Cover

Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник

Теоретична механіка. Кінематика

Організація самостійної роботи студентів

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

РОЗДІЛ 2

Тестові завдання з кінематики

1. Яке обертання тіла навколо нерухомої осі називається рівноприскореним?

1) обертання тіла, при якому кутове прискорення постійне, а абсолютна величина кутової швидкості збільшується;

2) обертання тіла, при якому кутове прискорення постійне, а абсолютна величина кутової швидкості зменшується;

3) обертання тіла, при якому кутове прискорення змінне;

4) обертання тіла, при якому кутова швидкість змінна.

2. Що називають механічним рухом?

1) переміщення тіла відносно іншого тіла, яке відбувається у просторі і в часі;

2) кількісна міра механічної взаємодії матеріальних тіл;

3) тіло, розміри якого за всіма напрямками досить малі, так що різницею у русі окремих точок цього тіла можна знехтувати;

4) сполучення матеріальних точок, в яких положення і рух кожної точки залежать від положення і руху інших точок цієї системи.

3. Що називають траєкторією руху точки?

1) лінія, яку описує точка в просторі;

2) векторна величина, яка характеризує швидкість і напрямок руху точки в даній системі відліку;

3) швидкість точки в даний момент часу;

4) прискорення точки в даний момент часу.

4. Чому дорівнює кутове прискорення тіла?

1) ;  2) e=j∙t;  3) e=j+t;  4) e=j-t.

5. Що називають годографом вектора?

1) лінія, яку описує точка в просторі;

2) векторна величина, яка характеризує швидкість і напрямок руху точки в даній системі відліку;

3) лінія, утворена кінцями змінного вектора, початок якого знаходиться в певній точці простору;

4) прискорення точки в даний момент часу.

6. Чому дорівнює модуль швидкості точки, що знаходиться на відстані R від осі обертання тіла при кутовій швидкості w?

1) v = R∙w;  2) v = j∙t;  3) v = R∙t;  4) v = R∙j.

7. Що називається поступальним рухом твердого тіла?

1) рух, при якому залишаються нерухомими всі його точки, які лежать на певній прямі, яка називається віссю обертання;

2) рух, при якому кожна точка тіла рухається в площині, паралельній певній нерухомій площині;

3) рух, при якому одна з точок твердого тіла під час руху залишається нерухомою;

4) рух, при якому будь-яка пряма, що з’єднує дві точки тіла, рухається паралельно сама собі.

8. Чому дорівнює модуль обертального прискорення точки, що знаходиться на відстані R від осі обертання?

1) аt= R∙t;  2) аt= j∙t;  3) аt= R∙e;  4) аt= R∙j.

9. Що таке миттєвий центр швидкостей?

1) в кожний момент часу існує точка, яка незмінно пов’язана з плоскою фігурою, швидкість якої в цей момент дорівнює нулю;

2) точка, пов’язана з плоскою фігурою, швидкість якої в цей момент менша нуля;

3) точка, пов’язана з плоскою фігурою, швидкість якої в цей момент більша нуля;

4) точка, пов’язана з плоскою фігурою, швидкість якої в цей момент дорівнює одиниці.

10. Закон руху обертання тіла відносно нерухомої точки визначається рівняннями:

1) 

2) 

3) 

4) 

11. Чому дорівнює вектор прискорення Коріоліса  ac?

1) аc= we´vr;  2)  аc=2(we´vr);  3) аc= we+vr;  4) аc= we/vr.

12. Чому дорівнює швидкість точки при векторному способі задання руху?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

13. Як направлений вектор швидкості точки?

1) перпендикулярно до траєкторії;

2) як лінія, утворена кінцями змінного вектора, початок якого знаходиться в певній точці простору;

3) по дотичній до траєкторії в сторону руху точки;

4) як прискорення точки в даний момент часу.

14. Яке обертання тіла називається рівнозмінним?

1) обертання тіла, при якому кутова швидкість постійна;

2) обертання тіла, при якому кутове прискорення постійне;

3) обертання тіла, при якому кутове прискорення змінне;

4) обертання тіла, при якому кутова швидкість змінна.

15. Що вивчає кінематика?

1) методи перетворення систем в еквівалентні системи і встановлюються умови рівноваги сил, прикладених до твердого тіла;

2) рух матеріальних тіл в просторі з геометричної точки зору, поза зв’язком із силами, які визначають цей рух;

3) рух матеріальних тіл в просторі в залежності від діючих на них сил;

4) інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість.

16. Яке обертання тіла називається рівноуповільненим?

1) обертання тіла, при якому кутове прискорення постійне, а абсолютна величина кутової швидкості збільшується;

2) обертання тіла, при якому кутове прискорення постійне, а абсолютна величина кутової швидкості зменшується;

3) обертання тіла, при якому кутове прискорення змінне;

4) обертання тіла, при якому кутова швидкість змінна.

17. Чому дорівнює кутова швидкість тіла?

1) ;  2) w=j∙t;  3) w=j+t; 4) w=j-t.

18. Що називається обертальним рухом твердого тіла?

1) рух, при якому будь-яка пряма, що з’єднує дві точки, рухається паралельно сама собі;

2) рух, при якому залишаються нерухомими всі його точки, які лежать на певній прямі, яка називається віссю обертання;

3) рух, при якому кожна точка тіла рухається в площині, паралельній певній нерухомій площині;

4) рух, при якому одна з точок твердого тіла під час руху залишається нерухомою.

19. Чому дорівнює модуль доцентрового прискорення  an?

1) аn=R∙w2;  2) аn=j∙t; 3)  аn=R∙t;  4) аn=R∙j.

20. Який рух точки називається прямолінійним?

1) незмінно пов’язана з цим тілом точка, через яку проходить лінія дії рівнодіючої сил ваги частинок даного тіла, при будь якому положенні тіла в просторі;

2) безперервна лінія, яку описує точка, що рухається відносно даної системи відліку;

3) якщо траєкторією руху точки є пряма;

4) якщо траєкторією руху точки є крива.

21. Що називають планом швидкостей?

1) діаграма, на якій від певного центра відкладені вектори прискорень точок тіла;

2) діаграма, на якій від певного центра відкладені вектори кутових швидкостей тіл;

3) при якому всі точки твердого тіла пересуваються паралельно певні нерухомі площині;

4) діаграма, на якій від певного центра відкладені вектори швидкостей точок тіла.

22. Визначити кутову швидкість хвилинної стрілки годинника.

1) сек-1;  2) сек-1;  3) сек-1;  4) сек-1.

23. Чому дорівнює вектор прискорення точки?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

24. При якому способі задання рух точки задається траєкторією?

1) при координатному;  2) при натуральному;  3) при векторному;  4) при всіх способах.

25. Яка траєкторія точки, якщо її рух задано рівнянням  та ?

1) коло радіуса , з центром в початку координат;

2) еліпс з півосями ;

3) коло радіуса , з центром координат в точці ();

4) парабола.

26. Який закон руху при природному способі задання руху точки?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

27. Що називається кутовою швидкістю тіла?

1) величина, яка характеризує швидкість зміни кута повороту з часом;

2) величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості з часом;

3) рух, при якому кожна точка тіла рухається в площині, паралельній певній нерухомій площині;

4) рух, при якому одна з точок твердого тіла під час руху залишається нерухомою.

28. Визначити кутову швидкість годинної стрілки годинника.

1) сек-1;  2) сек-1;  3) сек-1;  4) сек-1.

29. Чому дорівнює абсолютна швидкість точки?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

30. Що називається кутовим прискоренням тіла?

1) величина, яка характеризує швидкість зміни кута повороту з часом;

2) величина, яка характеризує швидкість зміни кутової швидкості з часом;

3) рух, при якому кожна точка тіла рухається в площині, паралельній певній нерухомій площині;

4) рух, при якому одна з точок твердого тіла під час руху залишається нерухомою.

31. Що характеризує швидкість?

1) лінія, яку описує точка в просторі;

2) швидкість і напрямок руху точки в даній системі відліку;

3) лінія, утворена кінцями змінного вектора, початок якого знаходиться в певній точці простору;

4) прискорення точки в даний момент часу.

32. Яке обертання тіла називається рівномірним?

1) обертання з постійною кутовою швидкістю;

2) обертання з постійним кутовим прискоренням;

3) рух, при якому кожна точка тіла рухається в площині, паралельній певній нерухомій площині;

4) рух, при якому одна з точок твердого тіла під час руху залишається нерухомою.

33. Що називається плоскопаралельним рухом твердого тіла?

1) рух, при якому будь-яка пряма, що з’єднує дві точки, рухається паралельно сама собі;

2) рух, при якому залишаються нерухомими всі його точки, які лежать на певній прямі, яка називається віссю обертання;

3) рух, при якому кожна точка тіла рухається в площині, паралельній певній нерухомій площині;

4) рух, при якому одна з точок твердого тіла під час руху залишається нерухомою.

34. Який вигляд має рівняння рівномірного обертання тіла?

1) j=j0+w∙t ;  2) j=j0+w+t;  3) j=j0+w/t;  4) j=j0+w-t.

35. Як направлено нормальне прискорення точки?

1) по головній нормалі; 2) по дотичній; 3) паралельно головному вектору; 4) перпендикулярно до головного вектора.

36. Який рух твердого тіла називається поступальним?

1) при якому будь-яка пряма, проведена в цьому тілі, пересувається, залишаючись паралельною сама собі;

2) безперервна лінія, яку описує точка, що рухається відносно даної системи відліку;

3) якщо траєкторією руху точки є пряма;

4) якщо траєкторією руху точки є крива.

37. Який рух твердого тіла називають плоским або плоскопаралельним?

1) якщо кутова швидкість тіла залишається під час руху постійною;

2) якщо кутове прискорення тіла залишається під час руху постійним;

3) при якому всі точки твердого тіла пересуваються паралельно певній нерухомій площині ;

4) якщо траєкторією руху точки є крива.

38. Чому дорівнює дотичне прискорення точки?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

39. Який рух твердого тіла називається обертальним?

1) при якому будь-яка пряма, проведена в цьому тілі, пересувається, залишаючись паралельною сама собі;

2) при якому пряма (вісь обертання), що проходить через будь-які дві точки, які належать тілу, під час руху залишається нерухомою;

3) якщо траєкторією руху точки є пряма;

4) якщо траєкторією руху точки є крива.

40. При складанні поступальних рухів твердого тіла утворюється результуючий поступальний рух зі швидкістю, що дорівнює:

1) векторній сумі швидкостей складових рухів;

2) різниці векторів швидкостей складових рухів;

3) векторному добутку швидкостей складових рухів;

4) скалярній сумі швидкостей складових рухів.

41. Чому дорівнює абсолютне прискорення точки?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

42. Визначити кутову швидкість секундної стрілки годинника.

1) сек-1;  2) сек-1;  3) сек-1;  4) сек-1.

43. Який вигляд має рівняння руху тіла, що обертається рівномірно навколо нерухомої осі?

1) j=j0+w∙t;  2) j=j0+w+t;  3) j=j0+w/t;  4) j=j0+w-t.

44. Що характеризує прискорення?

1) швидкість зміни модуля і напрямку швидкості точки;

2) швидкість і напрямок руху точки в даній системі відліку;

3) лінія, утворена кінцями змінного вектора, початок якого знаходиться в певній точці простору;

4) швидкість точки в даний момент часу.

45. Чому дорівнює вектор швидкості точки?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

46. Чому дорівнює нормальне прискорення точки?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

47. Коли обертання тіла називається рівнозмінним?

1) якщо кутова швидкість тіла залишається під час руху постійною;

2) якщо кутове прискорення тіла залишається під час руху постійним;

3) якщо траєкторією руху точки є пряма;

4) якщо траєкторією руху точки є крива.

48. Чому дорівнює швидкість точки твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі?

1)   2) ;  3) ;  4) .

49. Який рух твердого тіла називають плоским (плоскопаралель-ним)?

1) якщо кутова швидкість тіла залишається під час руху постійною;

2) якщо кутове прискорення тіла залишається під час руху постійним;

3) при якому всі точки твердого тіла пересуваються паралельно певній нерухомій площині;

4) якщо траєкторією руху точки є крива.

50. Закон руху точки при координатному способі задавання її руху:

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

51. Які елементи визначають рух точки при векторному способі задання:

1) годограф радіуса вектора;

2) радіус-вектор, який праведний з нерухомого центра О в дану точку;

3) траєкторія точки;

4) рівняння руху .

52. Визначить правильну формулу кривизни кривої к

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

53. За рівняннями руху точки , встановіть вид її траєкторії:

1) пряма;  2) коло;  3) еліпс;  4) парабола.

54. При якому способі задання руху точки може бути безпосе-редньо визначено напрямок вектора швидкості відносно траєкторії?

1) при координатному способі;  2) при натуральному способі;

3) при векторному;  4) при будь-якому.

55. Як направлений вектор швидкості точки?

1) по дотичній до траєкторії в сторону руху точки;

2) перпендикулярно до траєкторії;

3) як лінія, утворена кінцями змінного вектора, початок якого знахо-диться в певній точці простору;

4) як прискорення точки в даний момент часу.

56. Як направлено дотичне прискорення точки?

1) по головній нормалі; 2) по дотичній; 3) паралельно головному вектору;

4) перпендикулярно до головного вектора.

57. Коли обертання тіла називається рівномірним?

1) якщо кутова швидкість тіла залишається під час руху постійною;

2) при якому будь-які дві точки, які належать тілу, залишаються під час руху нерухомими;

3) якщо траєкторією руху точки є пряма;

4) якщо траєкторією руху точки є крива.

58. Як правильно задати рух точки природним способом?

1) траєкторією точки, , початком та напрямком відліку координат;

2) , початком та напрямком відліку координат;

3) траєкторією точки, початком та напрямком відліку дугової координати, законом руху ;

4) траєкторією точки, .

59. Модуль швидкості точки при координатному способі задання руху визначається як:

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

60. Нормальне прискорення точки характеризує:

1) зміну швидкості за величиною;

2) зміну швидкості за величиною та напрямком;

3) зміну швидкості за напрямком;

4) зміну кутової швидкості.

61. Закон руху точки при натуральному способі задання її руху:

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

63. Що називають планом швидкостей?

1) якщо кутова швидкість тіла залишається під час руху постійною;

2) якщо кутове прискорення тіла залишається під час руху постійним;

3) при якому всі точки твердого тіла пересуваються паралельно певній нерухомій площині;

4) діаграма, на якій від певного центра відкладені вектори швидкостей точок тіла.

64. Який випадок відповідає нерівномірному прямолінійному руху точки?

1) ;  2) ;  3) ,;  4) ,.

65. Якщо протягом деякого часу виконується умова ,, то точка рухається:

1) рівномірно по криволінійній траєкторії; 2) прямолінійно нерівномірно; 3) прямолінійно рівномірно; 4) нерівномірно по криволінійній траєкторії.

66. Вкажіть кінематичні способи задання руху точки:

1) векторний, аналітичний, графічний;

2) векторний, координатний, натуральний;

3) векторний, координатний, полярний;

4) біполярний, полярний.

67. Яким буде рух точки, якщо  

1) прямолінійним рівномірним;  2) криволінійним рівномірним;

3) криволінійним рівнозмінним;  4) сферичним.

68. Рух тіла, що має одну нерухому точку називається:

1) обертальним;  2) сферичним;  3) плоским;  4) циліндричним.

69. Кути Ейлера, це:

1) кут нутації, кут диферента, кут прецесії;

2) кут прецесії, кут диферента, кут власного обертання;

3) кут крену, кут диферента, кут рискання;

4) кут прецесії, кут нутації, кут власного обертання.