Лекція №13
Фінансова звітність підприємств

 1. Фінансова звітність підприємств, основні положення.
 2. Суть і побудова бухгалтерського балансу.
 3. Вплив операцій на підсумок балансу.
 4. Звіт про фінансовий результат.

 

 • Фінансова звітність підприємств.

Фінансова звітність − це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Поняття бухгалтерської звітності більш широке за змістом, адже фінансова звітність (тобто форми № 1-5) − це всього лише її різновид. Часто виникає питання про те, що ж включається до складу іншої (не фінансової) бухгалтерської звітності. Сюди відносять ту звітність, яку прийнято називати неформальною, або управлінською. Вона теж ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, але призначена не для зовнішніх, а для внутрішніх користувачів. Наприклад, звіт про структуру собівартості виготовленої продукції, підготовлений головним бухгалтером на прохання виробничого відділу, є бухгалтерською, але не фінансовою звітністю,
Фінансова звітність призначена для загального використання зовнішніми користувачами та передбачена Законом. Закон встановлює перелік підприємств, які зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність шляхом її публікації. Однак, крім відкритої для зовнішніх користувачів, існує ще й закрита звітність. Вона задовольняє інтереси власника, її призначення - забезпечити ефективне управління внутрішніми підрозділами, прийняття оперативних рішень на рівні цехів, дільниць, бригад тощо. Це досягається шляхом формування в системі бухгалтерського обліку інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Тому в Законі визначені суб'єкти, які зобов'язані надавати фінансову звітність вузькому колу осіб: органам, в сферу управління яких вони входять, власникам (засновникам) та трудовим колективам на їх вимогу, або органам, що уповноважені трудовим колективом, тобто раді трудового колективу, профспілковому комітету тощо. До органів виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до чинного законодавства.
Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, об'єднуючи їх у відповідні групи за економічними характеристиками. Виділяють п'ять груп елементів фінансових звітів. Активи, зобов'язання та власний капітал безпосередньо пов'язані з визначенням фінансового стану в балансі підприємства, а доходи і витрати пов'язані з оцінкою діяльності, відображеною в Звіті про фінансові результати.
Зміст фінансової звітності забезпечує задоволення потреб користувачів в інформації, що необхідна для:

 1. прийняття рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами;
 2. прийняття рішень щодо участі в капіталі підприємства;
 3. оцінки якості управління;
 4. оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;
 5. оцінки забезпеченості зобов'язань підприємства;
 6. визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
 7. регулювання діяльності підприємства;
 8. прийняття інших рішень.

 

 • Суть і побудова бухгалтерського балансу.

Слово "баланс" (лат. bis— двічі, lans— чаша терезів) означає дві чаші, як символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається з XIV ст. в Західній Європі, зокрема Італії і Німеч­чині. Як символ рівноваги ваги (терези) зображені на гербі Міжна­родної спілки бухгалтерів.
Баланс це метод відображення стану господарських за­собів (майна) за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату.
За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відобража­ють склад і розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій стороні, що називається пасивом, відобража­ють джерела формування господарських засобів. Слова "актив" і "пасив" означають відповідні сторони бухгалтерського балансу. Це так звана горизонтальна форма побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини, Італії, Росії. Для України така побудова практична і традиційна. Скажімо, в Англії, США ви­користовують вертикальну форму побудови бухгалтерського балан­су: спочатку показують склад активу, а потім — пасиву.
У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Статті бухгал­терського балансу поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві балансу).
Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби, запаси, кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характери­зують джерела власних і залучених коштів: статутний капітал, при­буток, кредити банку, розрахунки з постачальниками тощо.
Спрощену форму бухгалтерського балансу подано в табл. 3.1.

Таблиця 13.1 – Баланс підприємства


Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

Основні засоби

750 000

Статутний капітал

40 000

Запаси

120 000

Прибуток

475 000

Виробництво

25 000

Кредити банків

40 000

Каса

5 000

Постачальники

266 000

Поточний рахунок

101 000

Резервний капітал

180 000

Баланс

1 001 000

Баланс

1 001 000

Як видно з прикладу загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. У цьому виявляється балансове рівняння. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісній оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі — за складом і розміщенням, у пасиві — за джерелами їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх формування, відобра­жене в пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його скла­данні. Отже, бухгалтерський баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-ше число місяця) активів і пасивів, які складаються з окремих статей, рівність активів і пасивів у грошовій оцінці.

 

 • Вплив операцій на підсумок балансу.

Відображення в балансі змін, зумовлених господарсь­кими операціями. Під впливом господарських операцій, що відбуваються на підприємстві, склад активу і пасиву бухгалтерського балансу безперервно змінюється. Ці зміни полягають у збільшенні або зменшенні сум відповідних статей активу і пасиву балансу. Усі господарські операції поділяються на чотири типи.
Операції першого типу ведуть до змін лише в активі балансу: внаслідок зменшення суми за однією статтею активу сума іншої статті збільшується, а сума балансу залишається незмінною. До цих операцій належать: одержано з розрахункового рахунку гроші в касу, відпущено на виробництво сировину і матеріали, видано з каси гроші підзвітним особам, тощо.
Операції другого типу викликають зміни лише в пасиві балансу: зі зменшенням суми однієї статті пасиву сума другої збільшується, а сума балансу залишається незмінною. Для прикладу можна назвати такі операції: утримано прибутковий податок із заробітної плати працівників, створено фонди економічного стимулювання і спеці­ального призначення за рахунок прибутку, тощо.
Під впливом операцій третього типу збільшуються статті активу і пасиву балансу, а також загальна сума балансу. До третього типу належать такі операції: одержано безплатно основні засоби, нарахо­вано заробітну плату працівникам, одержано позику банку на виробничі потреби, тощо.
Операції четвертого типу зменшують відповідні статті обох частин балансу, а також загальну суму балансу. Наприклад, випла­чено з каси заробітну плату працівникам, перераховано з розра­хункового рахунку для погашення позики банку, тощо.
Кожна господарська операція відображається не менше ніж у двох статтях балансу. Господарські операції призводять до рівно­великих і взаємопов'язаних змін у складі необоротних і оборотних активів та власного капіталу, зобов'язань і одночасно видозмінюють баланс, але рівності підсумків активу і пасиву не порушують.

 

 • Звіт про фінансовий результат.

Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
У звіті про фінансові результати зіставляються доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності підприємства, — операційної, фінансової та інвестиційної.
Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства тобто операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. До операційної також належать інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансо­вою діяльністю.
Змістом інвестиційної діяльності є придбання та реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складо­вою еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність приводить до змін розміру і складу влас­ного та позикового капіталу підприємства.
З погляду передбачуваності виділяють також надзвичайні дохо­ди та витрати, що утворилися внаслідок надзвичайних подій. Над­звичайна подія — будь-яка подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона по­вторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
Результатом діяльності підприємства є чистий прибуток або зби­ток, який відповідно збільшує або зменшує величину власного капі­талу підприємства і відображається у балансі.

 

Питання для самоконтролю

 1. Що являє собою фінансова звітність підприємства?
 2. Що являє собою поняття бухгалтерської звітності підприємства?
 3. В чому полягає суть бухгалтерського балансу?
 4. Що відображається в активі балансу?
 5. Що відображається в пасиві балансу?
 6. Що таке «господарсь­ка операція»?
 7. До яких змін у балансі ведуть операції першого типу?
 8. До яких змін у балансі ведуть операції другого типу?
 9. До яких змін у балансі ведуть операції третього типу?
 10. До яких змін у балансі ведуть операції четвертого типу?
 11. Охарактеризуйте структуру звіту про фінансові результати.
 12. В чому полягає суть операційної діяльність підприємства?
 13. В чому полягає суть фінансової діяльність підприємства?