Лекція 12
Науково-технічний прогрес:
напрямки та економічна ефективність

 1. Науково-технічний прогрес та його основні напрямки.
 2. Показники рівня науково-технічного прогресу.
 3. Інноваційні процеси на підприємстві.
 4. Економічний ефект заходів НТП, його форми.
 5. Види економічної ефективності технічних нововведень.

 

 • Науково-технічний прогрес та його основні напрямки.

Науково-технічний прогрес – це неперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя.
НТП притаманні як еволюційні, так і революційні форми удосконалення засобів виробництва, технологічних процесів, кінцевої продукції.
Еволюційна форма НТП характеризується поступовим неперервним вдосконаленням традиційних технічних засобів і технологій, нагромадженням цих вдосконалень. Такий процес може тривати досить довго.
Революційна форма НТП пов'язана з виникненням принципово нових науково-технічних ідей і на основі цього зміною поколінь використовуваної техніки і кінцевої продукції.
Основні напрямки НТП на сучасному етапі:

 • Електронізація народного господарства – забезпечення усіх сфер виробництва і суспільного життя високоефективними засобами обчислювальної техніки аж до використання принципів штучного інтелекту, нового покоління супутникових систем зв'язку тощо.
 • Комплексна автоматизація всіх галузей народного господарства на базі електронізації: впровадження гнучких виробничих систем, промислових роботів, багатоопераційних верстатів з ЧПУ, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління технологічними процесами.
 • Створення і використання нових матеріалів, що мають нові властивості: надпровідність, радіаційну стійкість, стійкість до зношування; надчистих матеріалів із заданими властивостями.
 • Освоєння принципово нових технологій: мембранної, лазерної, плазмової, вакуумної, детонаційної та інші.
 • Прискорений розвиток біотехнологій: яка сприяє створенню безвідходних технологічних процесів, нарощуванню обсягів виробництва сировини, продовольчих ресурсів.

 

 • Показники рівня науково-технічного прогресу.

Рівень науково-технічного прогресу можна оцінити цілим рядом показників. Серед показників НТП особливе місце належить показникам технічного рівня виробництва, які відображають обсяг фактичного впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, технології, організації праці і управління, як в цілому в господарстві країни, так і в окремих галузях і на підприємствах.
До показників технічного рівня виробництва належать:

 • фондоозброєність праці (відношення вартості основних виробничих фондів до чисельності ПВП);
 • технічна озброєність праці (відношення вартості активної частини основних фондів до чисельності ПВП);
 • електроозброєнність праці (відношення кількості спожитої електроенергії до чисельності ПВП);
 • коефіцієнти оновлення і вибуття основних виробничих фондів, а також їх активної частини;
 • вікові характеристики виробничого устаткування.

Крім того, рівень науково-технічного прогресу може бути охарактеризований рядом допоміжних показників: коефіцієнт електрифікації виробництва, коефіцієнти механізації виробництва і механізації праці, коефіцієнт автоматизації виробництва, частка електроенергії, використаної на технологічні цілі та інші.

 

 • Інноваційні процеси на підприємстві.

Розвиток науково-технічного прогресу сприяє появі но­вих рішень у галузі техніки, технології, організації вироб­ництва та економічних методів управління. Це спричиняє розвиток інноваційних процесів у виробництві.
Інноваційні процеси є сукупністю якісно нових, прогресив­них змін, що відбуваються у виробничо-господарській системі.
Результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, організації виробництва і праці, управління, а їх впрова­дження в господарську практику є нововведеннями.
Спонукаючими мотивами нововведень є мінливі по­треби суспільства в цілому та окремо взятих груп споживачів, а їх джерелами − досягнення зарубіжної та вітчизняної фундаментальної науки, набуті о досвіду.  Інноваційні  процеси  поділяються  на види, які є взаємозалежними і взаємопов'язаними:

 • Технічні.
 • Організаційні.
 • Економічні.
 • Соціальні.
 • Правові.

Технічні нововведення полягають в освоєнні виробни­цтва нових видів продукції, використанні нових технологій, засобів праці (машин, устаткування) та предметів праці (сировини, конструкційних матеріалів, енергії).
Організаційні нововведення передбачають застосування нових форм і методів організації виробництва і праці (орга­нізаційних структур управління, типів виробництва тощо).
Економічні інновації охоплюють вдосконалення плану­вання і прогнозування, ціноутворення, фінансування, моти­вації і оплати праці, оцінки результатів виробничо-госпо­дарської діяльності.
Соціальні нововведення − це форми активізації людсь­кого фактора у виробництві (стимулювання творчої діяль­ності, підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення умов праці та відпочинку, забезпечення їх безпеки, охорона на­вколишнього середовища та здоров'я людини).
Правові нововведення − розробка та прийняття нових і доповнення та зміна діючих законів, інших нормативно-пра­вових актів, що регулюють діяльність підприємств, органі­зацій і сприяють їх ефективній роботі.

 

 • Економічний ефект заходів НТП, його форми.

Ефект – це результат від будь-якого заходу, який найчастіше виражається певною грошовою сумою (чиста продукція або прибуток підприємства, галузі, національний дохід). Ефект від впровадження НТП може бути позитивним (економія затрат) і негативним (збитки). Існує поняття відвернених збитків, тобто таких, яких вдалось уникнути в результаті використання досягнень НТП (забруднення навколишнього середовища).
Економічний ефект заходів НТП розраховується на всіх етапах реалізації і за весь період здійснення цих заходів і визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за цей період.
Залежно від завдань, які вирішуються, економічний ефект може обчислюватись в одній із двох форм:
а)       народногосподарський (загальний ефект за умовами використання
нововведень);
б)      госпрозрахунковий (комерційний ефект, який одержується окремо розробником, виробником і споживачем нововведень).
Народногосподарський економічний ефект обчислюється шляхом порівняння результатів за місцем використання нової техніки, інших нововведень і усіх витрат на їх розробку, виробництво і споживання.
Комерційний економічний ефект обчислюється на окремих стадіях «життєвого циклу» нововведення (стадії розробки, виробництва, експлуатації) і дає можливість оцінити ефективність технічних новин з врахуванням економічних інтересів окремих проектно-конструкторських організацій, підприємств-виробників і підприємств-споживачів.
Перша форма економічного ефекту використовується на стадії обґрунтування доцільності розробки та вибору найкращого варіанту проектного рішення; друга форма – у процесі реалізації заходів, коли є відомими ціни на нову науково-технічну продукцію, обсяги її виробництва, умови і строки застосування.
Сумарний економічний ефект від реалізації заходів НТП за певний розрахунковий період Т (ЕТ) обчислюється за формулою:

ЕТ = РТ  - ВТ, грн.,                                  (1.12)

де РТ – вартісна оцінка результатів від здійснення заходів НТП за розрахунковий період, грн.;
ВТ – вартісна оцінка витрат на здійснення заходів НТП за цей же період, грн.
Такий спосіб визначення економічного ефекту є однаковим як при обчисленні народногосподарського, так і комерційного ефекту від впровадження заходів науково-технічного прогресу.
При обчисленні економічного ефекту слід приводити різночасові витрати і результати до єдиного для всіх варіантів моменту часу – розрахункового року за допомогою коефіцієнта приведення α.

 

 • Види економічної ефективності технічних нововведень.

Заходи по впровадженню досягнень НТП вимагають інвестування значних коштів, тому важливим є питання оцінки економічної ефективності НТП.
Ефективність – це відносна величина, що характеризує результативність будь-яких затрат. Ефективність НТП є відношенням ефекту від здійснених заходів до затрат на них.
В залежності від рівня оцінки, обсягу врахованих ефекту і затрат і призначення оцінки розрізняють декілька видів ефективності НТП:

 • Народногосподарська – характеризує відношення ефекту до затрат в масштабах народного господарства. Ефектом є ріст національного доходу, а затратами – сукупність спожитих ресурсів;
 • Госпрозрахункова – оцінює результативність затрат в масштабах галузі,
  підприємства і розраховується, найчастіше, як відношення прибутку до вартості виробничих фондів або собівартості (рентабельність виробництва і продукції).
 • Порівняльна – обчислюється у випадку вибору кращого із можливих варіантів заходів НТП; в якості ефекту може бути прийнятий ріст прибутку за рахунок зниження собівартості при реалізації одного варіанту в порівнянні з іншими, а в якості затрат – додаткові капіталовкладення, що забезпечили це зниження по кращому варіанту.
 • Абсолютна – характеризує відношення кінцевого народно­ господарського або госпрозрахункового ефекту до затрат на реалізацію вибраного варіанту. Цей варіант вибирається по критерію порівняльної ефективності – мінімуму приведених витрат.

Розрахунок абсолютної ефективності завершує процес вибору найефективнішого варіанту заходів НТП.

 

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняття НТП.
 2. Які форми притаманні НТП?
 3. Що відносять до показників технічного рівня виробництва?
 4. Дайте визначення поняття виробничі нововведення.
 5. Дайте визначення поняття організаційні нововведення.
 6. Дайте визначення поняття економічні нововведення.
 7. Дайте визначення поняття правові нововведення.
 8. Дайте визначення поняття ефект.
 9. Що таке народногосподарський ефект?
 10. Що таке госпрозрахунковий ефект?
 11.  Дайте визначення поняття ефективність.
 12. Які види ефективності НТП розрізняють в залежності від рівня     оцінювання, обсягу врахованих ефекту та затрат?
 13. Що таке госпрозрахункова ефективність НТП?
 14.  Що таке порівняльна ефективність НТП?
 15.  Що таке абсолютна ефективність НТП?
 16.  Що таке народногосподарська ефективність НТП?

 

Тестові завдання

1. НТП притаманні такі форми:

 1.  тільки еволюційна;
 2.  тільки революційна;
 3.  еволюційна і революційна;
 4.  жодна з цих форм.

2. До показників технічного рівня виробництва не належить:

 1.  фондоозброєність праці;
 2.  електроозброєність праці;
 3.  вікові характеристики виробничого устаткування;
 4.  фондовіддача.

3. Відношення вартості активної частини основних фондів до чисельності ПВП – це:

 1.  фондоозброєність праці;
 2.  технічна озброєність праці;
 3.  електроозброєність праці
 4.  фондовіддача.

4. Що не належить до видів інноваційних процесів?

 1.  виробничі нововведення;
 2.  організаційні нововведення;
 3.  економічні нововведення;
 4.  правові нововведення.

5. Ефект, який одержується окремо розробником, виробником і споживачем нововведень – це:

 1.  приватний ефект;
 2.  одиничний ефект;
 3.  народногосподарський ефект;
 4.  госпрозрахунковий ефект.

6. Яка форма економічного ефекту на окремих стадіях «життєвого циклу» нововведення дає можливість оцінити ефективність технічних новин з врахуванням економічних інтересів окремих проектно-конструкторських організацій, підприємств-виробників і підприємств-споживачів?

 1.  приватний ефект;
 2.  одиничний ефект;
 3.  народногосподарський ефект;
 4.  госпрозрахунковий ефект.

7. Яка форма економічного ефекту використовується на стадії обґрунтування доцільності розробки та вибору найкращого варіанта проектного рішення?

 1.  приватний ефект;
 2.  одиничний ефект;
 3.  народногосподарський ефект;
 4.  госпрозрахунковий ефект.

8. Яка форма економічного ефекту використовується у процесі реалізації заходів, коли є відомими ціни на нову науково-технічну продукцію, обсяги її виробництва, умови і строки застосування?

 1.  приватний ефект;
 2.  одиничний ефект;
 3.  народногосподарський ефект;
 4.  госпрозрахунковий ефект.

9. В залежності від рівня оцінювання, обсягу врахованих ефекту і затрат і призначення оцінювання розрізняють декілька видів ефективності НТП:

 1.  народногосподарська, госпрозрахункова, порівняльна, одинична;
 2.  народногосподарська, госпрозрахункова, порівняльна, абсолютна;
 3.  порівняльна, абсолютна, одинична;
 4.  народногосподарська, госпрозрахункова, одинична.

10. Народногосподарська ефективність НТП:

 1.  її ефектом є ріст національного доходу, а затратами – сукупність  спожитих ресурсів;
 2.  розраховується, найчастіше, як відношення прибутку до вартості   виробничих фондів або собівартості (рентабельність виробництва і продукції);
 3.  як її ефект може бути прийнятий ріст прибутку за рахунок зниження собівартості при реалізації одного варіанта в порівнянні з іншими, а як затрати – додаткові капіталовкладення, що забезпечили це зниження за кращим варіантом;
 4.  вибирається за критерієм порівняльної ефективності – мінімумом  приведених витрат.