні точки по криволінійній траєкторії?

1)  а =  ;        2) ;   3) .

Варіант № 11

1. Як направленні вектори дотичного і нормального прискорення точки  

1)   – по дотичній  до траєкторії ; у випадку прискореного руху точки збігається за напрямком з вектором швидкості   , при сповільненому – направлений протилежно вектору  .

      - по головній нормалі до центра кривої . 

2)   – по дотичній траєкторії  в сторону руху точки.

      – під кутом   до вектора  .

3)  – до центра кривої;    - по дотичній до траєкторії .

2. Згідно з якою формулою визначається вектор швидкості в натуральних координатах?

1)   =  ;   2)   =   ; 3)   +  .

3. Який випадок відповідає  нерівномірному прямолінійному русі тіла?

1) = 0,  0;  2) = 0, 0;  3)   0,  0.

Варіант № 12

1. Як правильно задати рух точки координатним способом?

1) S=S(t); 2) ;   ;   =(t).

2. Яка формула визначає швидкість точки при натуральному способі задання руху?

     =   ;  =   .

3. Вкажіть правильну формулу повного прискорення точки

1) а =  ;  2)  а =  3)  =  .

Варіант № 13

1. Які формули виражають рівняння траєкторії точки в векторній формі?

;   ;   ;  =(t) ;  3)  S=S(t).

2. При якому способі задання руху точки може бути безпосередньо визначено направлення вектора швидкості відносно траєкторії?

1) при координатному способі;

2) при натуральному способі;

3) при векторному способі.

3. Чи має місце рівняння =?

1) так;  2) ні;  3) має при натуральному способі задавання руху.

Варіант № 14

1. Вкажіть правильне задання руху точки в натуральних координатах.

1)  ;   ;   .    2) =(t) .

3)

               

2. Яка формула визначає вектор швидкості точки в даний момент часу?

1) ;  2) ; 3) .

3. Якщо протягом деякого часу виконується умова , то точка рухається

1)  криволінійно рівномірно;

2)  прямолінійно рівномірно;

3) прямолінійно нерівномірно.

Варіант № 15

1. Вкажіть рівняння руху точки в декартових координатах

;

;   ;   ;

3)  

2. Закон руху точки при натуральному способі задання руху визначається рівнянням

1) =(t);

2)   S=S(t);

;  .

3. Який із наведених рисунків не відповідає дійсності, якщо точка М рухається прискорено по траєкторії від А до В?

1)    2)     3)  

Варіант № 16

1. Вкажіть правильне визначення дугової координати

1) шлях, пройдений точкою за час t;

2) відстань, відкладена по траєкторії  точки від початку відліку до положення точки, що рухається, на кривій в момент часу t;

3) шлях, пройдений від початку відліку до моменту часу t.

2. Вектор швидкості точки в даний момент часу визначається формулою

1)  ;     2)  ;     3) .

3. Який фізичний зміст має дотичне прискорення точки?

1) характеризує зміну швидкості за величиною;

2) характеризує зміну швидкості за напрямком;

3) характеризує зміну швидкості за величиною і за напрямком.

Варіант № 17

1. Які із наведених рівнянь визначають рух точки в площині?

;   ;   ;

2) ;   ;

3) .

2. Дайте правильне продовження означення:

Швидкістю точки в даний момент часу називається векторна величина, яка характеризує

1) швидкість і напрямок руху точки в даній системі відліку;

2) зміну шляху точки в часі;

3) переміщення точки по її траєкторії.

3. Як напрямлено прискорення точки у випадку сповільненого прямолінійного руху точки?

1) вздовж траєкторії  в сторону руху;

2) по нормалі до траєкторії;

3) вздовж траєкторії в протилежну сторону руху.

Варіант № 18

1. Для задання руху точки натуральним способом потрібно знати:

1) траєкторію руху, початковий момент часу, координати точки, що рухається;

2) траєкторію руху, додатний напрямок руху, швидкість точки;

3) траєкторію руху, початок і напрямок відліку дуги , закон руху.

2. Якою формулою визначається модуль швидкості точки?

 =  = ;  3)   .

3. В якій площині розміщено повне прискорення точки, що рухається?

1) в стичній площині; 2) в дотичній площині; 3) в нормальній площині.

Варіант № 19

1. Чи дорівнює значення дугової координати точки в момент часу t, пройденого шляху за проміжок часу, якщо:

1)  рух точки від початкового моменту часу до даного здійснюється в додатному напрямку;

2)  рух точки від початкового моменту часу до даного здійснюється за гармонічним законом;

3)  точка руху по замкнутій траєкторії.

2. Вкажіть правильне направлення швидкості точки М при русі її траєкторії від точки А до точки В:

                             

3. Якими формулами визначаються вектори швидкості і прискорення при векторному способі задання руху?

1)    ;  ; 2)   ; 3)  .

Варіант № 20

1. Вкажіть кінематичні способи задання руху точки:

1)  векторний; аналітичний; графічний;

2)  векторний; координатний; натуральний;

3)  векторний; координатний; графічний.

2. У якому випадку задання дугової координати точки в момент часу t дорівнює пройденому точкою шляху за час (t)?

1)  завжди рівні;

2)  початок руху і початок відліку збігаються;

3)  в тому випадку, коли початок руху точки збігається з початком відліку і рух відбувається тільки в додатному напрямку.

3. В якому випадку нормальне прискорення точки при криволінійному русі може перетворитися в нуль?

1) при рівномірному криволінійному русі;

2) при проходженні точки перегину траєкторії чи зміні напрямку свого руху на протилежний;

3) немає таких випадків.

Варіант № 21

1. Вкажіть схему, на якій правильно задано рух точки натуральним способом.

   1)  =(t)  ;                      2) S=S(t) ;                        3) S=S(t) ;

                     

2. Яким буде рух точкиякщо  

1) рівномірно прямолінійний;

2) криволінійно рівномірний;

3) криволінійно рівнозмінний.

3. Дотичне прискорення характеризує зміну швидкості:

1) за величиною; 2) за напрямком; 3) за величиною і напрямком.

Варіант № 22

1. Які елементи визначають рух точки при натуральному способі задання руху?

1) нерухомий центр О, радіус-вектор, проведений з нього в дану точку;

2) траєкторія точки , довжина шляху, пройденого точкою;

3) траєкторія точки, початок і напрямок відліку дугової координати, рівняння руху S=S(t).

2. Як правильно записати рівняння годографа швидкості?

1) ;        ;           ;

2)  ;            ;             ;

3) ;        ;           ;        

3. Нормальне прискорення точки характеризується зміною швидкості:

1) за величиною при прямолінійній траєкторії;   2) за напрямком;   3) за величиною і напрямком.

Варіант № 23

1. З якого виду рівнянь руху можна отримати рівняння траєкторії в канонічному вигляді?

1)  =(t) ;         2)  S=S(t) ;       3)  

2. Вкажіть рівняння годографа швидкості в параметричній формі:

1);        ;           ;

2) 

3) ;        ;           .

3. За якою формулою визначається вектор кривизни кривої в даній точці?

1) ;        2) ;          3) .     

Варіант № 24

1. Чому дорівнюють проекції прискорення на натуральній осі координат?

1) ;

2) ;        

3) ;       ;       .

2. Як визначити рівняння траєкторії точки, якщо рух задано координатним способом?

1) рівняння траєкторії повинно задаватись;

2) виключити час t з рівнянь руху точки;

3) траєкторією є годограф радіуса-вектора  точки.

3. За якою формулою  визначається дотичне прискорення точки?

1) ;       2) ;         3)  

Варіант № 25

1. Яким рівнянням задається рух точки при векторному способі?

1) S=S(t) ;         2)=(t) ;

3) ;        ;           .

2. Якою формулою визначається швидкість точки при рівноприскореному русі по криволінійній траєкторії?

1)    2)     3) 

3. Нормальне прискорення точки характеризується зміною швидкості точки:

1) за напрямком;

2) за величиною;

3) за величиною і напрямком.

Варіант № 26

1. Що називається годографом швидкості і які його параметричні рівняння?

1) годографом швидкості називається геометричне місце кінців векторів швидкості рухомої точки, відкладених від однієї і тієї ж довільної точки простору :

   

2) лінія, яку описує вектор швидкості:

                   

3) лінія, яку описує кінець вектора швидкості:

                  

2. За якою формулою  визначається величина швидкості точки при координатному способі задання руху?

1) ;       2)        3) 

3. Вкажіть формулу для визначення радіуса кривизни траєкторії.

1) ;       2) ;       3) .

Варіант № 27

1. Для задання руху точки натуральним способом потрібно знати:

1) траєкторію руху, початковий момент часу,  координати рухомої точки;

2) траєкторію руху, позитивний напрямок руху, швидкість точки;

3) траєкторію руху, початок і напрямок відліку дуги S, закон руху точки по траєкторії.

2. Вкажіть правильну форму швидкості при векторному способі задання руху:

1)  ;      2)   ;    3)   .

3. За якою формулою визначається дотичне прискорення точки?

1) ;     2);      3)    

Варіант № 28

1. При якому способі задання руху точки задається траєкторія?

1) при координатному способі;

2) при векторному способі;

3) при натуральному способі.

2. Вкажіть правильну формулу швидкості при векторному способі задання руху.

1)   ;       2)     ;           3)     .

3. Якщо точка М рухається сповільнено по криволінійній траєкторії, то напрямки векторів відповідають рисункам:

        

Варіант № 29

1. За заданим рівнянням руху точки встановити вигляд її траєкторії

 ,        

1)   коло ;       2) еліпс;         3) парабола.

2. За якою формулою визначається вектор швидкості точки при натуральному способі задання руху і як він напрямлений?

1) , по дотичній до траєкторії в сторону збільшення дугової координати;

 2)    , по дотичній до траєкторії в бік руху точки;

 3)     , по дотичній до траєкторії в бік руху точки.

3. Якщо протягом деякого часу виконується умова  , то точка рухається:

1) рівномірно по криволінійній траєкторії;

2) прямолінійно рівномірно;

3) прямолінійно нерівномірно.

Варіант № 30

1. Щоб правильно задати рух точки натуральним способом, необхідно знати:

1)  координати точки, траєкторію точки;

2) ;

3) траєкторію точки, початок і напрямок відліку дугової координати, рівняння руху   S=S(t).

2. Яка формула визначає вектор швидкості точки в даний момент часу?

1)   ,     2) ,    3) .

3. Як визначається модуль вектора прискорення точки при координатному способі задання руху точки?

1)   ,    ;     

2) 

3) .