Практичне заняття № 8
Тема: Діагностика економічної безпеки підприємства

Безпека підприємства – це містке, комплексне поняття. У загальному вигляді її можна визначити як відсутність різного роду небезпек і загроз, або наявність можливостей щодо їх попередження, захисту своїх інтересів та недопущення втрат нижче критичної межі.
У процесі антикризового управління за допомогою діагностики визначають: симптоми кризових явищ; стадію й ступінь розвитку кризи; варіанти виходу з кризи і т. д.
Перша стадія кризи – падіння граничної ефективності капіталу, показників ділової активності підприємства, зниження рентабельності й обсягів прибутку, внаслідок чого погіршується фінансовий стан підприємства, скорочуються фінансові можливості розвитку.
Друга стадія кризи – поява збитковості виробництва. Способи розпізнавання кризового стану визначають особливі вимоги до вихідної інформації. Третя стадія – практична відсутність власних коштів у підприємства (значна частина оборотних коштів направляється на погашення збитків і обслуговування кредиторської заборгованості).
Діагностика на цій стадії акцентує особливу увагу на цінності ознак, що характеризують кризу й рівень ризику при прийнятті управлінських рішень для екстреного варіанта знаходження оборотних коштів.
Четверта стадія – стан гострої неплатоспроможності. Немає можливості профінансувати навіть скорочене відтворення і платежі за попередніми зобов'язаннями. Виникає реальна загроза зупинки або припинення виробництва, а потім і банкрутства. У цій ситуації діагностика з використанням коефіцієнтів платоспроможності й забезпеченості власними оборотними коштами дозволяє встановити фінансову неспроможність і можливість нейтралізувати її через процедуру банкрутства.
Всю сукупність факторів виникнення кризової ситуації в діяльності підприємства можна поділити на дві групи: зовнішні, на які воно не в змозі впливати або його вплив обмежений, та внутрішні, що виникають в результаті діяльності самого підприємства.
За можливістю діагностування та прогнозування фактори виникнення кризової ситуації в діяльності підприємства можна розглядати як такі, що діагностуються; прогнозовані та такі, що не піддаються прогнозуванню.
Боротьба підприємства за виживання в кризових умовах вимагає взаємозв'язку організаційних, правових, фінансових і управлінських аспектів.
Забезпечення економічної безпеки припускає виділення, аналіз та оцінювання існуючих загроз для кожної з функціональних складових і розробку на їх основі системи заходів, що попереджають і протидіють виникненню кризових явищ на підприємстві.
Рівень економічної безпеки підприємства оцінюють на підставі визначеного інтегрального критерію зважуванням і підсумовуванням окремих функціональних критеріїв, що розраховуються шляхом порівняння (зіставлення) величини загрози економічної безпеки та ефективності заходів її запобігання.
Аналіз і оцінювання економічної безпеки підприємства виконують у такий послідовності: виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають економічну безпеку підприємства (щодо кожної з функціональних складових), аналіз і оцінювання ступеня їх впливу; розрахунок узагальнених показників економічної безпеки для кожної з функціональних складових; розрахунок інтегрального показника економічної безпеки підприємства, розробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення економічної безпеки, і оцінювання їх ефективності.
Оцінювання рівня економічної безпеки здійснюється порівнянням розрахункових значень показника з реальними величинами, одержаними раніше стосовно підприємства, а також (коли це можливо) щодо аналогічних суб'єктів господарювання відповідних галузей економіки.
Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну сукупного критерію економічної безпеки підприємства здійснюють функціональний аналіз заходів з організації необхідного рівня економічної безпеки підприємства за окремими складовими в такій послідовності.
1. Визначення структури негативних впливів за функціональними складовими економічної безпеки. Розподіл об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів.
2. Фіксація вжитих превентивних заходів для запобігання негативним впливам за всіма функціональними складовими економічної безпеки
3. Оцінювання ефективності вжитих заходів з погляду нейтралізації конкретних негативних впливів за кожною складовою економічної безпеки.
4. Визначення причин недостатньої ефективності заходів, ужитих для подолання вже наявних і можливих негативних впливів на економічну безпеку.
5. Виявлення не усунених і очікуваних негативних впливів на рівень економічної безпеки, а також тих, що можуть з'явитися в майбутньому.
6. Опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних впливів на економічну безпеку й запобігання можливій появі нових.
7. Оцінювання вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення негативних впливів на рівень економічної безпеки й визначення відповідальних за реалізацію таких заходів.
Як показники рівня інформаційної безпеки можуть бути використані коефіцієнти:
- коефіцієнт повноти інформації (Кпі) – розраховується як відношення обсягу інформації, що є в розпорядженні особи, яка приймає рішення (ОПР), і обсягу інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення;
- коефіцієнт точності інформації (Кті) – розраховується як відношення обсягу релевантної інформації до загального обсягу наявної в розпорядженні ОПР інформації;
- коефіцієнт суперечливості інформації (Ксі) – розраховується як відношення кількості незалежних свідчень на користь ухвалення рішення до загальної кількості незалежних свідчень у сумарному обсязі релевантної інформації.
Обсяг інформації може бути розрахований у сторінках формату А4, кількості символів тексту, Кбайтах, Мбайтах тощо.
Рівень інформаційної безпеки може бути визначений на основі добутку трьох згаданих коефіцієнтів:
Кі = Кпі*Кті*Ксі. При цьому, якщо:
Кі ≥ 0,7 – рівень безпеки високий;
0,3 ≤ Кі<0,7 – рівень безпеки середній;
Кі<0,3 – рівень безпеки низький.
Складові системи забезпечення економічної безпеки визначаються двома факторами:
- потенційним складом і структурою загроз;
- фінансовими можливостями підприємства.
Постійне посилення дії факторів, що загрожують економічній безпеці підприємства, потребує створення системи моніторингу стану і динаміки розвитку підприємства з метою завчасного попередження небезпек та загроз і вживання необхідних заходів щодо захисту та протидії.
Основні цілі моніторингу повинні бути такими: оцінювання стану та динаміки розвитку виробництва підприємства; виявлення деструктивних тенденцій і процесів розвитку потенціалу виробництва; визначення причин, джерел, характеру, інтенсивності впливу загрозливих факторів на потенціал виробництва; прогнозування наслідків дії загрозливих факторів; системно-аналітичне вивчення сформованої ситуації та тенденцій її розвитку, розробка цільових заходів захисту підприємства від загроз.
При здійсненні моніторингу повинен діяти принцип безперервності спостереження за станом об'єкта моніторингу з урахуванням фактичного стану і тенденцій розвитку його потенціалу, а також загального розвитку економіки, політичної обстановки та дії інших загальносистемних факторів.
Приклад розв’язування практичного завдання. За даними      таблиці 8.1 розрахувати інтегральну оцінку економічної безпеки підприємства та побудувати схему областей економічної безпеки.

Таблиця 8.1 – Вихідні дані для оцінювання економічної безпеки підприємства


Назва складової безпеки

Максимальний рівень

Фактичний рівень

Інтелектуальна

3

1

Кадрова

3

2

Технічна

3

3

Правова

3

1

Екологічна

5

4

Інформаційна

3

1

Силова

3

2

Фінансова

5

4

Ринкова

7

4

Інтерфейсна

5

3

Розв’язування
 З метою розрахунку інтегральної оцінки економічної безпеки розрахуємо відносні оцінки безпеки підприємства за кожною складовою безпеки.
Відносна оцінка безпеки за відповідною складовою розраховується відношенням фактичного рівня безпеки (ni) до максимального рівня безпеки () відповідної складової. Так, наприклад, для інтелектуальної складової економічної безпеки підприємства відносна оцінка безпеки дорівнює:

Аналогічні розрахунки проводимо для решти складових безпеки, а результати розрахунків зводимо до таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 – Оцінка економічної безпеки підприємства


Назва складової безпеки

Максимальний рівень

Фактичний рівень

Відносна оцінка

Інтелектуальна

3

1

0,33

Кадрова

3

2

0,67

Технічна

3

3

1,00

Правова

3

1

0,33

Екологічна

5

4

0,80

Інформаційна

3

1

0,33

Силова

3

2

0,67

Фінансова

5

4

0,80

Ринкова

7

4

0,57

Інтерфейсна

5

3

0,60

Чим ближче значення оцінки до одиниці, тим вищий рівень економічної безпеки. Оцінка нижче 0,5 свідчить про ослаблення економічної безпеки підприємства. Аналіз окремих складових дозволить встановити звідки надходять погрози.
Для наочності результати оцінювання економічної безпеки подамо у вигляді діаграми (рис. 8.1), де радіус-вектори характеризують рівні складової економічної безпеки.

Рисунок 8.1 – Схема областей економічної безпеки підприємства

Завдання для розв’язування
Завдання 1
Показником економічної безпеки підприємства є ймовірність його банкрутства, яка описується за такою моделлю: С1=-0,387+Кп×                     ×(-1,0736)+Кз·0,0579, де Кп – показник поточної ліквідності, Кз – показник питомої ваги позикових засобів у пасивах підприємства. За даними звітності підприємства оцінити його економічну безпеку за три роки, зробити відповідні висновки та зобразити графічно.
        
Завдання 2
За даними, наведеними у таблиці 8.3, побудувати схему економічної безпеки. Підготувати аналітичну записку раді директорів підприємства щодо ризиків підприємства.
Таблиця 8.3 – Вихідні дані для оцінювання економічної безпеки підприємства


Назва складової безпеки

Максимальний рівень

Фактичний рівень

Інтелектуальна

3

2

Кадрова

3

3

Технічна

3

2

Правова

3

3

Екологічна

5

1

Інформаційна

3

2

Силова

3

1

Фінансова

5

2

Ринкова

7

4

Інтерфейсна

5

2

Завдання 3
Показником економічної безпеки підприємства є ймовірність його банкрутства, яка описується за моделлю: Z=1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,Х4+Х5, де Х1 – оборотний капітал, Х2 – нерозподілений прибуток, Х3 – операційний прибуток, Х4 – ринкова вартість акцій (заборгованість), Х5 – сума активів. За даними звітності підприємства оцінити його економічну безпеку за три роки, зробити відповідні висновки та зобразити графічно.

Завдання 4
Показником економічної безпеки підприємства є ймовірність його банкрутства, яка описується за моделлю Ліса: Z=0,063Х1+ +0,092Х2+0,0577Х3+0,001Х4, де Х1 – оборотний капітал, Х2 – прибуток від реалізації, Х3 – нерозподілений прибуток, Х4 – власний капітал. За даними звітності підприємства оцінити його економічну безпеку за три роки, зробити відповідні висновки та зобразити графічно.

Завдання 5
Обчислити коефіцієнт безпеки операційної діяльності підприємства на основі наведених нижче показників:
1)  постійні витрати підприємства протягом року – 230000 грн.
2)  змінні витрати на весь обсяг продукції протягом року –         500000 грн.
3)  ціна одиниці продукції – 250 грн./од.
4)  виручка від реалізації продукції протягом року – 820500 грн.

Завдання 6
Використовуючи показник Вівера, провести діагностику загрози банк­рутства підприємства протягом трьох років. Вихідні дані наведені в таблиці 8.4. Порогові значення коефіцієнта Вівера – 0,2.

Таблиця 8.4 – Показники діяльності підприємства


Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

1. Чистий прибуток, тис. грн.

4400

2180

3350

2. Амортизація, тис. грн.

890

1130

1190

3. Короткострокові боргові зобов'язання, тис. грн.

3350

3420

3315

4. Довгострокові боргові зобов'язання, тис. грн.

220

320

220

Завдання 7
Обчислити коефіцієнт ефективності підприємництва, використовуючи ці дані:
1) активи підприємства – 28800 тис. грн.
2) первісна вартість основних засобів виробництва – 23500 тис. грн.
3) коефіцієнт зносу основних засобів виробництва – 60%.
Оцінити ефективність підприємства, виходячи з того, що порогове значення коефіцієнта – 0,5.

Завдання 8
Фірма запланувала на звітний період підвищення рентабельності активів до 22%. Фактично рентабельність досягла 25%. Розрахувати коефіці­єнт дієвості фірми й перевищення ним порогового значення (1,0).

Завдання 9
Визначити рівень економічної безпеки підприємства, якщо для аналізу аналітику надали 100% інформації, рівень точності та суперечливості інформації відповідно дорівнює – 0,8 та 0,12. Зробити відповідні висновки.

Завдання 10
Рівень безпеки підприємства становить 0,27. Зробити висновок про стан економічної безпеки даного підприємства, а також запропонувати ряд заходів із підвищення рівня його економічної безпеки. Відомо, що підприємство належать до сфери великого бізнесу. Галузь діяльності – випуск продовольчих товарів.

Питання для обговорення

  • Які основні передумови виникнення інтеграційної теорії підприємства?
  • Чи існує різниця між «кризовим станом» функціонування організації та «станом кризи»?
  • Чи можна сформулювати універсальний показник розмежування безпечного стану функціонування підприємства і кризового?

4. Чи можлива довгострокова економічна безпека підприємства?

Запитання для самоперевірки знань

  • Які основні методологічні підходи до діагностики економіч­ної безпеки підприємства?
  • Які основні методологічні підходи до визначення станів функціонування підприємства?
  • У чому сутність, недоліки та переваги існуючих однокритеріальних показників прогнозування неплатоспроможності підприємства?

4. Охарактеризуйте основні показники рівня економічної безпеки підприємства.