Наступна сторінка                               Електронні посібники ВНТУ

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ БАЗИ ДАНИХ, ЙОГО РЕДАГУВАННЯ ТА КОРИГУВАННЯ

1.1 Теоретичні відомості

1.1.1 Визначення та класифікація БД

1.1.2 Коротка характеристика деяких СУБД

1.1.3 Структура, способи створення таблиць, типи полів у таблицях

1.1.4 Прийоми роботи з таблицями БД, фільтри

1.2 Завдання лабораторної роботи

1.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ

2.1 Теоретичні відомості

2.1.1 Необхідність запитів

2.1.2 Вибір базових таблиць для запиту

2.1.3 Бланк запиту за зразком

2.1.4 Обчислення в запитах

2.1.5 Запити на вибірку

2.1.6 Запити з параметрами

2.1.7 Запити на зміну

2.1.8 Перехресні запити

2.2 Завдання лабораторної роботи

2.2.1 Відомості до завдань для лабораторної роботи № 2

2.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 СТВОРЕННЯ ФОРМ

3.1 Теоретичні відомості

3.1.1 Необхідність форм

3.1.2 Створення форм

3.1.3 Структура форм

3.1.4 Елементи керування та налаштування форм

3.2 Завдання лабораторної роботи

3.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ ЗАСОБАМИ MS ACCESS

4.1 Теоретичні відомості

4.1.1 Визначення звіту та його складові

4.1.2 Порядок створення звітів

4.1.3 Групування, сортування та підсумовування

4.1.4 Створення професійного вигляду за допомогою тем

4.1.5 Додавання зображень

4.2 Завдання лабораторної роботи

4.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 ПРОЕКТУВАННЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ

5.1 Теоретичні відомості

5.1.1 Етапи проектування реляційної БД

5.1.2 Типи таблиць і ключів в реляційних БД

5.1.3 Схематичні моделі даних

5.1.4 Нормалізація даних в реляційній моделі

5.1.5 Звязування таблиць між собою в Access

5.2 Завдання лабораторної роботи

5.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ В MICROSOFT SQL SERVER

6.1 Пояснення до виконання роботи

6.1.1 Мова SQL

6.1.2 Приклад створення БД

6.2 Завдання до лабораторної роботи

6.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТОРІВ МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ В MICROSOFT SQL SERVER

7.1 Пояснення до виконання роботи

7.1.1 Оператори маніпулювання даними

7.2 Завдання до лабораторної роботи

7.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 СТВОРЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДОДАТКУ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ, РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ БД. ВИКЛИК ПРОЦЕДУР З КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ

8.1 Пояснення до виконання роботи

8.2 Завдання до лабораторної роботи

8.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 СТВОРЕННЯ ЗВІТНИХ ФОРМ В КЛІЄНТСЬКОМУ ДОДАТКУ

9.1 Пояснення до виконання роботи

9.2 Завдання до лабораторної роботи

9.3 Контрольні запитання

Перелік рекомендованої літератури

 

ВСТУП

 

Лабораторні роботи є сполучною ланкою між лекційними заняттями і самостійною роботою студентів. В процесі виконання лабораторних робіт експериментально перевіряються ключові питання курсу «Бази даних і знань», набуваються практичні навички проектування і розробки баз даних засобами сучасних систем управління базами даних, перевіряється рівень засвоєння основних положень предмету.

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам в отриманні практичних навичок роботи з системами керування базами даних.

У серії лабораторних робіт використовуються Microsoft ACCESS, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Visual C # 2005 Express Edition. Важливою складовою частиною робіт є освоєння SQL стандарту.

Під час виконання лабораторних робіт студенти отримають навички щодо:

  • ➢ підходів до проектування баз даних;
  • ➢ створення таблиць;

  • ➢ створення форм та організації взаємозв’язку між формами та таблицями;
  • ➢ створення запитів на отримання даних з таблиць;
  • ➢ створення звітів на основі таблиць і запитів.

Студент зобов'язаний до лабораторного заняття прочитати методичні вказівки до лабораторної роботи і спробувати виконати її самостійно. Під час лабораторного заняття студент показує викладачеві результати роботи, проводить консультації з питань, які виникли, та завершує роботу.

Захист роботи полягає в виконанні завдання до лабораторної роботи, відповіді на питання по темі лабораторної роботи і внесення деяких змін в базі даних, яка розроблялась, в присутності викладача.

Результати виконання робіт рекомендується зберігати в особистих папках, так як лабораторні роботи взаємопов'язані.